Mijający rok był czasem intensywnych zmian i działań związanych z realizacją wielu zadań inwestycyjnych. Biorąc pod uwagę ilość przeprowadzonych budów, modernizacji oraz remontów można przyjąć, że był to rok bardzo pracowity
Koszt wszystkich inwestycji realizowanych w 2022 roku to kwota ponad 60 mln zł.
Kluczowymi inwestycjami były oddane przepompownie ścieków, które mają znaczący wpływ na ograniczenie tzw. ,,uciążliwości zapachowych” dla mieszkańców, ale przede wszystkim oznaczają zwiększenie niezawodności działania:
• modernizacja przepompowni ścieków ,,Zaciszna’’ ul. Orłowska w Gdyni wraz z rozbiórką istniejącej przepompowni,
• budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków ul. Świętokrzyska, ul. Handlowa, ul. Bernadowska i ul. Spółdzielcza w Gdyni,
• budowa przepompowni ścieków ,,Kwarcowa’’ i ,,Różana Północ” wraz z budową sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej ul. Kazimierska, ul. Północna i Droga Popiołowa w Rumi,
• modernizacja przepompowni ścieków ,,Zbożowa’’, ,,Wiśniowa’’ w ,,Wejherowska’’ w Redzie.
Na etapie odbiorów w miesiącu grudniu 2022 pozostają:
• modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Chwarznieńska i ul. Kontenerowa w Gdyni,
• budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przepompowni ścieków ul. Partyzantów, ul. Wiejska i ul. Jeziorna w Rumi,
• modernizacja przepompowni ścieków ul. Rajska w Rumi
• modernizacja pompowni ścieków na terenie oczyszczalni ścieków.
Zakończono:
• przebudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wysięgnikami – Trasa Kaszubska S6 w Gdyni,
• modernizację sieci wodociągowej ul. Starowiejska w Gdyni,
• modernizację stacji podnoszenia ciśnienia wody ul. PCK w Gdyni,
• przebudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej – Węzeł Integracyjny Rumia Janowo,
• budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Rewitalizacji Zagórza w Rumi,
• modernizację rurociągów przy studniach wody surowej suw ,,Cedron’’ w Wejherowie.
Wykonano:
• bezwykopową renowację kanalizacji sanitarnej w ul. Kcyńskiej, ul. Gałczyńskiego, ul. Żeliwnej, ul. Puckiej i ul. Zakręt do Oksywia w Gdyni,
• bezwykopową renowację kanalizacji sanitarnej w ul. Kalwaryjskiej i Wałowej w Wejherowie,
• Wymianę kolektora DN 1200 na terenie stacji PKP ul. Gdańska w Redzie.
Wykonano budowę oraz przebudowę:
• sieci wodociągowej w ul. Chwarznieńskiej i ul. Wiczlińskiej rejon Niemotowa w Gdyni,
• sieci wodociągowej w ul. Przemyskiej, ul. Metalowej i ul. Rogali, ul. Abrahama, ul. Kujawskiej, ul. Bydgoskiej, ul. Asnyka, ul. Uranowej i ul. Kwiatkowskiego, ul. Arciszewskich w Gdyni,
• sieci wodociągowej w ul. Dorsza w Pogórzu,
• sieci wodociągowej w ul. Harcerskiej i ul. Skarpowej w Rumi,
• sieci wodociągowej w ul. Gołębiej i Kruczej, ul. Kopernika, ul. Rzeźnickiej i ul. Poprzecznej w Wejherowie,
• sieci wodociągowej w ul. Bursztynowej, ul. Koralowej, ul. Jagodowej, ul. Jeżynowej w Gościcinie.
Wykonano budowę i przebudowę:
• sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chwarznieńskiej – Wiczlińskiej rejon Niemotowa, ul. Morskiej, ul. Osada Rybacka, ul. Przemyskiej, ul. Metalowej i ul. Rogali i ul. Kwiatkowskiego w Gdyni,
• sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dorsza w Pogórzu,
• sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Staffa, ul. Gołębiej i ul. Kruczej w Wejherowie,
• sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kasztanowej w Orlu,
• sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jarzębinowej i ul. Kalinowej w Łężycach.
Grupowa Oczyszczalna Ścieków ,,Dębogórze’’:
• modernizacja kanału doprowadzającego ścieki z komory wstępnej reakcji do komory rozdziału ścieków,
• modernizacja agregatu kogeneracyjnego w instalacji biogazu,
• modernizacja pompowni ścieków na terenie oczyszczalni.
Pozostałe inwestycje:
• modernizacja wodomierzowni PEWIK, ul. Witomińska 21 w Gdyni,
• modernizacja budynku biurowo – socjalnego PEWIK ul. Przemysłowa w Wejherowie,
• wykonanie klimatyzacji w budynku PEWIK ul. Przemysłowa w Wejherowie.
W 2022 roku PEWIK Gdynia przejęło dwie znaczące przepompownie ścieków:
• ,,Chwarzno Polanki’’ w Gdyni,
• ,,Błonia Janowskie’’ w Rumi.
Wykonane remonty:
• wymiana rury osłonowej DN 500 przewodu wodociągowego nad rzeką Kaczą – Al. Zwycięstwa w Gdyni,
• remont sieci wodociągowej w ul. Denhoffa w Gdyni,
• wymiana przewodu kanalizacji sanitarnej DN 200 w ul. Poli Gojawiczyńskiej w Gdyni.
Dzięki inwestycjom zwiększamy zakres i niezawodność usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru i oczyszczania ścieków dla mieszkańców obsługiwanych przez nas gmin.

Awaria kanalizacji sanitarnej na Wiczlinie – wyjaśnienie.

 

Niedawna, poważna awaria przepompowni ścieków „Za lasem” skutkująca ograniczeniem zdolności technologicznych obiektu do tranzytu ścieków a w konsekwencji ich spiętrzeniem w systemie kanalizacji grawitacyjnej, skłoniła nas do ponownego zwrócenia się do Państwa z apelem i przypomnieniem o zasadach korzystania z kanalizacji sanitarnej.

Wprawdzie dzięki zaangażowaniu znacznego potencjału sprzętowego i ludzkiego PEWIK, wspomaganego firmą zewnętrzną, przywrócona została normalna praca obiektu, to jednak przyczyna stanu awaryjnego nadal stanowi zagrożenie dla ciągłości odbioru ścieków. Problem z prawidłową pracą przepompowni spowodowany był bowiem wprowadzonymi do kanalizacji ściekowej w ogromnych ilościach odpadami włóknistymi, głównie w postaci nawilżanych chusteczek, które nie rozpuszczają się w ściekach i są główną przyczyną niedrożności.

P R Z Y P O M I N A M Y, że WC nie należy traktować jak kosza na śmieci. Sieć kanalizacyjna jest tak zaprojektowana, by przyjmować tylko ścieki sanitarne z naszych domów. Śmieci, odpady włókniste i odpadki kuchenne wrzucone do WC, zapychają kanalizację sanitarną i stają się przyczyną poważnych, kosztownych awarii.

 

Fotorelacja czyszczenia zbiornika przepompowni ścieków „Za lasem” przy ul. Sokoła w Gdyni.

 

W dniu 30.12.2022. w godzinach od 13:00 do 15:00 przeprowadzimy prace serwisowe. W tym czasie wystąpi przerwa w dostępie do eBOK i do usług rozliczeń rzeczywistych.

Przepraszamy za utrudnienia.

Zabezpiecz wodomierz!

Przypominamy Klientom o obowiązku zabezpieczania instalacji i urządzeń wodociągowych przed oddziaływaniem niskich temperatur.

Obowiązek taki na odbiorców nakłada Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tj. z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) które w § 116 „Usytuowanie wodomierza” mówi, że zestaw wodomierza głównego, na połączeniu z siecią wodociągową, powinien być umieszczony w piwnicy budynku lub na parterze, w wydzielonym, łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych.

W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej miejscem tym powinno być odrębne pomieszczenie. Pomieszczenie wodomierza

Trwa modernizacja pompowni osadu powrotnego na terenie oczyszczalni ścieków ,,Dębogórze’’. Wszystkie prace wykonywane są na czynnym obiekcie w sposób, który nie zakłóca działania oczyszczalni ścieków i nie pogarsza parametrów ścieków oczyszczonych, wymaganych posiadanym pozwoleniem wodno-prawnym.
Koszt inwestycji to kwota 2 635 000,00 zł. Termin zakończenia prac jest zaplanowany koniec roku.