Komunikat:
Opis: źródło: System PEWIK NEWS
 

Baza dokumentów

 

Pozycja
Nazwa dokumentu Obowiązuje od Plik do pobrania
A. DOKUMENTY PRAWNE
A1 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 17.11.2020 r. width=64
A2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 11.12.2017 r. width=64
A3 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 25.10.2016 r. width=64
A4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody 14.01.2002 r. width=64
A5 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 02.03.2018 r. width=64
A6 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 15.01.2020 r. width=64
A7 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości stawki opłaty na rok 2020 za  wydanie decyzji zatwierdzającej taryfę 24.06.2019 r. width=64
A8 Uchwała nr 14/2018 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki” z dnia 24 września 2018 r. w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 11.10.2018 r. width=64
A9 Uchwała nr 9/2021 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki” z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie: zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 23.06.2021 r. width=64
A10 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Puck Uchwała nr X/69/19 Rada Gminy Puck z dnia 27 czerwca 2019 r. 07.08.2019 r. width=64
B. TARYFY I CENNIK USŁUG
B1 Taryfa za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie działalności Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 12.09.2021 r. width=64
B2 Taryfa za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie miejscowości Połchowo, Rekowo Górne i Widlino w Gminie Puck 12.09.2021 r. width=64
B3 Cennik usług dodatkowych wykonywanych na infrastrukturze wodociągowej i kanalizacyjnej będącej własnością Spółki 06.02.2023 r. width=64
B4 Cennik usług dodatkowych wykonywanych na infrastrukturze wodociągowej i kanalizacyjnej nie będącej własnością Spółki 06.02.2023 r. width=64
B5 Cennik usług dodatkowych w zakresie usuwania skutków awarii na infrastrukturze wodociągowej i kanalizacyjnej będącej własnością Spółki, spowodowanych działaniem podmiotów trzecich 06.02.2023 r. width=64
C. WZORCE UMÓW NA ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
C1 Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę 02.11.2022 r. width=64
C2 Wzór umowy o odprowadzanie ścieków 02.11.2022 r. width=64
C3 Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 02.11.2022 r. width=64
C4 Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (budynek wielolokalowy) 25.01.2023 r. width=64
C5 Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (lokale) 25.01.2023 r. width=64
C6 Ogólne warunki umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzania ścieków 02.11.2022 r. width=64
C7 Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania ścieków przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. 22.07.2019 r. width=64
C8 Ogólne informacje dla konsumenta określone w art. 12 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta 02.11.2022 r. width=64
D. REGULAMINY KORZYSTANIA Z SERWISÓW DLA KLIENTÓW
D1 Regulamin korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta 18.10.2017 r. width=64
D2 Regulamin korzystania z aplikacji „Rozliczenia Rzeczywiste” 03.12.2013 r. width=64
D3 Regulamin usługi informacyjnej PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. 05.11.2019 r. width=64
E. WARUNKI TECHNICZNE
E1 Ogólne zasady montażu dodatkowego wodomierza ustalającego ilość bezpowrotnie zużytej wody 03.08.2021 r. width=64
E2 Ogólne zasady, jakim powinny odpowiadać przyłącza wodociągowe 01.09.2022 r. width=64
E3 Ogólne zasady, jakim powinny odpowiadać przyłącza i instalacje kanalizacji sanitarnej 01.09.2022 r. width=64
F. POZOSTAŁE DOKUMENTY
F1 Regulamin Obsługi Medialnej 31.03.2021 r. width=64
F2 Lista podmiotów świadczących usługi projektowe oraz wykonawcze w zakresie budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie działania PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. 04.10.2022 r. width=64
F3 Prawa konsumenta 22.07.2019r. width=64
F4 Procedura reklamacyjna 22.07.2019r. width=64
F5 Sposób rozstrzygania spraw spornych 22.07.2019r. width=64
G. KLAUZULE RODO
G1 Klauzula informacyjna dla klientów 05.08.2021 r. width=64
G2 Klauzula informacyjna dla partnerów 05.08.2021 r. width=64
G3 Klauzula informacyjna na potrzeby przyjmowania zgłoszeń o szkodach width=64