Komunikat:
Opis: źródło: System PEWIK NEWS
 

Dzisiaj na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi

Dzisiaj na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi

 

To również nasze święto! Tegoroczne hasło ,,Przywrócić naszą Ziemię’’- wyraźnie wpisuje się w politykę Spółki. Obchody te są dobrą okazją do przypomnienia jak wiele w ostatnich latach udało nam się zrobić dla ochrony środowiska.

 

Po pierwsze woda. Od wielu lat zachęcamy do picia kranówki, która jest smaczna, zdrowa i można ją pić bez obaw o swoje zdrowie. Picie wody z kranu – to mniej plastiku zanieczyszczającego nasze środowisko (i mniej wydatków obciążających domowy budżet). Wszystkie nasze ujęcia wody są zmodernizowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt. Dla pewności, codziennie pobierane są próbki wody do badania w naszych certyfikowanych laboratoriach. Woda produkowana przez PEWIK pochodzi wyłącznie z ujęć wód podziemnych – dziś to już luksus.

 

Po drugie oczyszczalnia ścieków. Rozbudowujemy i modernizujemy oczyszczalnię ścieków, co jeszcze poprawi jej efektywność. Jakość oczyszczonych ścieków znacząco wpływa na wody Zatoki Gdańskiej i czystość plaż. Kilka lat temu pojawiły w morzu pojawiły się foki – to również nasza zasługa. Od wielu lat produkujemy własną energię elektryczną – 2020 r. wyprodukowano 7.917 MWh energii elektrycznej z biogazu, co stanowi około 53% całkowitej energii zużytej na potrzeby eksploatacji oczyszczalni.

 

Po trzecie kanalizacja. Modernizacja i rozbudowa tej infrastruktury podnosi jej niezawodność i zwiększa ilość nieruchomości przyłączonych do zbiorczego systemu odprowadzania ścieków oraz likwidację przeciekających, starych szamb.

 

No i oczywiście nowe technologie. Od marca ubiegłego roku trwa rozbudowa systemu monitorowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zakres przedmiotowy tej inwestycji jest pierwszym w takiej skali wśród przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych w Polsce. Jego wdrożenie umożliwi m. in. sterowanie pracą sieci i pompowni bezpośrednio z dyspozytorni. Dyspozytorzy będą posiadać dostęp do danych przedstawiających monitorowane on-line parametry jakościowe i ilościowe.

 

Akcja poidełka w szkołach, e-faktura, warsztaty, dni otwarte – to też działania na rzecz ochrony środowiska. Szanujemy przyrodę, myślimy o przyszłości i odpowiedzialnie przy wykorzystaniu najnowszych technologii żyjemy w zgodzie i harmonii ze środowiskiem.

 

 

 

 

 

Budowa kolejnego etapu kanalizacji sanitarnej w Orlu!

W pierwszych dniach kwietnia br. rozpoczęła się realizacja kolejnego kontraktu pod nazwą „Budowa IV etapu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Orle w gminie Wejherowo”.

 

W ramach kontraktu zaplanowano wybudowanie kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 8,5 km oraz budowę jednej przepompowni ścieków za kwotę 8,4 mln zł. Wykonawcą robót jest firma ELGRUNT Sp. z o.o z siedzibą w Gdyni, wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończenie robót planowane jest na listopad 2021 r.

 

Nowa sieć kanalizacji sanitarnej wybudowana zostanie w rejonie ulic: Okrężna, Hiacyntowa, Zielona, Jeziorna, Łąkowa, Polna, Cicha, Szkolna, Nadrzeczna, Głogowa, Wiśniowa, Wspólna, Grzybowa, Leśna, Leszczynowa, Bukowa, Klonowa, Lipowa.

 

Plan robót w ramach IV etapu

 

Budowa kanalizacji sanitarnej poprawi warunki socjalno-bytowe mieszkańców poprzez stworzenie możliwości, a tym samym i obowiązku, podłączenia nieruchomości do systemu kanalizacji zbiorczej i likwidacji istniejących szamb. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości mających możliwość przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej są zobowiązani do ich przyłączenia.

 

Inwestycja pozytywnie wpłynie również na środowisko, pozwoli na zmniejszenie zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska poprzez uregulowanie gospodarki ściekowej oraz wpłynie na rozwój budownictwa jednorodzinnego w tym rejonie.

 

Dołożymy wszelkich starań, aby roboty wykonywane były w sposób najmniej uciążliwy dla mieszkańców. Przepraszamy za utrudnienia oraz prosimy o wyrozumiałość do czasu zakończenia robót.

 

sdr

sdr

dav

 

Praca!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni

poszukuje osób zainteresowanych pracą na stanowisku

Kierownika Działu Obsługi Sprzedaży

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • opracowywanie projektów umów (ramowe projekty umów),
 • wstępne negocjowanie umów,
 • zawieranie umów i/lub aneksów,
 • bezpośredni nadzór nad:

– wykonywaniem odczytów stanów wodomierzy lub przepływomierzy u klientów,

– wystawianiem faktur oraz wysyłką do klientów,

– wystawianiem faktur za usługi dodatkowe,

 • postępowanie z reklamacjami, w tym prowadzenia korespondencji i analiz w sprawach reklamacyjnych,
 • badanie zadowolenia klienta,
 • kierowanie zespołem działu obsługi sprzedaży,
 • zapewnienie ciągłości, efektywności i odpowiedniej jakości wykonywanych zadań podległej komórki organizacyjnej,
 • inicjowanie rozwiązań usprawniających pracę i zwiększających wykorzystanie narzędzi informatycznych,
 • udział w sporządzaniu okresowych i rocznych raportów i analiz sprzedażowych.

Od kandydata oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego kierunkowego o profilu: ekonomia, finanse, zarządzanie lub zbliżony,
 • minimum 5 lat doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku

(mile widziana znajomość lub doświadczenie w branży wodociągowo-kanalizacyjnej oraz znajomość ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków),

 

 • bardzo dobrej organizacji pracy własnej i zespołu,
 • umiejętności budowania relacji w zespole,
 • komunikatywności,
 • inicjatywy, otwartości na zmiany i angażowania się w usprawnienia procesów,
 • znajomości pakietu MS Office.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • stabilne zatrudnienie,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet socjalny,
 • przyjazną atmosferę pracy.

Osoby zainteresowane, spełniające powyższe warunki, prosimy o przesłanie w terminie do 02.04.2021 r. listu motywacyjnego oraz CV na adres praca@pewik.gdynia.pl

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Jednocześnie informujemy, że oferty osób niewykorzystane w procesie rekrutacji ulegną zniszczeniu.

Oferty powinny zawierać oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.    

 

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych Administratorem

Pani/Pana danych osobowych jest PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdynia, ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia, zwana dalej „Spółką”.

W jakim celu i na jakiej podstawie Spółka będzie przetwarzać dane osobowe? Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko

Kierownika Działu Obsługi Sprzedaży.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) i b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. art. 221 Kodeksu Pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) polega na zabezpieczeniu Spółki przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z art. 123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji powyższego celu przetwarzania. Spółka będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Spółki. Spółka będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo Spółka będzie przetwarzać dane?

Dane osobowe przetwarzane są jedynie na potrzebę tego kontaktu i jeśli nie będzie Pani/Pan zainteresowany/a nawiązaniem współpracy ze Spółką i nie wyrazi Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych w celu wykorzystania ich podczas przyszłych procesów rekrutacji, to dane osobowe zostaną usunięte po upływie 1 roku po zakończeniu bieżącej rekrutacji. Jeśli Pani/Pan wyrazi taką zgodę, dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę do czasu wycofania tej zgody.

Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt: Inspektor Ochrony Danych: Łukasz Jasiński,

e-mail: iodo@pewik.gdynia.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni, ul Witomińska 29,  81-311 Gdynia.  

Uwaga ostrzegamy ‼

Wczoraj dwie kobiety podały się za pracowników wodociągów oraz wspólnoty mieszkaniowej i ukradły seniorce ponad 30 tys. zł. Apelujemy uważajcie i mówcie o tym swoim bliskim, zwłaszcza osobom starszym!
Pamiętajmy, że oszuści zawsze wykorzystują łatwowierność seniorów i nie cofną się przed żadną okazją zdobycia pieniędzy. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy powiadomić Policję.

Attractive senior woman shaking hands with visitor at her front door

Tak pracujemy!

To tu spływają wszystkie zgłoszenia dotyczące awarii i tu też są podejmowane decyzje o wysyłaniu ekip remontowych oraz podstawianiu beczkowozów – dyspozytornia PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. działa przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, dbając o bieżące dostawy wody.
Drodzy Mieszkańcy, przypominamy, że zgłoszenia o braku wody💧 lub awariach można zgłaszać telefonicznie pod nr 58 66 87 311 lub pod bezpłatny nr tel. 994, mailowo: ed@pewik.gdynia.pl
Zachęcamy do rejestracji naszej usługi sms – powiadomienia o awariach. Więcej na ten temat: https://www.pewik.gdynia.pl/komunikaty-sms

Kotek z kanału – uratowany!

Kilka dni temu miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Nasz pracownik zauważył nietypowe zachowanie kota, który głośno miauczał i dłuższy czas kręcił się przy włazie studni kanalizacyjnej.

Pan Heniu postanowił to sprawdzić. Odsunął właz, wsunął kamerę i powoli prześwietlał cały kanał ściekowy. Szybko okazało się, że do kanału ściekowego wpadł młody kot i niestety nie potrafił się sam już stamtąd wydostać.

Rozpoczęła się akcja ratunkowa. Przewodem zakończonym małą kamerą pan Henryk zmuszał kota do wycofania się w kierunku studni rewizyjnej i tam na końcu kanału udało się kotka złapać. Na zewnątrz czekał drugi kot, ten który ,,wskazał miejsce’’ i wołał o pomoc dla swojego przyjaciela…

Cała historia zakończyła się bardzo szczęśliwie. Kotek jest cały i zdrowy! Miał dużo szczęścia….

Niestety nie wiemy kto i z jakiego powodu odsunął bardzo ciężki właz do studni, samo się nie zrobiło…