Dzisiaj obchodzimy dzień bez opakowań foliowych, takich jak reklamówki, torby jednorazowe, ale także butelki plastikowe, w tym butelki pet. Dzisiejszy dzień może być dobrą motywacją do rozpoczęcia świadomego konsumowania, a także zachętą do picia wody z kranu. Kranowianka to nie tylko alternatywa dla plastiku, który przyczynia się do zanieczyszczenia wód i środowiska naturalnego.To także spora oszczędność dla budżetu domowego 1,5 l wody z kranu kosztuje mniej niż 1 grosz! Zamień butelkę plastikową na eko-bidon i miej kranowiankę zawsze pod ręką!
Więcej o dzisiejszym dniu przeczytasz w kalendarium: https://fwp.igwp.org.pl/…/23-stycznia-dzien-bez…/

Właśnie zakończyliśmy modernizację pompowni osadu powrotnego na terenie oczyszczalni ścieków ,,Dębogórze’’.
Inwestycja ta zwiększy efektywność i niezawodność pracy węzła oczyszczania biologicznego ścieków. Wartość zadania to kwota 2 635 000,00 zł.
Zobaczcie naszą fotorelację.

Inwestycje na oczyszczalni dofinansowane ze środków z Unii Europejskiej

W ramach projektu nr POIS.02.03.00-00-0023/17 kontynuowane są prace związane z  Modernizacją ciągu przeróbki osadów GOŚ „Dębogórze”. Zakres prac obejmuje m.in.:

– budowę nowych komór fermentacyjnych – ZKF (3 szt.) w celu poprawy stopnia stabilizacji osadów powstających w procesach oczyszczania ścieków, zwiększenia produkcji biogazu, a co za tym idzie – wzrostu produkcji energii elektrycznej i cieplnej uzyskiwanej z biogazu, poprawy bilansu energetycznego oczyszczalni oraz zmniejszenia uciążliwości zapachowej;

 

– budowę podczyszczalni wód poosadowych w celu zabezpieczenia procesów biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych przed podwyższonymi ładunkami zanieczyszczeń – głównie azotu w odciekach pochodzących z pogłębionych procesów stabilizacji osadów (z możliwością przyszłościowej rozbudowy o odzysk fosforu); działanie to ma niebagatelne znaczenie dla spełnienia zapisów dyrektywy UE, której celem jest dalsze ograniczenie dopływów związków azotu do wód Morza Bałtyckiego;

 

– budowę/modernizację obiektów i urządzeń towarzyszących m.in.: pompowni tłuszczu, stacji odsiarczania biogazu;

 

– budowę i przebudowę sieci i obiektów powiązanych technologicznie;

 

– likwidację obiektów wyłączonych z eksploatacji wraz z instalacjami zewnętrznymi.

 

 

W listopadzie Wykonawca przystąpił do prac rozruchowych składający się z poszczególnych etapów:

 

– prób przedrozruchowych – które obejmowały przygotowanie do uruchomienia urządzeń
i instalacji i przeprowadzenie odpowiednich zabiegów technicznych (kontrola, regulacja, smarowanie, wykonanie instrukcji dla potrzeb prób) oraz sprawdzenie działania wszystkich elementów zasilania, sterowania i sygnalizacji;

 

– prób rozruchowych w tym:

 

– mechanicznych – które obejmują przeprowadzenie prób ruchu maszyn, urządzeń i instalacji bez obciążenia, pod kątem sprawdzenia ich działania,

 

– hydraulicznych – które obejmują ruch maszyn, urządzeń i instalacji pod obciążeniem czynnika obojętnego (woda, powietrze) z kontrolą ich pracy w warunkach statycznych i/lub dynamicznych,

 

– technologicznych – które obejmują ruch maszyn, urządzeń i instalacji pod obciążeniem czynnikiem docelowym (ścieki, osad itp.) z kontrolą ich pracy w warunkach dynamicznych ze sprawdzeniem prawidłowości zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych oraz osiągnięciem gwarantowanych efektów technologicznych.

 

Aktualnie na budowie wykonywane są prace elewacyjne i dociepleniowe nowych komór fermentacyjnych (ZKF). Równolegle trwa przepompowywanie osadu z istniejących starych komór fermentacyjnych do nowej komory ZKF ob. 204/3. W dniu 15.12.2022 r. zostały pomyślnie zakończone próby szczelności (wodna i gazowa) drugiego z trzech zbiorników ZKF tj. obiektu 204/1. Kontynuowane są prace na ostatnim zbiorniku tj.  ob. 204/2 przygotowujące zbiornik do próby końcowej tj. próby szczelności.

 

Na budowie Wykonawca równolegle prowadzi prace rozbiórkowe obiektów przewidzianych do likwidacji. Trwają prace rozbiórkowe fundamentów ob. 209/A, B, C po strych zbiornikach buforowych osadu przefermentowanego.

 

 

 

Ponadto, w ramach projektu nr POIS.02.03.00-00-0023/17 zakończono  realizację:

 • kontraktu pn.: ”Wykorzystanie źródeł odnawialnych do produkcji energii elektrycznej”. Umowa nr ZP/33/POIS-0023/2020 obejmowała zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni Dębogórze.

 

Wykonano:

 • Wielobranżową dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę,
 • Dostawę i montaż konstrukcji nośnej instalacji fotowoltaicznej,
 • Dostawę i montaż modułów fotowoltaicznych o mocy 375 W, w ilości 1.120 szt. wraz z optymalizatorami;
 • Dostawę i montaż 7 szt. inwerterów
 • WLZ do rozdzielni głównej budynku
 • Instalację uziemiającą
 • Instalację odgromową
 • Oświetlenie terenu instalacji i przystosowano do współpracy z systemami monitoringu
  wizyjnego
 • Układ rozliczeniowo-pomiarowy i przyłączenia do sieci dystrybucyjnej zgodnie
  z warunkami przyłączenia
 • Rozruch całości instalacji fotowoltaicznej po podłączeniu do sieci dystrybucyjnej.

 

Wartość zdania brutto to 2,3 mln zł. Moc całkowita wybudowanej elektrowni fotowoltaicznej wynosi 420 kWp.

 

 • Zadania pn.: „Nasadzenia drzew i krzewów na terenie oczyszczalni ścieków Dębogórze w gminie Kosakowo” o wartości brutto 1,2 mln zł. Celem różnorodnych nasadzeń jest ograniczenie oddziaływania uciążliwych zapachów wytwarzanych na oczyszczalni ścieków na środowisko.

 

 

 Mijający rok był czasem intensywnych zmian i działań związanych z realizacją wielu zadań inwestycyjnych. Biorąc pod uwagę ilość przeprowadzonych budów, modernizacji oraz remontów można przyjąć, że był to rok bardzo pracowity
Koszt wszystkich inwestycji realizowanych w 2022 roku to kwota ponad 60 mln zł.
Kluczowymi inwestycjami były oddane przepompownie ścieków, które mają znaczący wpływ na ograniczenie tzw. ,,uciążliwości zapachowych” dla mieszkańców, ale przede wszystkim oznaczają zwiększenie niezawodności działania:
• modernizacja przepompowni ścieków ,,Zaciszna’’ ul. Orłowska w Gdyni wraz z rozbiórką istniejącej przepompowni,
• budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków ul. Świętokrzyska, ul. Handlowa, ul. Bernadowska i ul. Spółdzielcza w Gdyni,
• budowa przepompowni ścieków ,,Kwarcowa’’ i ,,Różana Północ” wraz z budową sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej ul. Kazimierska, ul. Północna i Droga Popiołowa w Rumi,
• modernizacja przepompowni ścieków ,,Zbożowa’’, ,,Wiśniowa’’ w ,,Wejherowska’’ w Redzie.
Na etapie odbiorów w miesiącu grudniu 2022 pozostają:
• modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Chwarznieńska i ul. Kontenerowa w Gdyni,
• budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przepompowni ścieków ul. Partyzantów, ul. Wiejska i ul. Jeziorna w Rumi,
• modernizacja przepompowni ścieków ul. Rajska w Rumi
• modernizacja pompowni ścieków na terenie oczyszczalni ścieków.
Zakończono:
• przebudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wysięgnikami – Trasa Kaszubska S6 w Gdyni,
• modernizację sieci wodociągowej ul. Starowiejska w Gdyni,
• modernizację stacji podnoszenia ciśnienia wody ul. PCK w Gdyni,
• przebudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej – Węzeł Integracyjny Rumia Janowo,
• budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Rewitalizacji Zagórza w Rumi,
• modernizację rurociągów przy studniach wody surowej suw ,,Cedron’’ w Wejherowie.
Wykonano:
• bezwykopową renowację kanalizacji sanitarnej w ul. Kcyńskiej, ul. Gałczyńskiego, ul. Żeliwnej, ul. Puckiej i ul. Zakręt do Oksywia w Gdyni,
• bezwykopową renowację kanalizacji sanitarnej w ul. Kalwaryjskiej i Wałowej w Wejherowie,
• Wymianę kolektora DN 1200 na terenie stacji PKP ul. Gdańska w Redzie.
Wykonano budowę oraz przebudowę:
• sieci wodociągowej w ul. Chwarznieńskiej i ul. Wiczlińskiej rejon Niemotowa w Gdyni,
• sieci wodociągowej w ul. Przemyskiej, ul. Metalowej i ul. Rogali, ul. Abrahama, ul. Kujawskiej, ul. Bydgoskiej, ul. Asnyka, ul. Uranowej i ul. Kwiatkowskiego, ul. Arciszewskich w Gdyni,
• sieci wodociągowej w ul. Dorsza w Pogórzu,
• sieci wodociągowej w ul. Harcerskiej i ul. Skarpowej w Rumi,
• sieci wodociągowej w ul. Gołębiej i Kruczej, ul. Kopernika, ul. Rzeźnickiej i ul. Poprzecznej w Wejherowie,
• sieci wodociągowej w ul. Bursztynowej, ul. Koralowej, ul. Jagodowej, ul. Jeżynowej w Gościcinie.
Wykonano budowę i przebudowę:
• sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chwarznieńskiej – Wiczlińskiej rejon Niemotowa, ul. Morskiej, ul. Osada Rybacka, ul. Przemyskiej, ul. Metalowej i ul. Rogali i ul. Kwiatkowskiego w Gdyni,
• sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dorsza w Pogórzu,
• sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Staffa, ul. Gołębiej i ul. Kruczej w Wejherowie,
• sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kasztanowej w Orlu,
• sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jarzębinowej i ul. Kalinowej w Łężycach.
Grupowa Oczyszczalna Ścieków ,,Dębogórze’’:
• modernizacja kanału doprowadzającego ścieki z komory wstępnej reakcji do komory rozdziału ścieków,
• modernizacja agregatu kogeneracyjnego w instalacji biogazu,
• modernizacja pompowni ścieków na terenie oczyszczalni.
Pozostałe inwestycje:
• modernizacja wodomierzowni PEWIK, ul. Witomińska 21 w Gdyni,
• modernizacja budynku biurowo – socjalnego PEWIK ul. Przemysłowa w Wejherowie,
• wykonanie klimatyzacji w budynku PEWIK ul. Przemysłowa w Wejherowie.
W 2022 roku PEWIK Gdynia przejęło dwie znaczące przepompownie ścieków:
• ,,Chwarzno Polanki’’ w Gdyni,
• ,,Błonia Janowskie’’ w Rumi.
Wykonane remonty:
• wymiana rury osłonowej DN 500 przewodu wodociągowego nad rzeką Kaczą – Al. Zwycięstwa w Gdyni,
• remont sieci wodociągowej w ul. Denhoffa w Gdyni,
• wymiana przewodu kanalizacji sanitarnej DN 200 w ul. Poli Gojawiczyńskiej w Gdyni.
Dzięki inwestycjom zwiększamy zakres i niezawodność usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru i oczyszczania ścieków dla mieszkańców obsługiwanych przez nas gmin.

Awaria kanalizacji sanitarnej na Wiczlinie – wyjaśnienie.

 

Niedawna, poważna awaria przepompowni ścieków „Za lasem” skutkująca ograniczeniem zdolności technologicznych obiektu do tranzytu ścieków a w konsekwencji ich spiętrzeniem w systemie kanalizacji grawitacyjnej, skłoniła nas do ponownego zwrócenia się do Państwa z apelem i przypomnieniem o zasadach korzystania z kanalizacji sanitarnej.

Wprawdzie dzięki zaangażowaniu znacznego potencjału sprzętowego i ludzkiego PEWIK, wspomaganego firmą zewnętrzną, przywrócona została normalna praca obiektu, to jednak przyczyna stanu awaryjnego nadal stanowi zagrożenie dla ciągłości odbioru ścieków. Problem z prawidłową pracą przepompowni spowodowany był bowiem wprowadzonymi do kanalizacji ściekowej w ogromnych ilościach odpadami włóknistymi, głównie w postaci nawilżanych chusteczek, które nie rozpuszczają się w ściekach i są główną przyczyną niedrożności.

P R Z Y P O M I N A M Y, że WC nie należy traktować jak kosza na śmieci. Sieć kanalizacyjna jest tak zaprojektowana, by przyjmować tylko ścieki sanitarne z naszych domów. Śmieci, odpady włókniste i odpadki kuchenne wrzucone do WC, zapychają kanalizację sanitarną i stają się przyczyną poważnych, kosztownych awarii.

 

Fotorelacja czyszczenia zbiornika przepompowni ścieków „Za lasem” przy ul. Sokoła w Gdyni.

 

W dniu 30.12.2022. w godzinach od 13:00 do 15:00 przeprowadzimy prace serwisowe. W tym czasie wystąpi przerwa w dostępie do eBOK i do usług rozliczeń rzeczywistych.

Przepraszamy za utrudnienia.

Zabezpiecz wodomierz!

Przypominamy Klientom o obowiązku zabezpieczania instalacji i urządzeń wodociągowych przed oddziaływaniem niskich temperatur.

Obowiązek taki na odbiorców nakłada Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tj. z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) które w § 116 „Usytuowanie wodomierza” mówi, że zestaw wodomierza głównego, na połączeniu z siecią wodociągową, powinien być umieszczony w piwnicy budynku lub na parterze, w wydzielonym, łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych.

W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej miejscem tym powinno być odrębne pomieszczenie. Pomieszczenie wodomierza