Nowe inwestycje budowlane

PEWIK GDYNIA zgodnie z wcześniejszymi założeniami realizuje 3-letni plan inwestycyjny. W Pogórzu trwają jednocześnie cztery budowy: kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulic: Koniecpolskiego, Różewicza, Derdowskiego i Chodkiewicza.

Zakresy robót obejmują budowy:

  • 270 mb sieci wodociągowej oraz 220mb sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Koniecpolskiego. Łączna wartość inwestycji to 200 tysięcy złotych, wykonawcą robót jest Wielkobranżowe Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych EKO Sp. Jawna z Gdyni, obecnie trwają procedury odbiorowe;

 

  • 212,7mb. sieci wodociągowej oraz 150 mb sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różewicza. Łączna wartość inwestycji to 158 tysięcy zł. Wykonawcą robót jest Wielkobranżowe Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych EKO Sp. Jawna z Gdyni;

 

  • budowa sieci wodociągowej 1200 mb. i 1700 mb. sieci kanalizacji sanitarnej ul. Derdowskiego. Łączna wartość inwestycji to około 3,6 mln złotych. Termin zakończenia budowy przewidziany jest na koniec 2018 r. Wykonawcą robót jest firma ELGRUNT z Gdyni;

 

  • budowa sieci wodociągowej w ul. Chodkiewicza 200 mb. 120 tysięcy zł październik 2018 r. Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Półwysep Kazimierz Okrój i Grzegorz Okrój Sp. J. z Mrzezina.

Pomimo licznych problemów i trudności budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, prawdopodobnie zakończą się zgodnie z planem. Chociaż do budowy sieci zastosowano technologie bezwykopowe, które redukują do mini­mum ingerencję w środowisko naturalne i nie powodują istotnych utrudnień dla mieszkańców, mają jednak również swoje ograniczenia. Nawet najlepsza głowica wiercąca okazuje się bezsilna w przypadku napotkania na swej drodze głazów. Tkwiące głęboko pod ziemią przeszkody, których istnienie trudne jest do przewidzenia, bardzo często wymagają podjęcia specjalnych działań w celu ich usunięcia , a tym samym często przyczyniają się do spowalniania prac. W normalnych, niezakłóconych przeszkodami warunkach, poruszająca się pod ziemią głowica wiercąca bez problemu wykonuje otwór przewiertowy, w który wprowadzany jest rurociąg. Ponadto w przypadku ulicy Różewicza, prace budowlane mogą być spowolnione ze względu na  prowadzone badania archeologiczne.

Na tym nie koniec: rozstrzygnięto już przetargi na budowę sieci wod–kan w ulicach Traugutta, Kołłataja i Dobkę.

 

Attached Files:

Ogłoszenie

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. w Gdyni ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

 

Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości:

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Witomińskiej 29, dnia 10.08.2018 roku o godzinie 10:00 w sali A.

Regulamin przetargu dostępny jest w siedzibie PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Witomińska 29, pokój nr 3.

Dodatkowe informacje pod nr telefonu 58 6687597, 504 443 238.

 

 

 

 

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody „Brzozowa” w Gościcinie

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. rozpoczął kompleksową modernizację stacji uzdatniania wody ,,Brzozowa’’ w Gościcinie. Celem inwestycji jest zapewnienie mieszkańcom gminy Wejherowo, zaopatrywanym w wodę z tego obiektu, produktu spełniającego najwyższe wymagania jakościowe zgodnie ze standardami obowiązującymi w Spółce.

Rozpoczęte prace polegają na kompleksowej rozbudowie i przebudowie stacji. Całkowicie nowa będzie sama stacja uzdatniania, gdyż z powodów technologicznych i technicznych część istniejących obiektów kubaturowych trzeba było wyburzyć, a obiekty pozostawiane do dalszej eksploatacji będą zmodernizowane.

Nowy budynek technologiczny został zaprojektowany w formie dwóch połączonych ze sobą  brył. W większej z nich zlokalizowany zostanie dwukomorowy zbiornik reakcji, w którym prowadzony będzie proces napowietrzania wody surowej. W drugiej zaś powstanie nowy, wysokoefektywny i w pełni zautomatyzowany układ technologiczny uzdatniania wody wraz z pompowniami – międzyobiektową i sieciową.

Zastosowana technologia uzdatniania wody, potwierdziła swoją wysoką efektywność i niezawodność na innych, wcześniej budowanych lub modernizowanych, obiektach PEWIK GDYNIA.

Nowa technologia i zastosowana automatyka umożliwi pracę stacji bez stałej obsługi, a podstawowe  parametry techniczne i technologiczne pracy obiektu monitorowane będą całodobowo przez służbę dyspozytorską Spółki.

Ten nowy obiekt zapewni mieszkańcom Gościcina, Orla i Bolszewa wodę o najwyższych parametrach jakościowych – zgodnych nie tylko z polskimi i unijnymi normami, lecz także Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), poprawiając komfort warunków życia. Inwestycja przyczyni się również do poprawy funkcjonowania systemu wodociągowego, a w szczególności do stabilizacji parametrów jakościowych i ilościowych wody wodociągowej. Parametry nowej stacji uzdatniania dostosowane są także do wzrostu zapotrzebowania na wodę pitną prognozowanego w perspektywie  roku 2030.

Całkowity koszt  inwestycji wyniesie około 11 mln zł. Zadanie to finansowane jest wyłącznie ze środków własnych PEWIK GDYNIA i jest realizowane w ramach zatwierdzonego uchwałą Zgromadzenia KZG „Dolina Redy i Chylonki. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na wiosnę przyszłego roku.

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum, firmę MEGA S.A. z Gdyni i dostawcę technologii.

 

Attached Files:

Podsumowanie edukacji ekologicznej

W dniu 14 czerwca w Szkole Muzycznej w Gdyni, odbyło się uroczyste zakończenie podsumowujące edukację ekologiczną prowadzoną wspólnie z KZG „Dolina Redy i Chylonki” w roku szkolnym 2017/2018.

Całą ofertą edukacyjną objętych zostało ponad kilkanaście różnych placówek oświatowych wszystkich poziomów nauczania. W trakcie gali wręczono nagrody laureatom tj. uczniom dzieciom, koordynatorom działań ekologicznych, a także wyróżnionym placówkom oświatowym. Spotkanie uświetniły występy małych artystów Szkoły Muzycznej.

Łącznie w warsztatach edukacyjnych na terenie Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze”, a także na terenie stacji uzdatniania wody w ”Reda” uczestniczyło około 1600 przedszkolaków, uczniów, studentów i seniorów.

 

Podłącz się!

W Gminie Wejherowo zakończyła się realizacja inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu nr POIS.02.03.00-00-0018/16 pn. ,,Optymalizacja i rozbudowa systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków PEWIK GDYNIA’’ oraz finansowanych wyłącznie ze środków PEWIK GDYNIA  Sp. z o.o.

Projekt finansowany z udziałem środków UE obejmował wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w Bolszewie o długości 7,99 km i w Łężycach w osadzie Głodówko i Rogulewo o długości 1,95 km, a także wybudowanie sieci wodociągowej w Gościcinie o długości 1,26 km.

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. z własnych środków wybudowała 1,85 km kanalizacji sanitarnej w Zibertowie oraz w Kąpinie  8,17 km kanalizacji sanitarnej wraz z dwiema przepompowniami. Łącznie w 2017 roku Spółka wybudowała w Gminie Wejherowo 19,96 km kanalizacji sanitarnej.

Nowa sieć wodociągowa w Gościcinie – podłącz się!

Wybudowana sieć wodociągowa spełnia wszelkie wymagania unijne. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy Gościnna mają dostęp do bieżącej, czystej i zdrowej wody.

Nowa sieć kanalizacji sanitarnej – to korzyść dla Ciebie i środowiska!

Wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej jest sukcesywnie przekazywana do eksploatacji. Przyłączanie nieruchomości do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w Łężycach jest możliwe od 20.09.2017 r. (osada Głodówko i Rogulewo), w Zibertowie od 01.09.2017 r. natomiast w Bolszewie będzie możliwe od lutego 2018 r. a w Kąpinie od marca 2018.

Wykonane inwestycje wpisują się wieloletni kompleksowy program skanalizowania gminy Wejherowo. Dzięki dobrej współpracy instytucji zaangażowanych w realizację inwestycji –  w tym służb gminy Wejherowo, wszystkie zadania były sprawnie realizowane i zakończone.

Dlaczego warto podłączyć nieruchomość do sieci?

Podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej rozwiązuje problem odprowadzania ścieków i pozwala obniżyć koszty związane z odprowadzaniem ścieków co najmniej o połowę. Zyskuje się również wygodę i komfort, bo skanalizowana posesja to koniec kłopotów z przepełnionym szambem i koniec nieprzyjemnych zapachów towarzyszących opróżnianiu szamba. Podłączając posesję do sieci kanalizacyjnej, chroni się wody gruntowe oraz lokalne rzeki, ponieważ stare, nieszczelne szambo może powodować infiltrację zanieczyszczeń do wód gruntowych. Nie bez znaczenia jest również fakt, że wraz z podłączeniem posesji do kanalizacji sanitarnej podnosi się jej standard, co ma wpływ na wartość nieruchomości i jest jej dodatkowym atutem w przypadku ewentualnej sprzedaży.

Jak to załatwić?

W celu przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej należy postępować w trybie opisanym na stronie internetowej www.pewik.gdynia.pl lub zgłosić się do Biura Obsługi Klienta PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., ul. Witomińska 21 w Gdyni, tel. 58  66 87 242. Godziny otwarcia: poniedziałek  9.30 – 16.30, wtorek – piątek 8:00 – 15:00.

Finansowanie projektu

Przypomnijmy, że zadania inwestycyjne w Bolszewie, Gościcinie i Łężycach, finansowane  z udziałem środków Unii Europejskiej, objęte są Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 ,,Gospodarka wodno-ściekowa’’, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, w ramach którego realizowany przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. projekt ma wartość prawie 42 mln zł. Inwestycje spełniając najwyższe wymagania unijne dotyczące ochrony środowiska, poprawiają nie tylko komfort życia mieszkańcom, lecz także stwarzają dobre warunki dla przyszłych inwestorów, co z pewnością przyczyni się do szybszego rozwoju Gminy Wejherowo.

Warto przypomnieć, że na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej na terenie gminy sieci kanalizacyjnej. Ustawodawca przewiduje jedno odstępstwo od tej zasady – kiedy nieruchomość jest już wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w odrębnych przepisach – wtedy przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe. Jednocześnie Gmina Wejherowo wspiera właścicieli przyłączanych nieruchomości w pokryciu kosztów przyłączenia.

Attached Files:

Budowa zakończona!

Właśnie zakończyła się budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gdyni w Babich Dołach w rejonie ulic: Rybaków, Zielonej i Ikara. Tak jak informowaliśmy w kwietniu br., mimo licznych problemów i trudności budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej zakończyła się zgodnie z planem. Zakres robót obejmował budowę 1,99 km sieci kanalizacji sanitarnej i 1,04 km sieci wodociągowej. Łączna wartość brutto inwestycji to około 2,2 miliona złotych.

Pomimo tego, że do budowy sieci zastosowano technologię bezwykopową, która redukuje do mini­mum ingerencję w środowisko naturalne i nie powoduje istotnych utrudnień w funkcjonowaniu miasta, to jednak ma ona swoje ograniczenia. Nawet najlepsza głowica wiercąca okazuje się bezsilna w przypadku napotkania na swej drodze niezinwentaryzowanych obiektów i głazów. Te tkwiące głęboko pod ziemią przeszkody, których istnienie trudne jest do przewidzenia, bardzo często wymagają podjęcia specjalnych działań w celu ich usunięcia , a tym samym często przyczyniają  się do spowalniania prac. W normalnych, niezakłóconych przeszkodami warunkach, poruszająca się pod ziemią głowica wiercąca bez problemu wykonuje otwór przewiertowy, w który wprowadzany jest rurociąg.

Ale nie tylko niezainwentaryzowane obiekty i  głazy narzutowe były skuteczną przeszkodą w szybkiej i sprawnej realizacji zadania. Szczególnych trudności przysparzały zakopane w ziemi, pozostałości po  elementach infrastruktury wojskowej, m.in.: kable energetyczne i zbiorniki paliw po stacji paliwowej. Płynną realizację robót utrudniła również konieczność wycinki drzew znajdujących się w pasie drogowym na trasie zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej. Ale pomimo tych trudności budowę zakończono z sukcesem w pełnym założonym zakresie.

Przypominając o ustawowym obowiązku przyłączania nieruchomości do wybudowanej kanalizacji sanitarnej, zachęcamy ich właścicieli do składania wniosków o wydanie warunków przyłączenia.  Więcej informacji na ten temat przyłączania nieruchomości do wybudowanej sieci  znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce https://www.pewik.gdynia.pl/strefa-klienta/sprawy-do-zalatwienia/rozwiazanie-zmiana-umowy . Ponadto można kontaktować się z  Biurem Obsługi Klienta w Gdynia ul. Witomińska 21 tel. 58/66 87 311, w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Korzyści płynące z budowy kanalizacji.

Przyłączenia nieruchomości do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej i likwidacji istniejących szamb z pewnością przyczyni się do poprawy stanu środowiska i pozwoli na zmniejszenie zanieczyszczeń. Poza tym znaczącą korzyścią dla wszystkich użytkowników sieci kanalizacyjnej będzie zmniejszenie opłat za odprowadzenie 1m³ ścieków w porównaniu z wywozem zanieczyszczeń płynnych wozem asenizacyjnym.

 

 

Poważna awaria w Gdyni na ul. Podjazd!

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. informuje mieszkańców Gdyni, że w dniu dzisiejszym nastąpiła awaria sieci wodociągowej. Utrudnienia w ruchu są w Gdyni na ul. Podjazd. Wyciek wystąpił na głównym wodociągu zaopatrującym w wodę mieszkańców Gdyni śródmieścia. Służby remontowe przystąpiły do usuwania awarii w dniu dzisiejszym od godziny 7.00. Dostawa wody do naszych Klientów odbywać się będzie bez zakłóceń. Na czas robót nastąpi zmiana organizacji ruchu.

Przepraszamy za utrudnienia.