Komunikat:
Opis: źródło: System PEWIK NEWS
 

Rośnie w górę budynek laboratorium🙂

Przypomnimy, że w marcu podpisano umowę na budowę nowoczesnego laboratorium w Rumi przy ul. Dąbrowskiego 58.

W ciągu dwóch lat powstanie nowoczesny obiekt biurowo-usługowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. W laboratorium znajdą się nowocześnie wyposażone pracownie: fizykochemii wody, fizykochemii ścieków, biologiczna, instrumentalne (w tym pracownie chromatografii gazowej i jonowej oraz spektrometrii absorpcji atomowej), a także utworzona od podstaw nowa pracownia mikrobiologii wody oraz punkt przyjmowania próbek z łatwym dostępem.
Będzie to nowoczesny obiekt, o powierzchni laboratoryjnej liczącej około 1000 m2 zaprojektowany i wykonany wg. obowiązujących przepisów z zachowaniem wymagań technologicznych dla laboratoriów. Pracownie laboratorium wyposażone będą w nowoczesne instalacje oraz urządzenia pozwalające prowadzić nadzór nad prowadzonymi badaniami w właściwych warunkach temperaturowych i wilgotności oraz czystości pomieszczeń, a w szczególności pracowni mikrobiologii.

Wyposażenie badawcze pracowni stanowić będą urządzenia pracujące już w laboratoriach PEWIK jak i nowe zakupione do obiektu m.in: spektrometry, spektrofotometry, chromatografy, systemy destylacji i mineralizacji próbek, komory laminarne, szafy chłodnicze i termostatyczne, inkubatory wraz z systemem monitoringu temperatury oraz inne niezbędne do prowadzenia badań laboratoryjnych meble, urządzenia i sprzęt laboratoryjny.
Laboratorium PEWIK-u, funkcjonuje zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 i posiada Certyfikat Akredytacji PCA nr AB 697. Posiada również zgody Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdyni na wykonywanie badań wody, ścieków, osadów ściekowych i popiołu na potrzeby wewnętrzne Spółki. W nowej lokalizacji będą prowadzane badania z zachowaniem tych samych procedur.
Jedną z korzyści budowy nowego laboratorium będzie połączenie laboratorium wody i laboratorium ścieków, które obecnie znajdują się w osobnych lokalizacjach. Wspólna lokalizacja pozwoli na lepszą organizację pracy, optymalne wykorzystanie wyposażenia oraz skrócenie czasu oczekiwania na wyniki badań, co stanowi niezwykle ważny aspekt pracy każdego laboratorium. Znacząco poprawią się też warunki pracy dwudziestoosobowego zespołu pracowników laboratorium.
Obiekt został zaprojektowany przez gdyńską pracownię ARCHDECO Architecture, a wykonawcą robót budowlanych jest konsorcjum na czele z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym MARBUD.

Zakończenie inwestycji planowane jest na rok 2021. Koszt budowy zamyka się w kwocie 18,5 milionów zł netto.

 

Hisilicon Balong

Dni otwarte na stacji uzdatniania wody!

Uprzejmie informujemy, że w dniach 11 i 12  października, w godzinach od 10.00 do 16.00, na terenie największej naszej Stacji Uzdatniania Wody ,,Reda ’’ w Redzie – Moście Błota przy ul. Wodociągowej, odbędą się Dni Otwarte.

To wyjątkowa okazja, by poznać proces  ujmowania i uzdatniania wody, zobaczyć nowoczesne urządzenia, poznać pracę ludzi odpowiedzialnych za dostawę czystej, zdrowej wody do naszych domów. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania, np: skąd się bierze woda w kranie?, czy koniecznie jest instalowanie drogich, domowych filtrów wody?, czy można pić wodę z  prosto z kranu?

Zwiedzanie stacji przez dzieci i młodzież możliwe jest tylko pod opieką rodziców.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

Komunikat!

W Gdyni pojawili się oszuści podszywający się pod pracowników PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Do mieszkanki jednego z osiedli przyszedł mężczyzna podający się za pracownika PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. Legitymował się fałszywym identyfikatorem. Oświadczył, że sprawdza jakość wody.

Ostrzegamy!

Pracownicy PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. nie prowadzą żadnych badań wody w mieszkaniach!

Zawsze można zadzwonić  na numer alarmowy 994 do dyspozytorni PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. i zapytać,  czy tego dnia wizyta pracownika była zaplanowana.

 

Attached Files:

Szanowni Klienci!

Informujemy, że realizując obowiązek wynikający z §27 uchwały nr 14/2018 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 24 września 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018, poz.3884) dostosowaliśmy treść umów do postanowień tego regulaminu.
Wkrótce na adres do korespondencji prześlemy Państwu 2 egzemplarze nowej umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków wraz z załącznikami.
Prosimy o czytelne podpisanie i zwrot w załączonej kopercie 2 egzemplarzy umowy (wraz z podpisanymi załącznikami OBIEKTY i OPEC – jeśli zostały dołączone) na nasz adres, w terminie 14 dni od daty otrzymania.
Koszt przesłania zwrotnego obciąża PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.
Podpisany obustronnie egzemplarz umowy zostanie przez nas odesłany na Państwa adres do korespondencji.

Attached Files:

Komunikat o jakości wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni informuje, ze przyczyną zmiany parametrów organoleptycznych wody jest potrzeba stosowania dezynfekcji wody (potocznie zwanej chlorowaniem) mieszanką wody i podchlorynu sodu. Sytuacja ta zaistniała w związku ze stwierdzeniem w wodzie podwyższonej ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 stopniach po 72h inkubacji. Jest to jeden z parametrów wskaźnikowych służących do oceny jakości mikrobiologicznej wody przeznaczonej do spożycia zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Cytowane wyżej Rozporządzenia dopuszcza ich obecność w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi a jako wartość parametryczną zaleca aby ich liczba w wodzie z kranu u Konsumenta nie przekraczała 200 jednostek tworzących kolonię w 1 ml wody. W wyniku prowadzonej przez Przedsiębiorstwo wewnętrznej kontroli jakości wody stwierdzono wzrost tego parametru powyżej 300 jtk/1ml w kilku punktach poboru wody, zwanych punktami zgodności, w których woda musi spełniać wymagania jakościowe.

Podkreślamy jednocześnie, że pozostałe badane parametry fizyko-chemiczne (jon amonu, mangan, mętność, pH, przewodność elektrolityczna właściwa, twardość ogólna, żelazo) oraz mikrobiologiczne ( bakterie z grupy coli oraz Escherichia coli) są zgodne z wymaganiami stawianymi wodzie przeznaczonej do spożycia.

W treści Komunikatu zamieszczonego na witrynie internetowej Przedsiębiorstwa www.pewik.gdynia.pl widnieje informacja, że przedmiotowe bakterie nie stanowią istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Stanowią one lokalną, naturalną mikroflorę wody. Informujemy również, że następstwem dezynfekcji wody jest zmiana smaku, zapachu oraz barwy wody.

Zgodnie z komunikatem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni, dostępnym również na witrynie https://psse.gdynia.pl woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze, natomiast wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. po transplantacji, chemioterapii, chorych na AIDS) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie pozostawić do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.

Służby PEWIK  pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni podjęły natychmiastowe, wielokierunkowe działania naprawcze, których zasadnicze elementy stanowią wyżej wymieniona dezynfekcja oraz płukanie przyłączy oraz sieci wodociągowych, kontrola parametrów mikrobiologicznych wody oraz stężenia wolnego chloru w  wodzie w trzech dziennicach Gdyni: Działkach Leśnych, Śródmieściu oraz Kamiennej Górze. Obecnie wdrożony przez Przedsiębiorstwo Plan działań naprawczych realizowany będzie do 30.10.2019 r.

O zakończeniu działań Klienci zostaną powiadomieni komunikatem.

W przypadkach wystąpienia zakłóceń jakości zimnej wody fakt ten prosimy zgłosić telefonicznie do dyspozytora PEWIK GDYNIA sp. z o.o. pod bezpłatny numer telefonu 994.

Kolejne poidełka trafiły do gdyńskich szkół💧

PEWIK GDYNIA Sp. o.o. od lat konsekwentnie przekonuje mieszkańców, że woda dostarczana z sieci wodociągowej nadaje się do picia prosto z kranu, zaopatrując zainteresowane szkoły w tzw. poidełka.

 

Dzięki dostępowi do poidełek można też skończyć z pakowaniem do tornistrów plastikowych, jednorazowych butelek z wodą, które jak wiemy są bardzo szkodliwe dla środowiska. Poidełka są najczęściej zamontowane w pobliżu sal gimnastycznych, bo właśnie po zajęciach w-f uczniom najbardziej doskwiera pragnienie.

 

Estetyczne i łatwe w utrzymaniu poidełka to sposób, by wszystkim zapewnić wygodny dostęp do czystej i zdrowej wody, którą można pić bez obaw, a edukacja zdrowotna ma największe szanse na powodzenie, gdy zaczyna się od najmłodszych lat.

 

Rozpoczynając akcję, nie spodziewaliśmy się aż tak dużego zainteresowania szkół. Poidełka cieszą się wśród uczniów dużą popularnością. Sygnały o życzliwym przyjęciu naszej inicjatywy przez uczniów i dyrekcje szkół sprawiły, że będziemy kontynuować naszą akcję także w następnym roku.

 

Rozszerzamy też naszą ofertę dostarczania poidełek o inne obiekty użyteczności publicznej, takie jak urzędy, sale sportowo – widowiskowe i inne miejsca w których przewija się duża ilość osób.

 

Zainteresowanych zainstalowaniem poidełek zarządców takich obiektów prosimy o kontakt.

 

 

Kolejne inwestycje w Gminie Wejherowo

Rozpoczęła się już budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Paradyż, Orle, Góra, Bolszewo i Gościcino. Łącznie wybudowanych zostanie 24 km kanalizacji sanitarnej i 1,5 km sieci wodociągowej. Projekt zakłada też budowę przepompowni ścieków w Orlu.
Część kosztów pokryją środki własne PEWIK i fundusze z UE całkowita koszt inwestycji to: prawie 23 mln zł. Przewiduję się, że wszystkie inwestycje zakończą się w połowie przyszłego roku.

 

Uroczyste otwarcie stacji uzdatniania wody ,,Brzozowa” w Gościcinie.

Celem inwestycji jest zapewnienie mieszkańcom Bolszewa, Orla, Gościcina, Kniewa, Warszkowa i części Gowina wody o najwyższej jakości.

Nowy budynek technologiczny został zaprojektowany w formie dwóch połączonych ze sobą brył. W większej z nich zlokalizowany jest dwukomorowy zbiornik reakcji, w którym prowadzi się proces napowietrzania wody surowej. W drugiej zaś, wysokoefektywny i w pełni zautomatyzowany układ technologiczny uzdatniania wody wraz z pompowniami – międzyobiektową i sieciową.
Zastosowana technologia uzdatniania wody, potwierdziła swoją wysoką efektywność i niezawodność na innych, wcześniej budowanych lub modernizowanych, obiektach PEWIK.
Nowa technologia i zastosowana automatyka umożliwi pracę stacji bez stałej obsługi, a podstawowe parametry techniczne i technologiczne pracy obiektu monitorowane są całodobowo przez dyspozytornię Spółki.
Nowy obiekt zapewni mieszkańcom Gościcina, Orla i Bolszewa wodę o najwyższych parametrach jakościowych – zgodnych nie tylko z polskimi i unijnymi normami, lecz także Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), poprawiając komfort warunków życia mieszkańców.
Inwestycja przyczyni się również do poprawy funkcjonowania systemu wodociągowego, a w szczególności do stabilizacji parametrów jakościowych i ilościowych wody wodociągowej. Wydajność nowej stacji uzdatniania dostosowana jest do wzrostu zapotrzebowania na wodę pitną prognozowanego w perspektywie do roku 2030.
Całkowity koszt inwestycji zamyka się w kwocie 11 mln zł i jest sfinansowany wyłącznie ze środków własnych PEWIK. Wykonawcą inwestycji i dostawcą technologii jest konsorcjum firm MEGA S.A. z Gdyni i KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o. z Warszawy.

 

 

 

 

Rozbudowa oczyszczalni

 

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. obecnie realizuje kolejny projekt unijny pn.: „Modernizacja ciągu gospodarki osadowej i innych obiektów oczyszczalni ścieków Dębogórze oraz rozwój sieci kanalizacji sanitarnej PEWIK GDYNIA” nr POIS.02.03.00-00-0023/17 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 104,14  mln zł.

Dofinansowanie Projektu, udzielone zostanie w kwocie nie większej niż 54.22 mln zł.

Planowany termin zakończenia realizacji Projektu to czerwiec 2022 roku.
Zakres Projektu obejmuje:

1/ Modernizację ciągu przeróbki osadów GOŚ „Dębogórze” w zakresie:

  • budowy nowych komór fermentacyjnych w celu poprawy stopnia stabilizacji osadów powstających w procesach oczyszczania ścieków, zwiększenia produkcji biogazu, a co za tym idzie – wzrostu produkcji energii elektrycznej i cieplnej uzyskiwanej z biogazu, poprawy bilansu energetycznego oczyszczalni oraz zmniejszenia uciążliwości zapachowej;
  • budowy podczyszczalni wód poosadowych w celu zabezpieczenia procesów biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych przed podwyższonymi ładunkami zanieczyszczeń – głównie azotu w odciekach pochodzących z pogłębionych procesów stabilizacji osadów (z możliwością przyszłościowej rozbudowy o odzysk fosforu); działanie to ma niebagatelne znaczenie dla spełnienia zapisów dyrektywy UE, której celem jest dalsze ograniczenie dopływów związków azotu do wód Morza Bałtyckiego;
  • budowy lub modernizacji obiektów i urządzeń towarzyszących m.in.: pompowni tłuszczu, stacji odsiarczania biogazu;
  • budowy i przebudowy sieci i obiektów powiązanych technologicznie;
  • likwidacji obiektów wyłączonych z eksploatacji wraz z instalacjami zewnętrznymi.

2/ Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Prostokątnej w Gdyni Chwarzno – Wiczlino o dł. 0,55 km.

3/ Hermetyzację najbardziej uciążliwych obiektów związanych z procesami mechanicznego
oczyszczania ścieków oraz nasadzenia drzew i krzewów najefektywniej ograniczających obszar
oddziaływania oczyszczalni na środowisko.

4/ Wykorzystanie źródeł odnawialnych do produkcji energii elektrycznej poprzez instalację paneli
fotowoltaicznych.