Komunikat:
Opis: źródło: System PEWIK NEWS
 

Kolejne poidełka trafiły do gdyńskich szkół💧

PEWIK GDYNIA Sp. o.o. od lat konsekwentnie przekonuje mieszkańców, że woda dostarczana z sieci wodociągowej nadaje się do picia prosto z kranu, zaopatrując zainteresowane szkoły w tzw. poidełka.

 

Dzięki dostępowi do poidełek można też skończyć z pakowaniem do tornistrów plastikowych, jednorazowych butelek z wodą, które jak wiemy są bardzo szkodliwe dla środowiska. Poidełka są najczęściej zamontowane w pobliżu sal gimnastycznych, bo właśnie po zajęciach w-f uczniom najbardziej doskwiera pragnienie.

 

Estetyczne i łatwe w utrzymaniu poidełka to sposób, by wszystkim zapewnić wygodny dostęp do czystej i zdrowej wody, którą można pić bez obaw, a edukacja zdrowotna ma największe szanse na powodzenie, gdy zaczyna się od najmłodszych lat.

 

Rozpoczynając akcję, nie spodziewaliśmy się aż tak dużego zainteresowania szkół. Poidełka cieszą się wśród uczniów dużą popularnością. Sygnały o życzliwym przyjęciu naszej inicjatywy przez uczniów i dyrekcje szkół sprawiły, że będziemy kontynuować naszą akcję także w następnym roku.

 

Rozszerzamy też naszą ofertę dostarczania poidełek o inne obiekty użyteczności publicznej, takie jak urzędy, sale sportowo – widowiskowe i inne miejsca w których przewija się duża ilość osób.

 

Zainteresowanych zainstalowaniem poidełek zarządców takich obiektów prosimy o kontakt.

 

 

Kolejne inwestycje w Gminie Wejherowo

Rozpoczęła się już budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Paradyż, Orle, Góra, Bolszewo i Gościcino. Łącznie wybudowanych zostanie 24 km kanalizacji sanitarnej i 1,5 km sieci wodociągowej. Projekt zakłada też budowę przepompowni ścieków w Orlu.
Część kosztów pokryją środki własne PEWIK i fundusze z UE całkowita koszt inwestycji to: prawie 23 mln zł. Przewiduję się, że wszystkie inwestycje zakończą się w połowie przyszłego roku.

 

Uroczyste otwarcie stacji uzdatniania wody ,,Brzozowa” w Gościcinie.

Celem inwestycji jest zapewnienie mieszkańcom Bolszewa, Orla, Gościcina, Kniewa, Warszkowa i części Gowina wody o najwyższej jakości.

Nowy budynek technologiczny został zaprojektowany w formie dwóch połączonych ze sobą brył. W większej z nich zlokalizowany jest dwukomorowy zbiornik reakcji, w którym prowadzi się proces napowietrzania wody surowej. W drugiej zaś, wysokoefektywny i w pełni zautomatyzowany układ technologiczny uzdatniania wody wraz z pompowniami – międzyobiektową i sieciową.
Zastosowana technologia uzdatniania wody, potwierdziła swoją wysoką efektywność i niezawodność na innych, wcześniej budowanych lub modernizowanych, obiektach PEWIK.
Nowa technologia i zastosowana automatyka umożliwi pracę stacji bez stałej obsługi, a podstawowe parametry techniczne i technologiczne pracy obiektu monitorowane są całodobowo przez dyspozytornię Spółki.
Nowy obiekt zapewni mieszkańcom Gościcina, Orla i Bolszewa wodę o najwyższych parametrach jakościowych – zgodnych nie tylko z polskimi i unijnymi normami, lecz także Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), poprawiając komfort warunków życia mieszkańców.
Inwestycja przyczyni się również do poprawy funkcjonowania systemu wodociągowego, a w szczególności do stabilizacji parametrów jakościowych i ilościowych wody wodociągowej. Wydajność nowej stacji uzdatniania dostosowana jest do wzrostu zapotrzebowania na wodę pitną prognozowanego w perspektywie do roku 2030.
Całkowity koszt inwestycji zamyka się w kwocie 11 mln zł i jest sfinansowany wyłącznie ze środków własnych PEWIK. Wykonawcą inwestycji i dostawcą technologii jest konsorcjum firm MEGA S.A. z Gdyni i KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o. z Warszawy.

 

 

 

 

Rozbudowa oczyszczalni

 

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. obecnie realizuje kolejny projekt unijny pn.: „Modernizacja ciągu gospodarki osadowej i innych obiektów oczyszczalni ścieków Dębogórze oraz rozwój sieci kanalizacji sanitarnej PEWIK GDYNIA” nr POIS.02.03.00-00-0023/17 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 104,14  mln zł.

Dofinansowanie Projektu, udzielone zostanie w kwocie nie większej niż 54.22 mln zł.

Planowany termin zakończenia realizacji Projektu to czerwiec 2022 roku.
Zakres Projektu obejmuje:

1/ Modernizację ciągu przeróbki osadów GOŚ „Dębogórze” w zakresie:

  • budowy nowych komór fermentacyjnych w celu poprawy stopnia stabilizacji osadów powstających w procesach oczyszczania ścieków, zwiększenia produkcji biogazu, a co za tym idzie – wzrostu produkcji energii elektrycznej i cieplnej uzyskiwanej z biogazu, poprawy bilansu energetycznego oczyszczalni oraz zmniejszenia uciążliwości zapachowej;
  • budowy podczyszczalni wód poosadowych w celu zabezpieczenia procesów biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych przed podwyższonymi ładunkami zanieczyszczeń – głównie azotu w odciekach pochodzących z pogłębionych procesów stabilizacji osadów (z możliwością przyszłościowej rozbudowy o odzysk fosforu); działanie to ma niebagatelne znaczenie dla spełnienia zapisów dyrektywy UE, której celem jest dalsze ograniczenie dopływów związków azotu do wód Morza Bałtyckiego;
  • budowy lub modernizacji obiektów i urządzeń towarzyszących m.in.: pompowni tłuszczu, stacji odsiarczania biogazu;
  • budowy i przebudowy sieci i obiektów powiązanych technologicznie;
  • likwidacji obiektów wyłączonych z eksploatacji wraz z instalacjami zewnętrznymi.

2/ Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Prostokątnej w Gdyni Chwarzno – Wiczlino o dł. 0,55 km.

3/ Hermetyzację najbardziej uciążliwych obiektów związanych z procesami mechanicznego
oczyszczania ścieków oraz nasadzenia drzew i krzewów najefektywniej ograniczających obszar
oddziaływania oczyszczalni na środowisko.

4/ Wykorzystanie źródeł odnawialnych do produkcji energii elektrycznej poprzez instalację paneli
fotowoltaicznych.

 

 

 

15-lecie obecności Polski w UE

 

 

Na początek będzie można obejrzeć i wysłuchać prezentacji multimedialnej nt. Technologii oczyszczania ścieków na przykładzie Grupowej Oczyszczalni Ścieków „DĘBOGÓRZE”. Odpowiemy na pytania: jak działa i jak zbudowana jest oczyszczalnia? Gdzie trafiają nasze ścieki? W przystępny i ciekawy sposób opowiemy na czym polega skomplikowany, kosztowny proces oczyszczania ścieków. Po prezentacji zapraszamy na zwiedzanie oczyszczalni.

 

Pracownicy Spółki opowiedzą dlaczego musimy oczyszczać ścieki i jak wspólnie możemy chronić środowisko naturalne i jak ważne jest odpowiedzialne zachowanie w toalecie.

 

Spacer po oczyszczalni odbywa się  grupach liczących maks. 20 osób, wejście o każdej pełnej godzinie. Dzieci wchodzą na obiekt tylko pod opieką dorosłych.

 

Zwiedzający otrzymają materiały informacyjne nt. oczyszczalni oraz drobne upominki.

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejszą rezerwację telefonicznie: 58 66 87 369 lub mailowo: anna.szpajer@pewik.gdynia.pl

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Regulamin zwiedzania

 

Attached Files:

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. inwestuje w Redzie!

Trwa przebudowa kolektora ściekowego „WRR” w okolicach dworca kolejowego w Redzie. To kluczowy, bo liczący blisko 20 kilometrów długości, element układu odbioru ścieków z Rumi, Redy, Wejherowa, Gminy Wejherowo. Przebudowa kolektora odbywa się w technologii wykopowej, w warunkach gruntowych na trasie dotychczas istniejącego przewodu kanalizacyjnego o długości 459 metrów.

Odbiór ścieków ze zlewni kolektora odbywa się sposób niezakłócony, przy wykorzystaniu w tym celu zastępczej instalacji pompowej, która ma za zadanie przekierowanie ścieków po innej trasie.

Wielkość przepływu ścieków w tym rejonie osiąga maksymalną wartość blisko 850 metrów sześciennych na godzinę. Przebudowa kolektora polega na całkowitym usunięciu betonowej konstrukcji. W miejsce wymienianej konstrukcji betonowej montowane są rury typu GRP w wykonaniu kompozytowym na bazie żywicy poliestrowej, wzmacnianej włóknem szklanym z wypełniaczem kwarcowym. Zachowana zostanie dotychczasowa średnica kolektora z jednoczesną poprawą parametrów hydraulicznych.

Termin zakończenia inwestycji, przewiduje się na koniec maja. Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT. Wartość inwestycji to kwota 4,7 mln zł.

Nowe inwestycje w PEWIK GDYNIA

PEWIK GDYNIA właśnie podpisał umowę na budowę nowoczesnego laboratorium. Prace budowlane w Rumi przy ul. Dąbrowskiego 58 rozpoczną się już wkrótce.  Podpisanie umowy zbiega się w czasie z 89-leciem istnienia gdyńskich wodociągów.  Dokładnie 89 lat temu, 1 kwietnia 1930 roku komisaryczny Zarząd Miejski powołał do życia Zakład Wodociągów i Kanalizacji miasta Gdyni. PEWIK otwiera nowe dziewięćdziesięciolecie w historii firmy silnym impulsem rozwojowym. 

W ciągu dwóch lat powstanie nowoczesny obiekt biurowo-usługowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. W laboratorium  znajdą się nowocześnie wyposażone pracownie: fizykochemii wody,  fizykochemii ścieków, biologiczna, instrumentalne (w tym pracownie chromatografii gazowej i jonowej oraz spektrometrii absorpcji atomowej), a także  utworzona od podstaw nowa  pracownia mikrobiologii wody oraz punkt przyjmowania próbek  z łatwym dostępem.

Będzie to nowoczesny obiekt, o powierzchni laboratoryjnej liczącej około 1000 m2  zaprojektowany  i wykonany wg. obowiązujących przepisów z zachowaniem wymagań technologicznych dla laboratoriów. Pracownie laboratorium wyposażone będą w nowoczesne instalacje oraz urządzenia pozwalające prowadzić nadzór nad prowadzonymi badaniami w właściwych warunkach temperaturowych i wilgotności oraz czystości pomieszczeń, a w szczególności pracowni  mikrobiologii. Wyposażenie badawcze  pracowni stanowić będą urządzenia pracujące  już w laboratoriach PEWIK  jak i nowe zakupione do obiektu m.in: spektrometry, spektrofotometry, chromatografy, systemy destylacji i mineralizacji próbek, komory laminarne, szafy chłodnicze i termostatyczne, inkubatory wraz z systemem monitoringu temperatury oraz inne niezbędne do prowadzenia badań laboratoryjnych  meble, urządzenia i sprzęt  laboratoryjny.

Laboratorium PEWIK-u, funkcjonuje zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 i posiada Certyfikat Akredytacji PCA  nr AB 697. Posiada również zgody Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdyni na wykonywanie badań wody, ścieków, osadów ściekowych i popiołu na potrzeby wewnętrzne Spółki. W nowej lokalizacji będą prowadzane badania z zachowaniem tych samych procedur.

Jedną z korzyści budowy nowego laboratorium będzie połączenie laboratorium wody i laboratorium ścieków, które obecnie znajdują się w osobnych lokalizacjach. Wspólna lokalizacja pozwoli na lepszą organizację pracy, optymalne wykorzystanie wyposażenia oraz skrócenie czasu oczekiwania na wyniki badań, co stanowi niezwykle ważny aspekt pracy każdego laboratorium. Znacząco poprawią się też warunki pracy dwudziestoosobowego zespołu pracowników laboratorium.

Obiekt został zaprojektowany przez gdyńską pracownię ARCHDECO Architecture, a wykonawcą robót budowlanych jest konsorcjum na czele z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym MARBUD.

 

Zakończenie inwestycji planowane jest na rok 2021. Koszt budowy zamyka się w kwocie 18,5 milionów zł netto.