Komunikat:
Opis: źródło: System PEWIK NEWS
 

Projekt POIS.02.03.00-00-0018/16

Optymalizacja i rozbudowa systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
PEWIK GDYNIA” nr POIS.02.03.00-00-0018/16

 

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu 41 922 681,65 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 25 666 391,25 zł

Dofinansowanie Projektu, w kwocie nie większej niż 21 816 432,56 zł

 

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

  • etyczny,
  • jawny,
  • przejrzysty.

Wychodząc naprzeciw ww. oczekiwaniom stworzyliśmy proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

lub