Projekt POIS.02.03.00-00-0018/16

Optymalizacja i rozbudowa systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
PEWIK GDYNIA” nr POIS.02.03.00-00-0018/16

 

 

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu 89.464.370,06 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 45.677.373,52 zł

Dofinansowanie Projektu, w kwocie nie większej niż 38.825.767,49 zł

 

Projekt ten jest również dofinansowany w formie pożyczki, udzielonej ze środków NFOŚiGW w kwocie 12.000.000,00 zł

 

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

  • etyczny,
  • jawny,
  • przejrzysty.

Wychodząc naprzeciw ww. oczekiwaniom stworzyliśmy proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

lub

Attached Files: