Projekt POIS.02.03.00-00-0018/16

Optymalizacja i rozbudowa systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
PEWIK GDYNIA” nr POIS.02.03.00-00-0018/16

 

W związku z podpisaniem aneksu w dniu 4.10.2018 r. rozszerzającym zakres rzeczowy projektu:

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu 47.278.684,89 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 28.249.613,37 zł

Dofinansowanie Projektu, w kwocie nie większej niż 24.012.171,36 zł

 

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

  • etyczny,
  • jawny,
  • przejrzysty.

Wychodząc naprzeciw ww. oczekiwaniom stworzyliśmy proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

lub