Projekt POIS.02.03.00-00-0018/16

Optymalizacja i rozbudowa systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i

odprowadzania ścieków PEWIK GDYNIA”

nr POIS.02.03.00-00-0018/16

 

 

 

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu 89.464.370,06 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 45.677.373,52 zł

Dofinansowanie Projektu, w kwocie nie większej niż 38.825.767,49 zł

 

Projekt ten jest również dofinansowany w formie pożyczki, udzielonej ze środków NFOŚiGW w kwocie 12.000.000,00 zł

 

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

  • etyczny,
  • jawny,
  • przejrzysty.

W celu umożliwienia sygnalizowania o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych Instytucja Zarządzająca opracowała i udostępniła narzędzia informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

a) specjalny adres e-mail naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci).