Zakres projektu

 

Zakres rzeczowy Projektu:

 

„Rozbudowa i przebudowa ciągu przeróbki osadów GOŚ „Dębogórze” Kontrakt ZP/44/POIS-0023/2018 dotyczy:

obiektów fermentacji:

Ob. 204/1,2,3 – Zamknięte komory fermentacji ZKF

Ob. 205, 205A – Budynek operacyjny ZKF z klatką schodową

Obiektów instalacji usuwania azotu z odcieków:

Ob. 209/4 – Zbiornik retencyjny

Ob. 209/5 – Reaktor usuwania azotu

Ob. 209/6 – Budynek dmuchaw

Ob. 209/7 – Pompownia odcieków

Obiektów instalacji biogazu:

Ob.2015 – Odsiarczalnia biogazu /wymiana odsiarczalników w istniejącej lokalizacji.

Ob. 218A – Węzeł usuwania siloksanów

Ob. 219 – Pochodnia biogazu

Obiektów pompowni frakcji pływających i wód odciekowych

Ob. 7/1,2,3 – Pompownia tłuszczów

Ob. 7/4 – Pompownia odcieków

Pozostałe obiekty objęte modernizacją:

Ob. 203 – Pompownia osadów zagęszczonych /ob. modernizowane/

Ob. 207/1,2 – Zbiorniki buforowe osadu przefermentowanego /ob. modernizowane/

KZ207 – Komora zasuw dla ob. 207/1,2

Obiekty likwidowane:

Ob. 204/5,6, 204A3, ob. 205/5, 219, KZ, 206, ob.215 /rozbiórka instalacji z montażem nowej w tej samej lokalizacji/

Kontrakt obejmuje również przygotowanie terenu do inwestycji, niezbędne demontaże, zagospodarowanie i uzbrojenie terenu wraz z przyłączami i połączeniami między obiektowymi oraz zieleń i uporządkowanie tereny budowy.

 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gdyni Chwarzno – Wiczlino, ul. Prostokątna” Kontrakt ZP/38/POIS-0023/2018 obejmuje:

a) sieć kanalizacji sanitarnej o długości L = 550 m,

b) przepompownie ścieków DN 1500 z dwiema pompami zatapialnymi Q=4,0 l/s, H=8,0m,

c) komorę pomiarową DN 1200 z przepływomierzem  elektromagnetycznym DN 80 i zasuwą odcinająca nożową DN 80,

d) sieć wodociągowa o długości L = 178 m.

 

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z inwerterami na terenie oczyszczalni ścieków „Dębogórze” w gminie Kosakowo ZP/33/POIS-0023/2020

Podstawowe parametry planowanej instalacji fotowoltaicznej wraz z na gruntową konstrukcją wsporczą:

– Moc całkowita instalacji fotowoltaicznej: nie mniejszą niż 420 kW i nie większa niż 500 kW.

– Powierzchnia zabudowy/ powierzchnia pod instalacją fotowoltaiczną: do 5000 m2.

– Wysokość konstrukcji wsporczej: min. 1,0m do ok. 2,8 m.

– Odległość między stelażami konstrukcji wsporczej: od ok. 7 do ok. 7,5 m.

 

 

Oświetlenie terenu instalacji fotowoltaicznej lampami oświetlenia zewnętrznego LED przystosowanymi do współpracy z istniejącymi systemami monitoringu wizyjnego.

 

Budowa IV etapu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Orle w gminie Wejherowo ZP/78/POIS/2020

 

W ramach kontraktu zostanie wybudowana przepompownia ścieków „Bukowa” i kanalizacja sanitarna o długości L = 8.517 m w obrębie ul. Szkolnej, Bukowej, Grzybowej oraz Leśnej i w przyległych ulicach tj. w ul. Okrężnej, Hiacyntowej, Zielonej, Jeziornej, Łąkowej, Polnej, Cichej, Nadrzecznej, Głogowej, Wiśniowej, Wspólnej, Leszczynowej, Klonowej i Lipowej.

Ścieki sanitarne zostaną doprowadzone do przepompowni ścieków „Bukowa”, a następnie przewodem tłocznym do studzienki rozprężnej SR Bukowa, po czym kanałem grawitacyjnym DN 200 zostaną odprowadzone do istniejącego układu kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wejhera.

Z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej wybudowana zostanie:

1)    przepompownia ścieków „Bukowa” – zbiornik żelbetowy DN 2500 o głębokości H = 7,75 m z dwiema pompami zatapialnymi  o wydajności Q = 5,8 l/s i wysokości podnoszenia pompy Hp = 9 m,

2) komora pomiarowa – zbiornik żelbetowy DN 1800 z  przepływomierzem elektromagnetycznym DN 80 i zasuwami odcinającymi nożowymi DN 80 i DN 150 wraz z łącznikami montażowymi i kołnierzami redukcyjnymi,

3)   1,1 km sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Szkolnej i ul. Bukowej.

 

– Hermetyzacja i dezodoryzacja oczyszczalni – Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie oczyszczalni ścieków ,,Dębogórze” w gminie Kosakowo

 

– Instalacja kogeneracji na terenie oczyszczalni ścieków GOŚ „Dębogórze” w gminie Kosakowo

Zakres kontraktu obejmuje dostawę i montaż urządzeń oraz wykonanie instalacji kogeneracji zasilanej biogazem i wykorzystanie produkowanego na terenie oczyszczalni biogazu do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, celem maksymalnej redukcji ich poboru ze źródeł zewnętrznych, przez układy technologiczne na bieżące potrzeby oczyszczalni.