POIiŚ

Komisja Europejska decyzją z dnia 7 grudnia 2007 roku zatwierdziła Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Całkowita wartość środków unijnych zaangażowanych w Program wynosi prawie 28 miliardów euro (około 42% środków polityki spójności w Polsce) i jest to największy Program w historii Unii Europejskiej.

W ramach programu realizowane są inwestycje z zakresu ochrony środowiska, transportu, energetyki, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyższego.

Cel programu

Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Program stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w nich celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajdują się pod adresem: www.pois.gov.pl oraz www.wfosigw-gda.pl

 

Kolejny program, w ramach którego Spółka uzyskała dofinansowanie na realizację zadań z Unii to Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

POIiŚ 2014-2020 to największy pod względem budżetu program operacyjny realizowany w Polsce. Łączna wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację Programu to 27,41 mld euro. W ramach programu wspierane będą:

  • gospodarka niskoemisyjna,
  • ochrona środowiska,
  • przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu,
  • transport,
  • bezpieczeństwo energetyczne,
  • inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego.

Więcej informacji na temat POIiŚ 2014-2020 można znaleźć w dedykowanym serwisie pod adresem:

http://poiis.nfosigw.gov.pl