Komunikat:
Opis: źródło: System PEWIK NEWS
 

Kariera

                   

                               Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni

                                    poszukuje osób zainteresowanych pracą na stanowisku

 

                              specjalisty rozwoju systemu wodociągowego i kanalizacyjnego

 

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 

 • opracowywanie warunków technicznych i informacji dotyczących przyłączenia wyznaczonych grup klientów do systemu wodociągowego i kanalizacyjnego,
 • opiniowanie projektów branżowych oraz gminnych opracowań planistycznych,
 • rozpoznawanie potrzeb Spółki dotyczących koncepcji rozwoju systemu wodociągowego i kanalizacyjnego w wyznaczonym zakresie oraz ich dokumentowanie,
 • przeprowadzanie analiz i opracowywanie wyznaczonych koncepcji rozwoju systemu wodociągowego i kanalizacyjnego,
 • opracowywanie warunków technicznych, wytycznych wykonania robót oraz udział w przygotowywaniu dokumentacji projektowej dla inwestycji Spółki realizowanych w ramach Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i

 

Od kandydata oczekujemy:

 

 • wykształcenia wyższego o kierunku Inżynieria Środowiska,
 • 3 lat doświadczenia zawodowego w branży sanitarnej (mile widziane doświadczenie na stanowisku związanym z projektowaniem sieci i obiektów wod-kan oraz posiadanie uprawnień budowlanych w branży sanitarnej),
 • znajomości przepisów prawa w tym: budowlanego, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów związanych z Prawem Wodnym i ochroną środowiska,
 • znajomości materiałów stosowanych w inżynierii środowiska,
 • bardzo dobrej znajomości AutoCAD i MS Office,
 • zaangażowania, komunikatywności, asertywności, dobrej organizacji pracy,
 • dążenia do rozwoju zawodowego i otwartości na zmiany.

Oferujemy:

 

 • umowę o pracę,
 • stabilne zatrudnienie,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet socjalny,
 • przyjazną atmosferę pracy.

 

Osoby zainteresowane, spełniające powyższe warunki, prosimy o przesłanie w terminie do 18 sierpnia 2020 r. listu motywacyjnego oraz CV na adres praca@pewik.gdynia.pl

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Jednocześnie informujemy, że oferty osób niewykorzystane w procesie rekrutacji ulegną zniszczeniu.

 

Oferty powinny zawierać oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdynia, ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia, zwana dalej „Spółką”.

W jakim celu i na jakiej podstawie Spółka będzie przetwarzać dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko

specjalisty rozwoju systemu wodociągowego i kanalizacyjnego

 

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) i b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. art. 221 Kodeksu Pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) polega na zabezpieczeniu Spółki przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z art. 123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji powyższego celu przetwarzania.

Spółka będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Spółki. Spółka będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo Spółka będzie przetwarzać dane?

Dane osobowe przetwarzane są jedynie na potrzebę tego kontaktu i jeśli nie będzie Pani/Pan zainteresowany/a nawiązaniem współpracy ze Spółką i nie wyrazi Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych w celu wykorzystania ich podczas przyszłych procesów rekrutacji, to dane osobowe zostaną usunięte po upływie 1 roku po zakończeniu bieżącej rekrutacji. Jeśli Pani/Pan wyrazi taką zgodę, dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę do czasu wycofania tej zgody.

Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt:

Inspektor Ochrony Danych:

Łukasz Jasiński, e-mail: iodo@pewik.gdynia.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni, ul Witomińska 29,  81-311 Gdynia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attached Files: