Ochrona środowiska

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, wspólnie z miastami: Gdynią, Rumią, Redą, Wejherowem, gminami wiejskimi: Kosakowem i Wejherowem – zrzeszonymi w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz sąsiednią gminą Puck, zakończyło w 2010 r. projekt inwestycyjny pn.: „Dolina Redy i Chylonki –zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków – nr 2003/PL/16/P/PE/038”. Inwestycja ta, jest pierwszą i największa częścią przedsięwzięcia pt.:”Program porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie KZG „Dolina Redy i Chylonki’ i Gminy Puck” w ramach „Programu ochrony wód Zatoki Puckiej i Wód Bałtyku oraz głównego zbiornika wód podziemnych nr 110”. Wartość całego projektu to koszt około 61 mln €, z czego Unia Europejska sfinansowała w ramach Funduszu Spójności 33 mln €. Głównymi celami programu to zapewnienie wysokiej jakości i odpowiedniej ilości wody pitnej na całym obszarze działania PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. oraz ochrona wód Zatoki Puckiej oraz zasobów Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110, który jest rezerwuarem wody dla potrzeb aglomeracji. W zakresie zaopatrzenia w wodę wybudowano sieci wodociągowe: w Gdyni – 15 km, w Redzie – 19,8 km, w Wejherowie – 13,3 km, w gminie Wejherowo – 18,2 km, a także w gminie Kosakowo – 5,7 km. Ponad 33% ogólnej długości nowych sieci wodociągowych wybudowano w gminach wiejskich, w których około 2.200 mieszkańców uzyskało możliwość korzystania z zaopatrzenia w wodę. Aby zapewnić wysoką jakość wody do picia, zmodernizowano 4 istniejące stacje uzdatniania wody: największą -„REDA” o wydajności 36.000 m³/d , „SIERADZKA” i „WICZLINO” w Gdyni, „BRZOZOWA” dla Gościcina, Orla i Bolszewa i przyległych miejscowości. Wybudowano od podstaw nową stację uzdatniania wody „WIELKI KACK”. Dzięki zrealizowanym inwestycjom mieszkańcy aglomeracji będą mogli korzystać przez następne lata z wody spełniającej surowe wymagania norm europejskich, a racjonalizacja gospodarowania zasobami wód podziemnych przyniesie też istotne korzyści dla środowiska naturalnego. W ramach rozbudowy systemu odprowadzania ścieków wybudowano 137 km sieci kanalizacyjnych (w Gdyni – 22 km, w Wejherowie – 4,11 km, w Redzie – 37,6 km, w gminie Wejherowo – 21,5 km, w gminie Kosakowo – 20,1 km, w gminie Puck – 26 km). Połowa nowo wybudowanych sieci przypada na gminy wiejskie, w których 6.600 mieszkańców uzyskała możliwość podłączenia swoich posesji do systemu kanalizacyjnego. Wybudowano 23 przepompownie ścieków, bez których nie byłby możliwy sprawny przesył ścieków do oczyszczalni. Renowacji poddano 4 km głównych kolektorów, przede wszystkim na terenie Rumi. Zakończono kluczową dla ochrony środowiska Zatoki Puckiej, rozbudowę i modernizację Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze”. Realizacja tego zadania stanowi jedno z najważniejszych i najbardziej kosztownych przedsięwzięć w ramach całego projektu. Całkowity koszt to ponad 12 mln €. Efektem tej inwestycji jest radykalne zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń, szczególnie biogennych, wprowadzanych do morza wraz z oczyszczonymi ściekami, a tym samym osiągnięcie jej podstawowego celu jakim jest ochrona środowiska Zatoki Puckiej, którą cechują wysokiej rangi walory przyrodnicze. Potwierdza to włączenie jej w skład Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i Bałtyckiego Systemu Obszarów Chronionych (HELCOM BSPA) oraz objęcie przez Komisję Helsińską ochroną międzynarodową. Wewnętrzna cześć Zatoki Puckiej umieszczona jest na liście podwodnych rezerwatów przyrody Komisji Helsińskiej (HELCOM), a także na liście Światowej Organizacji Ochrony Przyrody (WWF-World Wide Found for Nature). Zmodernizowana oczyszczalnia ma podstawowe znaczenie w kompleksie działań prowadzonych przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., mających na celu ochronę wód Zatoki Gdańskiej oraz ochronę wód Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110 przed zanieczyszczeniami, w sposób odpowiadający wymogom Dyrektywy 91/271/EEC. Natomiast wszystkie działania PEWIK GDYNIA objęte projektem wynikają z Programu Ochrony Morza Bałtyckiego (The Baltic Sea Joint Comprehensive Environmental Action Programme), II Polityki Ekologicznej Państwa i Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa oraz „Strategii rozwoju województwa pomorskiego”. Zakłada się, że oczyszczalnia zapewni przyjęcie i skuteczne oczyszczenie ścieków w perspektywie do roku 2030 dla około 550.000 RLM, zgodnie z najsurowszymi wymaganiami dyrektyw unijnych. Poprawie warunków środowiskowych służy też zarurowanie kanału odpływowego odprowadzającego ścieki oczyszczone na odcinku od oczyszczalni do wsi Kazimierz oraz budowa wylotu głębokowodnego, który rozproszy oczyszczone ścieki w Zatoce Puckiej w odległości około 2,5 km od brzegu. Zakończony projekt inwestycyjny, powiódł się dzięki zgodnej współpracy PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. wraz z samorządami miast i gmin, a także dotacji unijnego Funduszu Spójności. Służyć będzie kolejnym pokoleniom, zapewniając ponad 99% mieszkańców aglomeracji możliwość korzystania z centralnego systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków, w warunkach spełniających najwyższe wymagania polskich i europejskich norm. To także nowe możliwości rozwoju urbanistycznego, gospodarczego i turystycznego naszej subaglomeracji.