Komunikat:
Opis: źródło: System PEWIK NEWS
 

Projekt POIS.01.01.00-00-040/13

pois-logo

Projekt nr POIS.01.01.00-00-040/13
„Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej PEWIK GDYNIA”
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Całkowity koszt realizacji projektu 12 316 866 zł
w tym:
Kwota wydatków bez podatku VAT 10 054 865 zł
Kwota wydatków kwalifikowanych 6 386 818 zł
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności UE 5 428 795 zł

Głównym celem projektu było zapewnienie odbioru ścieków z nieskanalizowanych terenów miasta Gdyni oraz poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zapobiegnięcie eksfiltracji i infiltracji głównych kolektorów sanitarnych w granicach miast Gdynia, Rumia i Reda.

Zrealizowany zgodnie z planem zakres rzeczowy projektu obejmował:

 • budowę kanalizacji sanitarnej w Gdyni 0,94 km, o średnicy DN200 i DN160, w tym:
  w ul. B. Głowackiego 0,23 km
  w ul. Orańskiej 0,40 km
  w ul. Grażyny 0,31 km
 • modernizację kolektorów kanalizacji sanitarnej 3,86 km, o średnicy DN800, DN1000, DN1200, w tym:
  kolektor „Janowski” w Rumi 2,08 km
  kolektor „Oksywski” w Gdyni 1,33 km
  kolektor „WRR” w Redzie 0,45 km

  Projekt zrealizowano w zaplanowanym zakresie i terminie ponosząc koszty niższe od wstępnie oszacowanych.
  Projekt jest trzecim całkowicie zakończonym i rozliczonym projektem finansowanym z udziałem środków Funduszy Europejskich wśród pięciu projektów realizowanych. Obecnie finalizowane są jeszcze dwa projekty w ramach POIiŚ w perspektywie 2007–2013.
  Realizację projektu zakończono zgodnie z warunkami zawartej umowy o dofinansowanie, tj. do 30 czerwca 2015 r.

 

Prezentacja Projektu nr POIS.01.01.00-00-040/13