Projekt POIS.01.01.00-00-043/14

Projekt „Modernizacja ciągu przeróbki osadów oczyszczalni ścieków Dębogórze – Etap D. Faza 1 – Dokumentacja” nr POIS.01.01.00-00-043/14

w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach  powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

 

Umowa o dofinansowanie zawarta w Gdańsku dnia 27 sierpnia 2014 roku

 

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 2 214 000,00 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 1 800 000,00 zł

Dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie nie większej niż 1 530 000,00 zł

 

Przedmiotem projektu jest opracowanie dokumentacji i badań środowiskowych niezbędnych dla podjęcia realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego „Modernizacja ciągu przeróbki osadów oczyszczalni ścieków Dębogórze”, obejmującego w swoim zakresie:

 • budowę nowej zamkniętej komory fermentacyjnej o pojemności czynnej ok. 7.500 m³, z odpowiednim wyposażeniem wraz z budynkiem technologicznym zawierającym wymagane instalacje (wymienniki ciepła, armaturę, zasilanie i sterowanie, AKPiA itd.);
 • budowę nowej stacji odsiarczania i oczyszczania (usuwania siloksanów) biogazu;
 • budowę nowej pompowni tłuszczu, umożliwiającej separowanie tłuszczu od ścieków w mieszaninie odprowadzanej z piaskowników i osadników wstępnych, zhermetyzowanej, z podłączeniem do istniejącego biofiltra;
 • budowę podczyszczalni wód poosadowych w zakresie usuwania azotu i fosforu dla zoptymalizowania procesów biologicznego oczyszczania ścieków i poprawienia jakości ścieków odprowadzanych do środowiska;
 • wykonanie wymaganych zmian technologicznych na istniejących sieciach (m.in. osadów surowych zagęszczonych, osadu przefermentowanego, biogazu, wód nadosadowych itp.).

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę nr ZP/30/POIS-043/2014, z wykonawcą CDM Smith Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na wykonanie: Opracowania dokumentacji na modernizację ciągu przeróbki osadów ściekowych oczyszczalni ścieków „Dębogórze”.

Opracowana dokumentacja winna:
A.       dotyczyć następującego zakresu projektowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego:

Zakres przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmuje modernizację całego ciągu przeróbki osadów,  przy czym część koncepcyjna dokumentacji obejmować winna wszystkie elementy tego ciągu wraz z obiektami termicznej utylizacji osadów, natomiast ocena oddziaływania na środowisko powinna obejmować całą oczyszczalnię ścieków.
Część projektowa dla zakresu realizowanego w pierwszej fazie przedsięwzięcia inwestycyjnego, obejmować winna przygotowanie dokumentacji dla uzyskania pozwolenia na budowę, przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót w następującym zakresie:

a)    budowę nowej zamkniętej komory fermentacyjnej (jednej lub więcej) wraz z zintegrowaną maszynownią i wyposażeniem,

b)   budowę stacji oczyszczania biogazu,

c)    budowę pompowni tłuszczu,

d)   budowę podczyszczalni wód poosadowych w zakresie usuwania azotu i fosforu,

e)    potrzebne zmiany (przebudowy i rozbudowy) pozostałych obiektów budowlanych wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, z wyłączeniem obiektu termicznej utylizacji osadów,

f)    ewentualne roboty rozbiórkowe w niezbędnym zakresie.

B.       obejmować następujący zakres rzeczowy:

Dokumentacja powinna objąć wszystkie opracowania niezbędne dla podjęcia racjonalnej decyzji inwestycyjnej oraz przygotowania i realizacji inwestycji, tak aby na podstawie tejże dokumentacji można było pozyskać pozwolenie na budowę, opracować dokumentację aplikacyjną dla uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, przeprowadzić postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych, zrealizować roboty oraz uzyskać decyzje umożliwiające użytkowanie obiektów.

Dokumentacja powinna powstać z wykorzystaniem istniejących opracowań, danych oraz inwentaryzacji i badań wykonanych przez wybranego Wykonawcę.

Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji oraz wykonanie niezbędnych prac obejmujących w szczególności:

 

a)    Koncepcję (studium projektowe) przebudowy i rozbudowy całego ciągu przeróbki osadów, wraz z procesem termicznej obróbki osadów, oraz budową obiektów podczyszczania wód posadowych, obiektów odbioru i transportu tłuszczy, obiektów oczyszczania biogazu, a także wszystkimi wymagającymi zmiany obiektami oczyszczalni ścieków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi.
Koncepcja winna przedstawiać propozycję rozwiązań technologicznych i technicznych, w co najmniej dwóch wariantach rozwiązań, w zakresie całego ciągu termicznej obróbki osadów,  rodzaju konstrukcji komory (komór) fermentacyjnej(-ych), technologii podczyszczania wód poosadowych i oczyszczania biogazu, wraz z uzasadnieniem wyboru w aspekcie techniczno-ekonomicznym i środowiskowym.

W ramach zadania należy, w szczególności:

 • Uzyskać wypis z ewidencji gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.
 • Wykonać i udokumentować inwentaryzację wraz z oceną i badaniami stanu technicznego obiektów i urządzeń w obszarze związanym z zakresem zamówionej dokumentacji projektowej.
 • Wykonać i udokumentować inwentaryzację zieleni i gospodarkę drzewostanem w zakresie niezbędnym do realizacji planowanego przedsięwzięcia.
 • Opracować mapy do celów projektowych z uwzględnieniem wyników przeprowadzonej inwentaryzacji; Wykonawca dokona inwentaryzacji geodezyjnej istniejącego uzbrojenia w miejscach połączenia z projektowanymi obiektami.
 • Opracować dokumentację koncepcji przebudowy i rozbudowy obejmującą, w szczególności:

–      Opis i schemat technologiczny nowoprojektowanych obiektów i instalacji z podaniem ich funkcji technologicznej, kubatur, wymiarów, wyposażenia;

–      Wskazanie optymalnej lokalizacji obiektów wraz z uzasadnieniem i jej oceną, w szczególności pod względem zapewnienia możliwości dojazdu i prawidłowej eksploatacji;

–      Określenie wymaganych parametrów techniczno-technologicznych dla projektowanych obiektów i powiązanych z nimi technologicznie instalacjami (wymiary, kubatura, przepływy, wydajność, moce urządzeń itp.);

–      Opis aparatury kontrolno-pomiarowej oraz wymagania dla systemu AKPiA;

–      Opis układu zasilania energetycznego;

–      Obliczenia technologiczne;

–      Obliczenia hydrauliczne;

–      Bilanse: odcieków, osadów, biogazu, produkcji i zużycia energii cieplnej i elektrycznej dla wszystkich obiektów projektowanych oraz istniejących, na które będzie miała wpływ realizacja przedsięwzięcia, opracowane na podstawie udostępnionych danych źródłowych, opracowań i informacji uzyskanych przez Wykonawcę, uwzględniające obecny oraz perspektywiczny (tj. do roku 2030) dopływ ścieków do oczyszczalni oraz planowaną ilość dowożonych osadów (osady związane wyłącznie z prowadzoną przez Zamawiającego eksploatacją sieci na terenie działania Spółki);

–      Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500;

–      Rysunki koncepcyjne obiektów projektowanych wraz ze sposobem ich połączenia z istniejącymi obiektami i instalacjami;

–      Wykaz i specyfikację techniczną proponowanych urządzeń;

–      Analizę opcji w zakresie pozwalającym na opracowanie przez Zamawiającego Studium Wykonalności;

–      Oszacowanie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych (do roku 2030) dla każdego z zaproponowanych wariantów.

b)   Projekt budowlany opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami dla wybranego wariantu w zakresie obejmującym, w szczególności:

 • Przygotowanie kompletnych materiałów niezbędnych do pozyskania przez Zamawiającego decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego jeżeli nie zostanie wcześniej uchwalony MPZP.
 • Opracowanie operatów wodno – prawnych oraz przygotowanie kompletnych materiałów niezbędnych do pozyskania decyzji wodno-prawnych, gdy ich uzyskanie będzie wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
 • Wykonanie badań geotechnicznych w zakresie niezbędnym do wykonania prac projektowych i budowlanych w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych z dnia 25.04.2012 (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).
 • Opracowanie projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawierającego, w szczególności:

–      projekt zagospodarowania terenu z uwzględnieniem projektowanych obiektów, w tym dojazdu i oświetlenia nowych obiektów oraz likwidację, w tym rozbiórkę obiektów;

–      projekt architektoniczno – budowlany w branżach;

–      opis geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych na podstawie wyników badań geotechnicznych;

–      projekt gospodarki drzewostanem – jeżeli realizacja inwestycji będzie kolidowała z istniejącym drzewostanem;

–      informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

–      komplet wszystkich opinii, zatwierdzeń, pozwoleń, uzgodnień – w tym z Zamawiającym i decyzji potrzebnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę, w tym również w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz pod względem ochrony ppoż. Jeżeli w toku realizacji zamówienia przepisy prawa obowiązującego w Polsce wprowadzą obowiązek uzyskania lub zmiany zatwierdzeń, uzgodnień i pozwoleń, to Wykonawca winien je uzyskać.

 

c)    Pozostałe dokumenty wymagane do przygotowania i realizacji inwestycji, a w szczególności:

 • Udział w postępowaniu oceny oddziaływania na środowisko [OOŚ] dla oczyszczalni w tym:
  opracowanie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i opracowanie projektu programu porealizacyjnego monitoringu oddziaływania na środowisko, wykonanie niezbędnych badań i pomiarów na podstawie uprzednio przygotowanego programu badań oraz opracowanie materiałów informacyjnych dla mieszkańców i instytucji zewnętrznych, jak też udział w niezbędnych prezentacjach, w ilości wynikającej z postanowień właściwych organów i potrzebnych wyjaśnień grupom zgłaszającym uwagi.
 • Opracowanie dokumentacji potrzebnej do postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004  r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego:

–      projektów wykonawczych wszystkich branż potrzebnych do realizacji zadania,

–      przedmiaru robót z podziałem na etapy robót, obiekty, a następnie branże i rodzaj robót,

–      specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

–      kosztorysu inwestorskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysów inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

 • Opracowanie ramowych wytycznych rozruchu nowoprojektowanych i współpracujących obiektów, urządzeń i instalacji  z podziałem na etapy uruchamiania,
 • Opracowanie projektu harmonogramu rzeczowo–finansowego robót budowlanych,
 • Określenie prognozy rocznych kosztów eksploatacyjnych obiektów w okresie 20 lat.

Protokołem odbioru końcowego z dnia 21 grudnia 2015 roku potwierdzono wykonanie zakresu rzeczowego projektu.

Wnioskiem o płatność końcową z dnia 28 stycznia 2016 roku rozliczono pełne wykonanie projektu pod względem rzeczowym i finansowym.