Informacje wstępne

„Optymalizacja i rozbudowa systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków PEWIK GDYNIA” nr POIS.02.03.00-00-0018/16

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu                 47.278.684,89 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi   28.249.613,37 zł

Dofinansowanie Projektu, w kwocie nie większej niż       24.012.171,36 zł