Deklaracja dostępności

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pewik.gdynia.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-07-19
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:   2022-04-01

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona  internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu  niezgodności  lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak etykiet dla niektórych pól formularzy,
 • niektóre odnośniki prowadzące do materiałów na podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych,
 • niektóre elementy strony nie zapewniają odpowiedniego kontrastu do tła,
 • listy numerowane i nienumerowane mogą zawierać inne elementy niż składowe list

Strona www.pewik.gdynia.pl jest w trakcie przebudowy i wprowadzania modyfikacji związanych z przeprowadzonym audytem dostępności serwisu wg standardu WCAG 2.1 do poziomu zgodności A oraz AA. Przewidywany termin spełnienia wymogów dostępności to 1 stycznia 2023 r. Niektóre materiały zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i nie są zgodne wymogami określonymi w tej ustawie .

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-04-01
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-04-29

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Witomińska 29. Osobą kontaktową jest Anna Szpajer, e-mail: Anna.Szpajer@pewik.gdynia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 66 87 369. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności i uzgadniać termin spotkania w obecności tłumacza języka migowego.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu,
 • żądać udostępnienia niedostępnej cyfrowo informacji w innej alternatywnej formie, np. poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • sposób kontaktu,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie żądania powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie o przyczynach opóźnienia oraz o tym,  kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty zgłoszenia żądania.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny informuje o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i proponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez  wnoszącego żądanie, może  on złożyć  do Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni (e-mail: biuro@pewik.gdynia.pl, telefon:  58 621 91 62) skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Do skarg mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich,  www.rpo.gov.pl.

 

Dostępność architektoniczna

 

I. Budynek mieszczący się w Gdyni przy ul. Witomińskiej 29

 

1.Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście bez ograniczeń architektonicznych, zapewniające swobodny dostęp osobom z niepełnosprawnością ograniczającą poruszanie się (wejście bezpośrednio z chodnika, z poziomu 0). Bezpośrednio po wejściu do budynku  informacji udziela obsługa recepcyjna.

2.Opis dostępności korytarzy, schodów i windy:
Korytarze zapewniają swobodne przemieszczanie się; na korytarzach znajdują się przezroczyste szklane drzwi ze znakami ostrzegawczymi; schody są dostępne i szerokie.

W budynku jest jedna winda dostępna dla osób poruszających się na wózku.

3. Opis dostosowań:

Brak dostosowań.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Bezpośrednio przy budynku nie ma miejsc postojowych dedykowanych osobom z niepełnosprawnością.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:  

Istnieje możliwość swobodnego wstępu do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem;

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:
Tłumacz języka migowego jest dostępny na wniosek, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

II. Budynek mieszczący się w Gdyni przy ul. Witomińskiej 21

 

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

Biuro Obsługi Klienta znajduje się na parterze, wejście  bez ograniczeń architektonicznych, zapewniające swobodny dostęp osobom z niepełnosprawnością ograniczającą poruszanie się (wejście bezpośrednio z chodnika, z poziomu 0).

Wejście do części budynku, gdzie bezpośrednia obsługa Klientów nie jest wykonywana, wymaga pokonania kilku schodów zewnętrznych.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Korytarze zapewniają swobodne przemieszczanie się, na korytarzach znajdują się przezroczyste szklane drzwi ze znakami ostrzegawczymi; schody są dostępne i szerokie.

W budynku brak jest windy.

3. Opis dostosowań:
Brak dostosowań.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Bezpośrednio przy budynku nie ma miejsc postojowych dedykowanych osobom  z niepełnosprawnością.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Istnieje możliwość swobodnego wejścia do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

Tłumacz języka migowego jest dostępny na wniosek, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.