Projekt POIS.02.03.00-00-0023/17

Projekt „Modernizacja ciągu gospodarki osadowej i innych obiektów oczyszczalni ścieków Dębogórze oraz rozwój sieci kanalizacji sanitarnej PEWIK GDYNIA” nr POIS.02.03.00-00-0023/17 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu  116.680.002,31 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi  65.312.789,53 zł

Dofinansowanie Projektu, udzielone zostanie w kwocie nie większej niż  55.515.871,10 zł

 

Projekt ten jest również dofinansowany w formie pożyczki, udzielonej ze środków NFOŚiGW w kwocie 29.000.000,00 zł

 

W celu umożliwienia sygnalizowania o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych Instytucja Zarządzająca opracowała i udostępniła narzędzia informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

a) specjalny adres e-mail naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

 

b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej
(www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci).