Projekt POIS.02.03.00-00-0023/17

Projekt „Modernizacja ciągu gospodarki osadowej i innych obiektów oczyszczalni ścieków Dębogórze oraz rozwój sieci kanalizacji sanitarnej PEWIK GDYNIA” nr POIS.02.03.00-00-0023/17 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu                          104.138.773,83 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi              63.785.374,61 zł

Dofinansowanie Projektu, udzielone zostanie                            54.217.568,41 zł
w kwocie nie większej niż

 

Projekt ten jest również dofinansowany w formie pożyczki, udzielonej ze środków NFOŚiGW w kwocie 20.000.000,00 zł

 

W celu umożliwienia sygnalizowania o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych Instytucja Zarządzająca opracowała i udostępniła narzędzia informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

a) specjalny adres e-mail (naduzycia.POIS@mr.gov.pl) lub

b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej
(www.pois.gov.pl\nieprawidłowości).