Komunikat:
Opis: źródło: System PEWIK NEWS
 

Informacje wstępne

Informacja o projekcie finansowanym z udziałem środków Unii Europejskiej pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej PEWIK GDYNIA” nr POIS.01.01.00-00-040/13,w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. w dniu 22 lipca 2013 roku złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Działania 1 Priorytetu 1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego zgłoszone przez wspólników i służby Spółki zadania inwestycyjne spełniające kryteria konkursowe, a w szczególności zapewniały osiągnięcie wymaganego wskaźnika liczby przyłączonych mieszkańców przypadającej na 1 km wybudowanej sieci oraz posiadały przeprowadzone postępowanie oceny oddziaływania na środowisko.
W dniu 19 grudnia 2013 roku Ministerstwo Środowiska wydało „Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., w ramach POIiŚ, na realizację projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej PEWIK GDYNIA”, na podstawie którego w dniu 26 lutego 2014 roku pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku jako Instytucją Wdrażającą a PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. jako Beneficjentem została zawarta umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-040/13-00

Zgodnie z zawartą umową określono:
• planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 16 373 753,02,
• maksymalną kwotę wydatków kwalifikowanych wynoszącą 8 724 968,16 zł,
• dofinansowanie realizacji Projektu kwotą nie większą niż 7 416 222,93 zł.

Przedsięwzięcie ,,Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej PEWIK GDYNIA” realizowane będzie na terenie Aglomeracji Gdynia na obszarze Gdyni, Rumi i Redy.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
• budowę ok. 1 km kanalizacji sanitarnej,
• modernizację sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 4 km
Głównym celem projektu jest zapewnienie odbioru ścieków z nieskanalizowanych terenów miasta Gdyni oraz poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zapobiegnięcie eksfiltracji i infiltracji głównych kolektorów sanitarnych. Celami społeczno-gospodarczymi przedsięwzięcia są przede wszystkim: poprawa stanu środowiska, podniesienie jakości życia mieszkańców, wyrównanie szans dostępu mieszkańców do podstawowej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do wód i ziemi i zabezpieczenie systemu kanalizacji sanitarnej przed wystąpieniem awarii i zapewnienie możliwości ich długotrwałej eksploatacji.