Komunikat:
Opis: źródło: System PEWIK NEWS
 

Projekty unijne

P UE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni realizując swoją misję szeroko wykorzystuje wsparcie Unii Europejskiej w ramach następujących przedsięwzięć inwestycyjnych:

 1. Projekt „Dolina Redy i Chylonki – zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków” nr 2003/PL/16/P/PE/038, realizowany w latach 2003 – 2010, 
 2. Projekt „Rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni” nr POIS.01.01.00-00-133/09, realizowany w latach 2009 – 2012 
 3. Projekt „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej PEWIK GDYNIA” nr POIS.01.01.00-00-006/12, realizowany w latach 2013 – 2015
 4. Projekt „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej PEWIK GDYNIA” nr POIS.01.01.00-00-040/13, realizowany w latach 2013 – 2015
 5. Projekt „Modernizacja ciągu przeróbki osadów oczyszczalni ścieków Dębogórze – Etap D. Faza 1 – Dokumentacja” nr POIS.01.01.00-00-043/14. realizowany w latach 2014 – 2015

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wspólnie z miastami: Gdynią, Rumią, Redą, Wejherowem, gminami wiejskimi: Kosakowem i Wejherowem – zrzeszonymi w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz sąsiednią gminą Puck, od wielu już lat realizuje projekty inwestycyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Pierwsze fundusze europejskie Spółka otrzymała na podstawie decyzji z 2003 roku a łącznie do dnia 31 sierpnia 2016 roku otrzymała ponad 150 mln zł dofinansowania. Od tego czasu realizowane są liczne inwestycje o łącznej wartości ok. 320 mln zł, mające na celu porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie KZG „Dolina Redy i Chylonki” i Gminy Puck oraz ochronę wód Zatoki Puckiej i głównego zbiornika wód podziemnych nr 110.

Ogółem w ramach tych przedsięwzięć do dnia 31 sierpnia 2016 roku:

 • zbudowano 194 km kanalizacji sanitarnej,
 • zbudowano 27 przepompowni ścieków,
 • zmodernizowano 3,9 km kolektorów kanalizacji sanitarnej,
 • zbudowano głębokowodny wylot rozpraszający ścieki oczyszczone w ok. Zatoki Puckiej ok. 2,5 km od brzegu,
 • zmodernizowano oczyszczalnię ścieków uzyskując spełnienie wymagań ochrony środowiska,
 • zbudowano 85 km sieci wodociągowej,
 • zbudowano 1 i gruntownie zmodernizowano 4 stacje uzdatniania wody.

Wszystkie wymienione przedsięwzięcia zostały zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym oraz uzyskały założone efekty. Było to możliwe dzięki zgodnej współpracy PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. z samorządami miast i gmin. Zrealizowane inwestycje służyć będą kolejnym pokoleniom, umożliwiając prawie wszystkim mieszkańcom aglomeracji korzystanie ze zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków, w warunkach spełniających najwyższe wymagania polskich i europejskich norm. Tworzą one również nowe możliwości rozwoju urbanistycznego, gospodarczego i turystycznego naszej subaglomeracji.

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. nadal podejmuje działania dla realizacji inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych przyczyniających się do poprawy warunków życia mieszkańców i stanu środowiska, finansowanych z udziałem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Przygotowanie i realizacja takich przedsięwzięć inwestycyjnych jest możliwe wyłącznie przy zaangażowanej współpracy PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. z Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz zainteresowanymi gminami: Gdynią, Rumią, Redą, Wejherowem, gminą Kosakowo, gminą Wejherowo, a także gminą Puck.