Plan lata 2020 – 2022

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.)  Spółka w cyklach trzyletnich opracowuje wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, które – po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki, a następnie przez Zgromadzenie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” (KZG), stają się podstawą działalności inwestycyjnej.

Opracowywane przez Spółkę plany inwestycyjne są zgodne z celami strategicznymi, do których należą w szczególności:

  • zapewnienie wszystkim klientom dostaw wody o właściwych, zgodnych z wymaganiami, parametrach,
  • objęcie możliwie wszystkich potencjalnych klientów na obszarze działania zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzeniem ścieków, rozumianym jako prawie stuprocentowe zaspokojenie zidentyfikowanych potrzeb,
  • odbiór i oczyszczanie ścieków oraz ich odprowadzanie w sposób zapewniający ochronę środowiska naturalnego.

 

 

 

Plan inwestycyjny lata 2020-2022