Projekt POIS.01.01.00-00-006/12

Informacja o projekcie finansowanym z udziałem środków UE pn.: „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej PEWIK GDYNIA”
nr POIS.01.01.00-00-006/12

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. w dniu 18 czerwca 2012 roku złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Działania 1 Priorytetu 1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego wszystkie zgłoszone przez wspólników i służby Spółki zadania inwestycyjne spełniające kryteria konkursowe, a w szczególności zapewniały osiągnięcie wymaganego wskaźnika liczby przyłączonych mieszkańców przypadającej na 1 km wybudowanej sieci oraz posiadały przeprowadzone postępowanie oceny oddziaływania na środowisko.

Dopiero po zwolnieniu rezerwy środków na dofinansowania w ramach działania 1.1 przedsięwzięcie zaliczono do grupy projektów podstawowych i po uzyskaniu pozytywnej oceny merytorycznej II stopnia potwierdzono prawo do dofinansowania.

W dniu 20 marca 2013 roku Ministerstwo Środowiska wydało „Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., w ramach POIiŚ, na realizację projektu „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej PEWIK GDYNIA” Nr 11/2013.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, w przekazanym Potwierdzeniu określono:

  • maksymalną kwotę dofinansowania wynoszącą 15 372 236,41 zł,
  • przedmiot projektu obejmujący budowę ok. 19 km sieci kanalizacji sanitarnej,
  • efekt realizacji obejmujący przyłączenie do sieci kanalizacyjnej 2475 osób,

Przyznane dofinansowanie stanowi 50,5% kosztów kwalifikowanych projektu wynoszących ok. 30,4 mln zł. Ostateczna kwota dofinansowania może być obniżona proporcjonalnie do ewentualnego obniżenia kosztów kwalifikowanych, przykładowo w przypadku zawarcia umów na roboty budowlane poniżej wartości kosztorysowej.

Ponadto dla faktycznego otrzymania dofinansowania występują zagrożenia spowodowane następującymi okolicznościami pozostającymi w kompetencji gmin:

  • brak zmiany obecnie obowiązującej niewłaściwej wielkości aglomeracji Gdynia,
  • brak spełnienia wymagań dyrektywy SEA 2001/42/WE,
  • zbyt mała liczba osób zamieszkałych w przyłączonych nieruchomościach.

W ramach tego projektu kanalizacja sanitarna będzie budowana w Gdyni w dzielnicach Pustki Cisowskie i Demptowo oraz w miejscowości Gościcino w Gminie Wejherowo. Wszczęcie postępowań przetargowych przewidywane jest w II kw. 2013 roku, natomiast zakończenie robót w Gdyni w I kw. 2014 roku a w Gościcinie w I kw. 2015 roku.

 

POIiŚ