Strategia, plany, inwestycje

Działając zgodnie z art. 5 i 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72, poz.747 z późn. zm.), jak też zezwoleniem na prowadzenie działalności, Spółka opracowuje plan w zakresie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
Planowane inwestycje obejmują:
1. inwestycje rozwojowe – budowę nowych urządzeń wodociągach i kanalizacyjnych,
2. inwestycje odtworzeniowe – utrzymujące na stałym poziomie zdolności eksploatacyjne urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych poprzez wymianę wyeksploatowanych urządzeń,
3. inwestycje modernizacyjne – unowocześnienie istniejących urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych poprzez polepszenie ich parametrów technicznych i eksploatacyjnych.
Wykonanie zaplanowanych zadań pozwoli na:
1. utrzymanie zdolności produkcyjnej i pewne działanie obiektów na właściwym poziomie,
2. spełnienie wymogów branżowych norm prawa i dyrektyw Unii Europejskiej,
3. pozyskanie nowych odbiorców usług,
4. ograniczenie awaryjności w zbiorczych systemach wodociągowym i kanalizacyjnym.
Ponadto, zapewni realizację podstawowego celu Spółki, określonego w Polityce wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego, jakim jest zaspokajanie obecnych i przyszłych potrzeb Klientów w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia i oczyszczania ścieków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i należytą dbałością o środowisko.
Przy wyborze zadań inwestycyjnych do planu Spółka kieruje się zasadą celowości, opłacalności, prawnych możliwości realizacji, uzyskania maksymalnej efektywności przedsięwzięć oraz utrzymania stanu technicznego urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na możliwie najwyższym poziomie, odpowiadającym założonemu wskaźnikowi gotowości technicznej, dla całego systemu wodociągowego i kanalizacyjnego.
Istotną sprawą przy konstrukcji planu jest skoordynowanie realizacji poszczególnych zadań z działaniami gmin, mającymi wpływ na terminy realizacji tychże zadań.