Przedmiot i obszar działania

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. funkcjonuje w oparciu o przepisy prawa handlowego. Jego działalność reguluje Ustawa z 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (z rozporządzeniami wykonawczymi) oraz inne obowiązujące akty prawne.

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą na podstawie:

 • zezwolenia udzielonego decyzjami Przewodniczącego Zarządu KZG „Dolina Redy i Chylonki” z 13 stycznia 2003 roku i z 27 grudnia 2007 roku w zakresie poszerzenia (od 1 stycznia 2008 roku) obszaru działania o część gminy wiejskiej Wejherowo;
 • zezwolenia udzielonego decyzją Wójta Gminy Puck z 28 października 2008 roku w zakresie poszerzenia (od 1 stycznia 2009 roku) obszaru działania o część gminy wiejskiej Puck.

Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności:

 • produkcja i dystrybucja wody;
 • odbiór, oczyszczanie i utylizacja ścieków;
 • eksploatacja i konserwacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, z wyłączeniem kanalizacji deszczowej;
 • świadczenie usług w zakresie badań i analiz technicznych dotyczących wody i  ścieków;
 • projektowanie techniczne w zakresie branży wodociągowej i kanalizacyjnej oraz obsługi inwestycyjnej;
 • świadczenie usług w zakresie napraw i legalizacji przyrządów do pomiarów i kontroli przepływu wody.

Obszar działania

 • Od chwili powstania aż do 2007 roku PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. prowadził działalność na niezmienionym  obszarze,  obejmującym miasta: Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo i częściowo teren gminy Kosakowo, będąc naturalnym monopolistą w zakresie dostawy wody, odbioru ścieków i ich oczyszczania
 • Od 1 stycznia 2007 roku działaniem objęto całą wieś Pogórze w gminie Kosakowo.
 • Od 1 stycznia 2008 roku poszerzono teren świadczenia usług o część gminy wiejskiej Wejherowo (Bolszewo, Gościcino, Orle).
 • Od 1 stycznia 2009 roku Spółka działa w gminie wiejskiej Puck (Połchowo, Rekowo Górne, Widlino) w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków.
 • Od 2012 r. Spółka działa na terenie gminy Szemud w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków.

Obsługiwana przez przedsiębiorstwo aglomeracja liczy ponad 380 tys. mieszkańców.