Komunikat:
Opis: źródło: System PEWIK NEWS
 

Kontrakt 2

 

 

Kontrakt Nr ZP/12/POIS/2016 Budowa przepompowni ścieków „ŚRÓDMIEŚCIE” przy ul. Hryniewickiego w Gdyni

 

Zakres robót obejmuje:

 •   budowę kanału sanitarnego grawitacyjnego DN 600 doprowadzającego ścieki do przepompowni, wraz z przepięciem kanałów dopływających,
 • budowę kanału tłocznego sanitarnego DN 500,
 • budowę przepompowni ścieków,
 • budowę komory zasuw i komory przepływomierza,
 • budowę przewodu wodociągowego doprowadzającego wodę do zraszania filtra DN 20,
 • odwodnienie nawierzchni terenu przepompowni (odwodnienie liniowe)  z przyłączem kanalizacji deszczowej DN 200,
 • budowę filtra antyodorowego,
 • budowę wpustów deszczowych  2 szt. z podłączeniem do istniejących przyłączy kanalizacji deszczowej, jako usunięcie kolizji z budowanym kanałem sanitarnym (wymiana wpustów na nowe z zachowaniem istniejącej lokalizacji),
 • wykonanie zasilenia w energię elektryczną poprzez budowę: abonenckiej linii kablowej SN-15 kV od złącza kablowego SN-15 kV do budowanej abonenckiej stacji transformatorowej, abonenckiej stacji transformatorowej (z odwodnieniem do komory przepływomierza),
 • przebudowę linii SN-15 kV i nn-0,4 kV kolidującej z budowaną kanalizacją sanitarną tłoczną DN 500,
 • ułożenie przewodów elektrycznych i AKPiA,
 • wykonanie oświetlenia terenu,
 • budowę zjazdu z ulicy Hryniewickiego na teren budowanej przepompowni ścieków,
 • utwardzenie terenu przepompowni,
 • budowę kominków wentylacyjnych w formie słupków stanowiących wentylację przepompowni, komory zasuw i komory przepływomierza

oraz  likwidację:

 • fundamentów po zlikwidowanych naziemnych zbiornikach na gaz na terenie przepompowni,
 • przewodów kanalizacyjnych,
 • fragmentów przyłączy kanalizacji deszczowej i wpustów (budowa nowych wpustów),
 • kolidujących nieczynnych przewodów elektrycznych

wraz z odtworzeniem nawierzchni ulicy Hryniewickiego po wykonaniu w/w robót budowlanych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia 18 maja 2016 roku zawarto umowę z wykonawcą: HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S. A. z Włocławka

Wynagrodzenie Wykonawcy 4 425 340,74 zł (łącznie z podatkiem VAT)

Data rozpoczęcia – 15 czerwca 2016 r.

Termin zakończenia – 14 listopada 2016 r.