Komunikat:
Opis: źródło: System PEWIK NEWS
 

Kalendarium

2013-07-22 – PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. złożył wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w ramach Działania 1 Priorytetu 1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2013-12-19 –Instytucja Pośrednicząca wydała poświadczenie w sprawie przyznania dofinansowania PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I – gospodarka wodno – ściekowa, działanie 1.1 – gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM na realizację projektu
2014-02-26 – Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
2014-09-02 – Podpisanie z wykonawcą umowy pn. Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w ul Głowackiego i ul. Orańskiej na terenie dzielnicy Mały Kack w Gdyni
2014-12-19 – Podpisanie z wykonawcą umowy na: Renowację metodą bezwykopową kolektorów ściekowych, Część 2 – Renowacja kolektora ściekowego „Oksywskiego” na odcinku od ul. Bosmańskiej do ul. Unruga w Gdyni, Część 3 – Renowacja kolektora ściekowego „WRR” na odcinku od ul. Cechowej do ul. Ogrodowej w Redzie
2015-01-07 – Podpisanie z wykonawcą umowy na Renowację metodą bezwykopową kolektorów ściekowych Część 1 – Renowacja kolektora ściekowego „Janowskiego” na odcinku od ul Janowskiej w Gdyni do ul. Generała Henryka Dąbrowskiego w Rumi
2015-04-27 – dokonano odbioru końcowego renowacji kolektora ściekowego „WRR” na odcinku od ul. Cechowej do ul. Ogrodowej w Redzie
2015-05-27 – dokonano odbioru końcowego renowacji kolektora ściekowego „Oksywskiego” na odcinku od ul. Bosmańskiej do ul. Unruga w Gdyni
2015-06-08 – dokonano odbioru końcowego renowacji kolektora ściekowego „Janowskiego” na odcinku od ul Janowskiej w Gdyni do ul. Generała Henryka Dąbrowskiego w Rumi
2015-06-12 – wydano Świadectwo Przejęcia dla kontraktu pn. Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w ul Głowackiego i ul. Orańskiej na terenie dzielnicy Mały Kack w Gdyni
2015-06-30 – zakończenie realizacji projektu
2015-07-29 – złożono w Instytucji Wdrażającej wniosek o płatność końcową wraz z kompletem dokumentów potwierdzających zakończenie realizacji projektu zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie oraz osiągnięcie zakładanych rezultatów.
2015-08-28 – Uroczyste zakończenie projektu.

2016-07-11 – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, jako Instytucja Wdrażająca, zatwierdził rozliczenie efektu ekologicznego dla projektu, a tym samym potwierdzono osiągnięcie wszystkich założonych celów projektu i spełnienie wszystkich warunków otrzymania dofinansowania z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.