Komunikat:
Opis: źródło: System PEWIK NEWS
 

Komunikat w sprawie jakości wody w Wodociągu Publicznym Gościcino-Bolszewo-Orle!

 

Informujemy, że woda w Wodociągu Publicznym Gościcino-Bolszewo-Orle zaopatrywanym z ujęcia wody „Brzozowa” w Gościcinie jest przydatna do spożycia przez ludzi.

 

PEWIK GDYNIA w ramach wewnętrznego nadzoru nad jakością wody wykonał trzeciego i ósmego marca bieżącego roku dodatkowe kontrolne pobory w punktach zgodności na przedmiotowym wodociągu. Zakres badania pobranych prób wody objął bakterie grupy coli, bakterie Escherichia coli oraz Enterokoki.
Informujemy, że nie wykryto obecności wymienionych bakterii w wodzie. Woda w badanym zakresie parametrów mikrobiologicznych spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wejherowo – komunikat z dnia 06.03 – godzina 14.00

W zbiorowym systemie zaopatrzenia w wodę miasta Wejherowa prowadzone są w dalszym ciągu intensywne czynności  z zakresu płukania i dezynfekcji.

W dniu dzisiejszym  inspektorzy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie pobrali próbki wody w wyznaczonych punktach kontrolnych.

Niezależnie od tego służby PEWIK GDYNIA dokonały poborów w dodatkowych punktach, uzupełniających siatkę monitoringu.

Wyniki analiz mikrobiologicznych, które prawdopodobnie będą znane w czwartek, dadzą odpowiedź na temat możliwości zmian w sposobie korzystania z wody w wyznaczonej strefie miasta.

Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców miasta, PEWIK GDYNIA nadal prowadzić będzie działania związanie z dezynfekcją wody, płukaniem sieci wodociągowej i wykonywaniem na bieżąco badań jakościowych wody.

Wejherowo – komunikat z dnia 05.03 – godzina 19.00

Dezynfekcja i płukanie sieci wodociągowej na terenie Wejherowa są kontynuowane. Wstępne wyniki analiz 9-ciu próbek wody pobranych w sobotę potwierdzają, że działania podjęte przez służby PEWIK GDYNIA są skuteczne i przynoszą założone efekty. Optymizmem napawa fakt, że w sposób widoczny obserwujemy tendencje wygaszania pogorszenia jakości mikrobiologicznej wody w wydzielonej strefie zaopatrzenia w wodę Wejherowa. Niezależnie jednak od tego dezynfekcja i płukanie sieci wodociągowej oraz badanie kolejnych pobieranych próbek wody prowadzone będą w kolejnych dniach. O wynikach będziemy Państwa informowali na bieżąco.

Wejherowo – komunikat z dnia 04.03 – godzina 20.00

Nadal trwa intensywne płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej na obszarze Wejherowa. W części miasta objętej decyzją Sanepidu o nieprzydatności wody do spożycia obszar występowania bakterii i ich ilość w pobranych próbkach uległy dalszemu zmniejszeniu. W pozostałej części miasta Wejherowa i innych miejscowościach zaopatrywanych przez PEWIK GDYNIA woda spełnia wszystkie wymagania sanitarne. Wyniki kolejnych badań będą znane juto w godzinach popołudniowych i wówczas zostanie podany kolejny komunikat.

Wejherowo – komunikat z dnia 03.03. – godzina 19.00

Na podstawie wyników badań jakości wody przeprowadzonych na obszarze Wejherowa w dniu 02.03. potwierdzamy, że podjęte działania w postaci dezynfekcji wody są skutecznie. W chwili obecnej próbki do badania wody są pobierane codziennie w punkach reprezentatywnych dla obszarów zasilania w wodę  Wejherowa. Dotychczasowe wyniki nie wykazują powiększania się obszaru skażenia – występuje stopniowe zmniejszanie się obszaru skażenia i spadek ilości bakterii w poszczególnych próbkach.

Wyjaśniamy, że ze względu na budowę systemu wodociągowego eksploatowanego przez  PEWIK nie ma możliwości przeniesienia się skażenia z obszaru Wejherowa na obszar miejscowości Reda, Rumia, Kosakowo, Gdynia.

Wejherowo – komunikat z dnia 3.03. – godzina 13.00

Na podstawie zebranych dotychczas danych potwierdzamy, że obszar objęty pogorszeniem parametrów mikrobiologicznych wody nie powiększa się i zamyka się w wydzielonej strefie zasilania.

Szczegółowy wykaz ulic wraz z mapą dostępne są tu https://www.pewik.gdynia.pl/aktualnosci/aktualizacja-wejherowo.html

Przez cały czas prowadzona jest dezynfekcja wody i płukanie sieci.

O nowych wynikach analiz jakościowych wody informować będziemy na bieżąco.

Wejherowo – komunikat z dnia 2.03. – godzina 18.00

Informujemy że na podstawie posiadanych sprawozdań z badań laboratoryjnych jakości wody oraz prowadzonych na szeroką skalę działań prewencyjnych pogorszenie jakości wody stwierdzone w części miasta Wejherowo nie ma charakteru rozwojowego. Potwierdzamy, ze teren miasta którego dotyczy zanieczyszczenie wody nie powiększa się.

Kierunek działań podjętych przez służby PEWIK jest właściwy i zmierza do jak najszybszego przywrócenia dobrej jakości wody.

Wszystkie decyzje i działania są podejmowane we współpracy z Państwową Powiatową Inspekcją Sanitarną  w Wejherowie