Komunikat:
Opis: źródło: System PEWIK NEWS
 

Najem – Gdynia ul. Wielkopolska 245

W związku z zamiarem oddania w wieloletni najem  

nieruchomości zabudowanej o łącznej powierzchni 4 774 m2  

zlokalizowanej przy ul. Wielkopolskiej 245 w Gdyni,

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty

do składania wniosków

o przystąpienie do wstępnego określenia kluczowych warunków najmu

 

Oddający w najem:

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., zwany dalej „PEWIK GDYNIA” Witomińska 29, 81-311 Gdynia, e-mail: biuro@pewik.gdynia.pl

KRS nr 0000126973, kapitał zakładowy Spółki 308.505.900 zł, NIP 586-010-44-34, REGON 190563879

 

Kontakt w sprawie po stronie PEWIK GDYNIA

w godz. 7.00-15.00

i.rogozinska@pewik.gdynia.pl

telefon: 586687440

 

 

  1. Celem postępowania PEWIK GDYNIA jest ustalenie istotnych warunków najmu nieruchomości.

 

  1. Określenie kluczowych warunków najmu nieruchomości ma służyć ustaleniu warunków ustnego przetargu nieograniczonego, w którym zostanie wyłoniony przyszły najemca.

 

  1. Wnioski o ustalenie terminu obejrzenia nieruchomości należy przekazywać drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@pewik.gdynia.pl

Terminy oględzin nieruchomości będą ustalane indywidualnie z wnioskodawcami.

 

  1. Wnioski o przystąpienie do wstępnego określenia kluczowych warunków najmu, zgodne z załączonym dalej formularzem, należy składać w terminie do 21 czerwca 2021 roku drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@pewik.gdynia.pl

 

  1. Podstawowe założenia przyszłej umowy najmu, zwanej dalej „Umową”:

a. oddanie w najem oznaczonej nieruchomości nastąpi wyłącznie na czas oznaczony nie dłuższy niż trzydzieści lat, licząc od dnia podpisania Umowy,

 

b. najemca będzie miał prawo do użytkowania istniejących naniesień, ich modernizacji lub wyburzenia i wybudowania nowych obiektów zgodnie z postanowieniami umowy i obowiązującymi przepisami,

 

c. Umowa będzie mogła zostać wypowiedziana przez PEWIK GDYNIA przed upływem terminu na jaki zostanie zawarta, wyłącznie w przypadku:

– gdy nieruchomość stanie się niezbędna na potrzeby prowadzonej przez PEWIK GDYNIA działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (za zwrotem najemcy niezamortyzowanej części poniesionych nakładów inwestycyjnych),

– rażącego naruszenia przez Najemcę postanowień Umowy, w tym nieterminowej lub niepełnej zapłaty czynszu,

 

d. Najemcy nie będzie przysługiwało prawo zwrotu nakładów poniesionych na nieruchomość, z wyjątkiem przypadku, gdy dojdzie do wypowiedzenia przez PEWIK GDYNIA Umowy z powodu niezbędności nieruchomości na prowadzenie swojej działalności statutowej, z uwzględnieniem odpowiedniego rozliczenia nakładów w stosunku do czasu trwania Umowy,

 

e. Najemca ponosi wszelkie ryzyka i koszty związane z użytkowaniem nieruchomości objętej przedmiotem najmu, w tym opłaty z tytułu podatku od nieruchomości

 

f. okres rozliczeniowy do wnoszenia czynszu stanowi jeden miesiąc kalendarzowy,

 

g. wysokość czynszu podlegać będzie corocznej waloryzacji na dzień 1 marca każdego roku najmu, począwszy od roku 2023, o ogłoszony przez Prezesa GUS dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni. Zmiana wysokości czynszu o wskaźnik waloryzacji nie stanowi zmiany warunków Umowy i nie wymaga podpisania aneksu,

 

h. zapłata czynszu następować będzie z góry za każdy miesiąc na podstawie faktury wystawionej przez PEWIK GDYNIA do piętnastego dnia każdego miesiąca na jego rachunek bankowy, w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku PEWIK GDYNIA. W przypadku opóźnienia w zapłacie Najemca zobowiązuje się zapłacić odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

 

  1. Szczegółowy opis przedmiotu najmu zostanie przekazany podmiotom, które złożą wniosek o przystąpienie do wstępnego określenia kluczowych warunków najmu.

 

  1. PEWIK GDYNIA zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia zgłaszanych wniosków w warunkach przyszłego przetargu oraz do unieważnienia postępowania określonego przedmiotowym Zaproszeniem bez podania przyczyny.

 

Światowy Dzień Ochrony Środowiska!

W tym dniu szczególnie podkreślamy, jak ważna jest otaczająca nas przyroda, zrównoważony rozwój, stan wód, ziemi i powietrza… Święto jest też dobrą okazją by przypomnieć jak wiele działań podejmujemy by chronić przyrodę.

Modernizujemy oczyszczalnię, budujemy nowe, bardziej bezpieczne przepompownie ścieków, inwestujemy w informatyczne technologie zarządzania pracą sieci, budujemy sieci kanalizacji sanitarnej dzięki którym likwidowane są nieszczelne szamba.

Od wielu lat prowadzimy warsztaty edukacyjne, uczymy odpowiedzialności i wyjaśniamy, jak korzystać z wody i pozbywać się ścieków żyjąc w harmonii ze środowiskiem.

Attached Files:

Komunikat

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy że w piątek 4 czerwca 2021 r. PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. będzie nieczynny.

 

Zgłoszenia awarii przyjmuje dyspozytor systemu wodociągowego i kanalizacyjnego. Telefony czynne całą dobę: 994 (połączenie bezpłatne), 58 66 87 311 (połączenie płatne wg. taryfy operatora)

 

Przepraszamy za utrudnienia

Zarząd PEWIK GDYNIA Sp. z o. o.

Wracamy do bezpośrednich odczytów

W związku ze znaczącą poprawą stanu epidemiologicznego w kraju, PEWIK GDYNIA przywraca, od dnia 1 czerwca 2021 roku, dokonywanie przez pracowników Spółki bezpośrednich odczytów wskazań wodomierzy w budynkach mieszkalnych.

Nasi pracownicy zostali zobowiązani do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego, a zwłaszcza sprawne i możliwie szybkie przeprowadzenie odczytu oraz zachowanie bezpiecznej odległości.

Podczas odczytu pracownicy będą wyposażeni w niezbędne środki ochronne jak maseczki ochronne, rękawiczki i płyn do dezynfekcji rąk.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek obawy o własne zdrowie i uważają, że obecność osoby dokonującej odczytu zwiększa ryzyko zakażenia koronawirusem, prosimy zgłosić to naszemu pracownikowi, który odstąpi od wykonania czynności w budynku.

W takiej sytuacji należy samodzielne dokonać odczytu wskazania wodomierza i przekazać go naszemu pracownikowi lub postępować w sposób opisany w krótkiej instrukcji (karteczce) pozostawionej przez odczytywacza.

W trosce o bezpieczeństwo pracowników naszej Spółki zwracamy się do Państwa z prośbą o stosowanie się do zasad reżimu sanitarnego oraz informowanie pracowników o ewentualnych zagrożeniach epidemiologicznych, a w szczególności o pobycie w miejscu odczytu osób objętych izolacją lub kwarantanną.

 

Z poważaniem

Zarząd PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

 

 

 

 

Przepompownia ścieków już gotowa!

W maju zakończyliśmy bardzo ważną inwestycję w Gdyni Karwinach przy ul. Gabrieli Zapolskiej. W miejsce starego obiektu od podstaw wybudowana została nowa przepompownia ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

 

Koszt inwestycji to kwota ponad 7,5 mln zł. Wszystkie prace przebiegły zgodnie z harmonogramem. Dla okolicznych mieszkańców oznacza to przede wszystkim zwiększenie niezawodności działania przepompowni  oraz ograniczenie występowania tzw. „uciążliwości zapachowych”.

 

Nie bez znaczenia jest też podniesienie walorów estetycznych otoczenia. Efekt widoczny gołym okiem.

 

Problemy z otrzymywaniem wiadomości e-mail, w tym zawierających fakturę elektroniczną.

Szanowni Państwo,

 

odnotowaliśmy problemy z otrzymywaniem przez naszych Klientów wiadomości e-mail wysyłanych przez PEWIK, w tym ważnych przesyłek zawierających fakturę elektroniczną. W związku z tym prosimy o przegląd folderów skrzynki e-mail (w tym SPAM), w celu oznaczenia wiadomości wysyłanych z adresu: ebok@pewik.gdynia.pl jako zaufanych.

 

 

Dzisiaj na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi

Dzisiaj na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi

 

To również nasze święto! Tegoroczne hasło ,,Przywrócić naszą Ziemię’’- wyraźnie wpisuje się w politykę Spółki. Obchody te są dobrą okazją do przypomnienia jak wiele w ostatnich latach udało nam się zrobić dla ochrony środowiska.

 

Po pierwsze woda. Od wielu lat zachęcamy do picia kranówki, która jest smaczna, zdrowa i można ją pić bez obaw o swoje zdrowie. Picie wody z kranu – to mniej plastiku zanieczyszczającego nasze środowisko (i mniej wydatków obciążających domowy budżet). Wszystkie nasze ujęcia wody są zmodernizowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt. Dla pewności, codziennie pobierane są próbki wody do badania w naszych certyfikowanych laboratoriach. Woda produkowana przez PEWIK pochodzi wyłącznie z ujęć wód podziemnych – dziś to już luksus.

 

Po drugie oczyszczalnia ścieków. Rozbudowujemy i modernizujemy oczyszczalnię ścieków, co jeszcze poprawi jej efektywność. Jakość oczyszczonych ścieków znacząco wpływa na wody Zatoki Gdańskiej i czystość plaż. Kilka lat temu pojawiły w morzu pojawiły się foki – to również nasza zasługa. Od wielu lat produkujemy własną energię elektryczną – 2020 r. wyprodukowano 7.917 MWh energii elektrycznej z biogazu, co stanowi około 53% całkowitej energii zużytej na potrzeby eksploatacji oczyszczalni.

 

Po trzecie kanalizacja. Modernizacja i rozbudowa tej infrastruktury podnosi jej niezawodność i zwiększa ilość nieruchomości przyłączonych do zbiorczego systemu odprowadzania ścieków oraz likwidację przeciekających, starych szamb.

 

No i oczywiście nowe technologie. Od marca ubiegłego roku trwa rozbudowa systemu monitorowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zakres przedmiotowy tej inwestycji jest pierwszym w takiej skali wśród przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych w Polsce. Jego wdrożenie umożliwi m. in. sterowanie pracą sieci i pompowni bezpośrednio z dyspozytorni. Dyspozytorzy będą posiadać dostęp do danych przedstawiających monitorowane on-line parametry jakościowe i ilościowe.

 

Akcja poidełka w szkołach, e-faktura, warsztaty, dni otwarte – to też działania na rzecz ochrony środowiska. Szanujemy przyrodę, myślimy o przyszłości i odpowiedzialnie przy wykorzystaniu najnowszych technologii żyjemy w zgodzie i harmonii ze środowiskiem.