Komunikat:
Opis: źródło: System PEWIK NEWS
 

Komunikat dla mieszkańców Orla!

Uprzejmie informujemy, że dobiega końca inwestycja budowy kanalizacji sanitarnej w Orlu (Bolszewo, Góra, Orle – etap I, II, II) – aktualnie prowadzone są prace odbiorowe i rozruchowe.

Zrealizowany Kontrakt ZP/01/POIS/2019 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Orlu”  współfinansowany jest ze środków UE w ramach Funduszu Spójności tj.: Projektu nr POIS.02.03.00-00-0018/16 pn.: „Optymalizacja i rozbudowa systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków PEWIK GDYNIA”

O możliwości przyłączenia się mieszkańców powyższych miejscowości do nowo wybudowanej sieci poinformujemy niezwłocznie po uzyskaniu zgody na użytkowanie z Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wejherowie.

Aby podłączyć się do  sieci kanalizacji sanitarnej znajdującej się w sąsiedztwie nieruchomości należy w pierwszej kolejności złożyć w PEWIK wniosek o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci (druk ZOT-D-03)

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.pewik.gdynia.pl i udzielane są telefonicznie przez Biuro Obsługi Klienta  tel. (58) 66 87 311.

Po uzyskaniu warunków przyłączenia będzie możliwa budowa przyłącza.

Przed  włączeniem przyłącza do sieci należy jeszcze złożyć w PEWIK wniosek druk TN-D-09-bZlecenie kontroli przyłączenia nieruchomości do sieci, również dostępny na stronie internetowej przedsiębiorstwa.

Po odbiorze należy dokonać formalności związanych z podpisaniem umowy na odbiór ścieków.

Całość korespondencji dot. podłączenia nieruchomości do sieci można prowadzić elektronicznie lub pocztą.

Jednocześnie informujemy, że osoby które podłączą się w terminie do 6 miesięcy po oddaniu sieci kanalizacyjnej do użytku oraz złożą w tym czasie stosowny wniosek do Urzędu Gminy, mogą uzyskać dofinansowanie na zasadach określonych w Uchwale Rady Gminy Wejherowo nr XLIII/527/2018 w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska.

 

 

 

Zaglądamy na budowę

W Rumi przy ul. Dąbrowskiego 58 w ciągu dwóch lat powstanie nowoczesny obiekt biurowo-usługowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. W laboratorium znajdą się nowocześnie wyposażone pracownie:
💧fizykochemii wody,
💧fizykochemii ścieków,
💧biologiczna,
💧instrumentalne (w tym pracownie chromatografii gazowej i jonowej oraz spektrometrii absorpcji atomowej),
💧pracownia mikrobiologii wody
💧 punkt przyjmowania próbek.
Będzie to nowoczesny obiekt, o powierzchni laboratoryjnej liczącej około 1000 m2 zaprojektowany i wykonany wg. obowiązujących przepisów z zachowaniem wymagań technologicznych dla laboratoriów. Pracownie laboratorium wyposażone będą w nowoczesne instalacje oraz urządzenia pozwalające prowadzić nadzór nad prowadzonymi badaniami w właściwych warunkach temperaturowych i wilgotności oraz czystości pomieszczeń, a w szczególności pracowni mikrobiologii.
Wyposażenie badawcze pracowni stanowić będą urządzenia pracujące już w laboratoriach 👩‍🔬 PEWIK jak i nowe zakupione do obiektu m.in: spektrometry, spektrofotometry, chromatografy, systemy destylacji i mineralizacji próbek, komory laminarne, szafy chłodnicze i termostatyczne, inkubatory wraz z systemem monitoringu temperatury oraz inne niezbędne do prowadzenia badań laboratoryjnych meble, urządzenia i sprzęt laboratoryjny.
Laboratorium PEWIK-u, funkcjonuje zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 i posiada Certyfikat Akredytacji PCA nr AB 697. Posiada również zgody Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdyni na wykonywanie badań wody, ścieków, osadów ściekowych i popiołu na potrzeby wewnętrzne Spółki.
W nowej lokalizacji będą prowadzane badania z zachowaniem tych samych procedur. Jedną z korzyści budowy nowego laboratorium będzie połączenie laboratorium wody i laboratorium ścieków, które obecnie znajdują się w osobnych lokalizacjach. Wspólna lokalizacja pozwoli na lepszą organizację pracy, optymalne wykorzystanie wyposażenia oraz skrócenie czasu oczekiwania na wyniki badań, co stanowi niezwykle ważny aspekt pracy każdego laboratorium. Znacząco poprawią się też warunki pracy dwudziestoosobowego zespołu pracowników laboratorium.
Obiekt został zaprojektowany przez gdyńską pracownię ARCHDECO Architecture, a wykonawcą robót 🚜👷‍♀️budowlanych jest konsorcjum na czele z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym MARBUD.
Zakończenie inwestycji planowane jest na rok 2021.
Koszt budowy to kwota 18,5 milionów zł netto.

Komunikat PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. o możliwości uzyskania wsparcia w projektowaniu i budowie przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. informuje właścicieli nieruchomości, że zgodnie z przepisami art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej jest ustawowym obowiązkiem właściciela nieruchomości. Jest to również rozwiązanie przyjazne dla środowiska i korzystne finansowo, gdyż koszt usługi odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej wynosi obecnie tylko 5,49 zł/m3 brutto i jest znacznie niższy niż koszt odbioru nieczystości z szamba.

 

W celu przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej należy:
1. Wystąpić do PEWIK-u ze „Zleceniem wydania warunków przyłączenia”.
(Usługa ta jest nieodpłatna, realizowana w ciągu 7 dni, również w trybie on-line.)
2. Opracować i uzgodnić z PEWIK-iem projekt przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.
(Opracowanie dokumentacji projektowej właściciel nieruchomości musi zapewnić własnym staraniem i na własny koszt – uzgodnienie przez PEWIK jest usługą nieodpłatną, realizowaną w ciągu 7 dni.)
3. Wybudować przyłącze i zgłosić je do kontroli i odbioru technicznego przez Spółkę.
(Budowę przyłącza kanalizacyjnego właściciel nieruchomości musi zapewnić własnym staraniem i na własny koszt – kontrola, odbiór techniczny przyłącza i połączenie go z siecią jest usługą nieodpłatną.)

 

Aby ułatwić osobom fizycznym, będącym właścicielami nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi przyłączenie ich do istniejącej sieci kanalizacyjnej, PEWIK oferuje nieodpłatne wsparcie organizacyjne, techniczne i finansowe w postaci kompleksowej usługi o zastępstwa inwestycyjnego.
Za realizację usługi zastępstwa inwestycyjnego PEWIK nie pobiera wynagrodzenia. Prace projektowe i budowlane będą wykonywane, pod nadzorem specjalistów PEWIK-u, przez zewnętrzną firmę wyłonioną w trybie konkurencyjnym.
Koszt zaprojektowania i wybudowania przyłącza będzie określany indywidualnie na podstawie ofert wykonawców, przed zawarciem umowy z właścicielem nieruchomości. Jeżeli uzna on proponowany koszt usługi za zbyt wysoki, może zrezygnować z podpisania umowy.

 

Wynagrodzenie za prace projektowe i budowlane ponoszone przez właściciela nieruchomości może zostać rozłożone na 36 nieoprocentowanych rat miesięcznych.

 

W usłudze zastępstwa inwestycyjnego PEWIK zobowiązany będzie m.in. do:

  • zawarcia umowy z wybranym wykonawcą,
  • prowadzenia nadzoru, kontroli i odbioru robót realizowanych przez wykonawcę,
  • dopełnienia formalności niezbędnych do uzyskania dofinansowania na budowę przyłącza, o ile gmina takie dofinansowanie zapewnia,
  • zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy projektu i budowy przyłącza.

Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie m.in. do:

  • udostępnienia nieruchomości na potrzeby budowy przyłącza,
  • zwrotu poniesionych przez PEWIK kosztów zaprojektowania i budowy przyłącza w maksymalnie 36 nieoprocentowanych ratach miesięcznych.

 

Osoby zainteresowane usługą zapraszamy na stronę internetową https://www.pewik.gdynia.pl
lub do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta w Gdyni ul. Witomińskiej 21, nr. tel. 58-66-87-311.

 

Formularz do pobrania:

Uwaga ważny komunikat!

Informujemy, że osoby, których nieruchomości są obecnie przyłączone do kanalizacji sanitarnej tut. Przedsiębiorstwa i które dotychczas odprowadzają ścieki do sieci kanalizacyjnej bezumownie, mogą w terminie do dnia 31 marca 2021 roku zgłosić się do Spółki w celu zawarcia umowy o odbiór ścieków.

W stosunku do osób zgłaszających przyłączenie nieruchomości do sieci, Spółka rezygnuje z dochodzenia jakichkolwiek roszczeń finansowych z tytułu przyłączenia się do jej sieci i bezumownego odprowadzania ścieków.

Zgłoszenia bezumownego odprowadzania ścieków należy dokonać na formularzu

ZOT-D-10-a

lub dostępnym na stronie internetowej spółki pod adresem: www.pewik.gdynia.pl/abolicja

Niezgłoszenie faktu bezumownego odprowadzania ścieków w powyższym terminie skutkuje m. in. obciążeniem klienta kosztami świadczenia tej usługi za 36 miesięcy wstecz.

Zarząd PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

 

Gdynia Pustki Cisowskie 💧CZYSZCZENIE SIECI WODOCIĄGOWEJ

Informujemy, że w związku z pracami remontowo-eksploatacyjnymi na sieci wodociągowej w dniach 22-24.09 w godz. 7:00-17:00 nastąpi wstrzymanie dostawy zimnej wody.
Przepraszamy za utrudnienia.
Gdynia Pustki Cisowskie
💧CZYSZCZENIE SIECI WODOCIĄGOWEJ 22-24.09.2020 r.
ul. Sokola
ul. Żurawia
ul. Orla
ul. Bławatna
ul. Czeremchowa
ul. Sępia
ul. Chabrowa nr 24, nr 26, nr 28, nr 30
ul. Jastrzębia
ul. Berberysowa

Nowe taryfy

Informujemy, że w dniu 4 września 2020 roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku opublikował decyzje zatwierdzające taryfy za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące w najbliższych trzech latach na terenie KZG i Gminy Wiejskiej Puck.

 

Nowe taryfy obowiązują od 12 września 2020 roku.

 

Taryfa KZG

 

Taryfa Gmina Puck

 

 

 

 

Inwestycje – S6

W ramach budowy Gdyńskiego odcinka trasy Kaszubskiej (S6) Inwestor – Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad przy nadzorze służb PEWIK przebudowuje znaczne odcinki sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej: (wodociąg – ponad 6,5 km, kanalizacja ponad 3,5 km) w rejonie obwodnicy na wysokości Wielkiego Kacka, przy ul. Nowoczlińskiej i ul. Chwaszczyńskiej.
Obecnie demontowana jest stara magistrala dn 600. Prace przebiegają planowo i bez komplikacji. Służby PEWIK czuwają nad tym, aby wszystkie przebudowy odbywały się przy zachowaniu pełnej ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków i tak, aby dla mieszkańców tak poważna inwestycja była jak najmniej odczuwalna.
Ponadto, łącznie z realizowaną w ramach budowy Trasy Kaszubskiej nową ulicą Nowordestową, PEWIK finansuje budowę nowych sieci – wodociągowej 3,1 km, kanalizacyjnej 4,1 km.
Dzięki temu ten rejon miasta zyska nową infrastrukturę, a mieszkańcy będą mieli możliwość korzystania ze zbiorczego systemu.
Zgodnie z harmonogramem prace potrwają do listopada 2021. Koszt całkowity tej inwestycji to kwota ponad 11 mln zł

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Rumi przy ulicy Kazimierskiej to ważna i potrzebna inwestycja dla okolicznych mieszkańców. Zakończenie już latem tego roku.