Komunikat PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. o możliwości uzyskania wsparcia w projektowaniu i budowie przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. informuje właścicieli nieruchomości, że zgodnie z przepisami art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej jest ustawowym obowiązkiem właściciela nieruchomości. Jest to również rozwiązanie przyjazne dla środowiska i korzystne finansowo, gdyż koszt usługi odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej wynosi obecnie tylko 5,49 zł/m3 brutto i jest znacznie niższy niż koszt odbioru nieczystości z szamba.

 

W celu przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej należy:
1. Wystąpić do PEWIK-u ze „Zleceniem wydania warunków przyłączenia”.
(Usługa ta jest nieodpłatna, realizowana w ciągu 7 dni, również w trybie on-line.)
2. Opracować i uzgodnić z PEWIK-iem projekt przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.
(Opracowanie dokumentacji projektowej właściciel nieruchomości musi zapewnić własnym staraniem i na własny koszt – uzgodnienie przez PEWIK jest usługą nieodpłatną, realizowaną w ciągu 7 dni.)
3. Wybudować przyłącze i zgłosić je do kontroli i odbioru technicznego przez Spółkę.
(Budowę przyłącza kanalizacyjnego właściciel nieruchomości musi zapewnić własnym staraniem i na własny koszt – kontrola, odbiór techniczny przyłącza i połączenie go z siecią jest usługą nieodpłatną.)

 

Aby ułatwić osobom fizycznym, będącym właścicielami nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi przyłączenie ich do istniejącej sieci kanalizacyjnej, PEWIK oferuje nieodpłatne wsparcie organizacyjne, techniczne i finansowe w postaci kompleksowej usługi o zastępstwa inwestycyjnego.
Za realizację usługi zastępstwa inwestycyjnego PEWIK nie pobiera wynagrodzenia. Prace projektowe i budowlane będą wykonywane, pod nadzorem specjalistów PEWIK-u, przez zewnętrzną firmę wyłonioną w trybie konkurencyjnym.
Koszt zaprojektowania i wybudowania przyłącza będzie określany indywidualnie na podstawie ofert wykonawców, przed zawarciem umowy z właścicielem nieruchomości. Jeżeli uzna on proponowany koszt usługi za zbyt wysoki, może zrezygnować z podpisania umowy.

 

Wynagrodzenie za prace projektowe i budowlane ponoszone przez właściciela nieruchomości może zostać rozłożone na 36 nieoprocentowanych rat miesięcznych.

 

W usłudze zastępstwa inwestycyjnego PEWIK zobowiązany będzie m.in. do:

  • zawarcia umowy z wybranym wykonawcą,
  • prowadzenia nadzoru, kontroli i odbioru robót realizowanych przez wykonawcę,
  • dopełnienia formalności niezbędnych do uzyskania dofinansowania na budowę przyłącza, o ile gmina takie dofinansowanie zapewnia,
  • zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy projektu i budowy przyłącza.

Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie m.in. do:

  • udostępnienia nieruchomości na potrzeby budowy przyłącza,
  • zwrotu poniesionych przez PEWIK kosztów zaprojektowania i budowy przyłącza w maksymalnie 36 nieoprocentowanych ratach miesięcznych.

 

Osoby zainteresowane usługą zapraszamy na stronę internetową https://www.pewik.gdynia.pl
lub do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta w Gdyni ul. Witomińskiej 21, nr. tel. 58-66-87-311.

 

Formularz do pobrania:

Uwaga ważny komunikat!

Informujemy, że osoby, których nieruchomości są obecnie przyłączone do kanalizacji sanitarnej tut. Przedsiębiorstwa i które dotychczas odprowadzają ścieki do sieci kanalizacyjnej bezumownie, mogą w terminie do dnia 31 marca 2021 roku zgłosić się do Spółki w celu zawarcia umowy o odbiór ścieków.

W stosunku do osób zgłaszających przyłączenie nieruchomości do sieci, Spółka rezygnuje z dochodzenia jakichkolwiek roszczeń finansowych z tytułu przyłączenia się do jej sieci i bezumownego odprowadzania ścieków.

Zgłoszenia bezumownego odprowadzania ścieków należy dokonać na formularzu

ZOT-D-10-a

lub dostępnym na stronie internetowej spółki pod adresem: www.pewik.gdynia.pl/abolicja

Niezgłoszenie faktu bezumownego odprowadzania ścieków w powyższym terminie skutkuje m. in. obciążeniem klienta kosztami świadczenia tej usługi za 36 miesięcy wstecz.

Zarząd PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

 

Gdynia Pustki Cisowskie 💧CZYSZCZENIE SIECI WODOCIĄGOWEJ

Informujemy, że w związku z pracami remontowo-eksploatacyjnymi na sieci wodociągowej w dniach 22-24.09 w godz. 7:00-17:00 nastąpi wstrzymanie dostawy zimnej wody.
Przepraszamy za utrudnienia.
Gdynia Pustki Cisowskie
💧CZYSZCZENIE SIECI WODOCIĄGOWEJ 22-24.09.2020 r.
ul. Sokola
ul. Żurawia
ul. Orla
ul. Bławatna
ul. Czeremchowa
ul. Sępia
ul. Chabrowa nr 24, nr 26, nr 28, nr 30
ul. Jastrzębia
ul. Berberysowa

Nowe taryfy

Informujemy, że w dniu 4 września 2020 roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku opublikował decyzje zatwierdzające taryfy za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące w najbliższych trzech latach na terenie KZG i Gminy Wiejskiej Puck.

 

Nowe taryfy obowiązują od 12 września 2020 roku.

 

Taryfa KZG

 

Taryfa Gmina Puck

 

 

 

 

Inwestycje – S6

W ramach budowy Gdyńskiego odcinka trasy Kaszubskiej (S6) Inwestor – Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad przy nadzorze służb PEWIK przebudowuje znaczne odcinki sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej: (wodociąg – ponad 6,5 km, kanalizacja ponad 3,5 km) w rejonie obwodnicy na wysokości Wielkiego Kacka, przy ul. Nowoczlińskiej i ul. Chwaszczyńskiej.
Obecnie demontowana jest stara magistrala dn 600. Prace przebiegają planowo i bez komplikacji. Służby PEWIK czuwają nad tym, aby wszystkie przebudowy odbywały się przy zachowaniu pełnej ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków i tak, aby dla mieszkańców tak poważna inwestycja była jak najmniej odczuwalna.
Ponadto, łącznie z realizowaną w ramach budowy Trasy Kaszubskiej nową ulicą Nowordestową, PEWIK finansuje budowę nowych sieci – wodociągowej 3,1 km, kanalizacyjnej 4,1 km.
Dzięki temu ten rejon miasta zyska nową infrastrukturę, a mieszkańcy będą mieli możliwość korzystania ze zbiorczego systemu.
Zgodnie z harmonogramem prace potrwają do listopada 2021. Koszt całkowity tej inwestycji to kwota ponad 11 mln zł