Komunikat w sprawie rur azbestocementowych

Jakość wody w sieci wodociągowej należącej do PEWIK GDYNIA jest systematycznie badana przez służby laboratoryjne Spółki i stale nadzorowana przez Państwową Powiatowa Inspekcję Sanitarną w Gdyni. Dostarczana klientom woda spełnia najwyższe wymagania sanitarne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi [Dz. U. z 2015 r.,  poz. 1989]. Przeprowadzane badania potwierdzają, że woda dostarczana klientom jest bezpieczna dla zdrowia i charakteryzuje się właściwym składem fizyko-chemicznym. Jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów oraz substancji chemicznych w stężeniach świadczących o niepożądanym zanieczyszczeniu a pochodzenie wody oraz zawartość cennych składników mineralnych nadaje jej dobrych właściwości organoleptycznych.

   Powyższy przepis, nie normuje dopuszczalnego poziomu zawartości włókien azbestu w wodzie pitnej. Jest to konsekwencja stanowiska WHO (Światowej Organizacji Zdrowia), które stwierdziła, że nie ma konieczności ustalenia dopuszczalnej wartości włókien azbestu w wodzie do picia wynikającej z przesłanek zdrowotnych, gdyż nie ma dowodów świadczących o tym, że spożyty azbest jest szkodliwy dla zdrowia. Z tych względów eksperci WHO nie widzą konieczności natychmiastowej eliminacji już istniejących instalacji azbestowo-cementowych. Mogą być one eksploatowane do czasu ich technicznego zużycia, tym bardziej, że w miarę eksploatacji sieci, przewody wodociągowe pokrywają się od wewnątrz osadami, które stanowią dodatkową warstwę ochronną przed kontaktem z wodą.

   Państwowy Zakład Higieny  potwierdza jedynie, że pył azbestowy wdychany do płuc stanowi zagrożenie dla zdrowia. Badania epidemiologiczne wykazały, że takie zagrożenie występowało u osób zatrudnionych, przede wszystkim, w przemyśle wydobywczym i przetwórczym azbestu.

  Narażenie ludności korzystającej z wody przewodzonej rurami azbestowo-cementowymi  jest praktycznie żadne, co wykazały badania epidemiologiczne prowadzone w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Takie stanowisko, oprócz WHO, zajmują także inne organizacje stojące na straży jakości wody pitnej, np. Federalny Urząd Zdrowia w Niemczech.

   Rury azbestocementowe zostały wycofane ze stosowania przy budowie nowych sieci wodociągowych ze względu na ich niewielką odporność mechaniczną, która między innymi może utrudniać realizację robót ziemnych w pobliżu czynnych rurociągów wykonanych z tego materiału. Zatem powodem dla wykonywania remontu kapitalnego tego rodzaju sieci wodociągowej rozdzielczej może być lawinowy wzrost uszkodzeń mechanicznych lub przewidywany wzrost oddziaływania wzmożonego ruchu drogowego bezpośrednio na wodociąg np. związany z modernizacją układów komunikacyjnych.

   Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest … (Dz. U. nr 8 z 2011 r., poz. 31 ), wyroby zawierające azbest mogą być wykorzystywane w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi w terminie do dnia 31 grudnia 2032 r.

   Z powyższych względów istniejące przewody można eksploatować do czasu ich technicznego zużycia i wtedy dopiero zastąpić je przewodami z innych materiałów. Podkreślić należy, że rury azbestocementowe były produkowane z użyciem materiału azbestowego o gęstości powyżej 1000 kg/m3  i w formie związanej, włóknistej nie stanowiącej niebezpieczeństwa dla zdrowia ludzi. Powyższe przepisy stanowią również, że rury azbestowo-cementowe i elementy wyłączonych z użytkowania takich sieci wodociągowych, pozostawia się w ziemi bez ograniczeń czasowych