Praca!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni

poszukuje osób zainteresowanych pracą na stanowisku

Kierownika Działu Obsługi Sprzedaży

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • opracowywanie projektów umów (ramowe projekty umów),
 • wstępne negocjowanie umów,
 • zawieranie umów i/lub aneksów,
 • bezpośredni nadzór nad:

– wykonywaniem odczytów stanów wodomierzy lub przepływomierzy u klientów,

– wystawianiem faktur oraz wysyłką do klientów,

– wystawianiem faktur za usługi dodatkowe,

 • postępowanie z reklamacjami, w tym prowadzenia korespondencji i analiz w sprawach reklamacyjnych,
 • badanie zadowolenia klienta,
 • kierowanie zespołem działu obsługi sprzedaży,
 • zapewnienie ciągłości, efektywności i odpowiedniej jakości wykonywanych zadań podległej komórki organizacyjnej,
 • inicjowanie rozwiązań usprawniających pracę i zwiększających wykorzystanie narzędzi informatycznych,
 • udział w sporządzaniu okresowych i rocznych raportów i analiz sprzedażowych.

Od kandydata oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego kierunkowego o profilu: ekonomia, finanse, zarządzanie lub zbliżony,
 • minimum 5 lat doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku

(mile widziana znajomość lub doświadczenie w branży wodociągowo-kanalizacyjnej oraz znajomość ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków),

 

 • bardzo dobrej organizacji pracy własnej i zespołu,
 • umiejętności budowania relacji w zespole,
 • komunikatywności,
 • inicjatywy, otwartości na zmiany i angażowania się w usprawnienia procesów,
 • znajomości pakietu MS Office.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • stabilne zatrudnienie,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet socjalny,
 • przyjazną atmosferę pracy.

Osoby zainteresowane, spełniające powyższe warunki, prosimy o przesłanie w terminie do 02.04.2021 r. listu motywacyjnego oraz CV na adres praca@pewik.gdynia.pl

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Jednocześnie informujemy, że oferty osób niewykorzystane w procesie rekrutacji ulegną zniszczeniu.

Oferty powinny zawierać oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.    

 

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych Administratorem

Pani/Pana danych osobowych jest PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdynia, ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia, zwana dalej „Spółką”.

W jakim celu i na jakiej podstawie Spółka będzie przetwarzać dane osobowe? Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko

Kierownika Działu Obsługi Sprzedaży.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) i b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. art. 221 Kodeksu Pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) polega na zabezpieczeniu Spółki przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z art. 123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji powyższego celu przetwarzania. Spółka będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Spółki. Spółka będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo Spółka będzie przetwarzać dane?

Dane osobowe przetwarzane są jedynie na potrzebę tego kontaktu i jeśli nie będzie Pani/Pan zainteresowany/a nawiązaniem współpracy ze Spółką i nie wyrazi Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych w celu wykorzystania ich podczas przyszłych procesów rekrutacji, to dane osobowe zostaną usunięte po upływie 1 roku po zakończeniu bieżącej rekrutacji. Jeśli Pani/Pan wyrazi taką zgodę, dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę do czasu wycofania tej zgody.

Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt: Inspektor Ochrony Danych: Łukasz Jasiński,

e-mail: iodo@pewik.gdynia.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni, ul Witomińska 29,  81-311 Gdynia.  

Uwaga ostrzegamy ‼

Wczoraj dwie kobiety podały się za pracowników wodociągów oraz wspólnoty mieszkaniowej i ukradły seniorce ponad 30 tys. zł. Apelujemy uważajcie i mówcie o tym swoim bliskim, zwłaszcza osobom starszym!
Pamiętajmy, że oszuści zawsze wykorzystują łatwowierność seniorów i nie cofną się przed żadną okazją zdobycia pieniędzy. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy powiadomić Policję.

Attractive senior woman shaking hands with visitor at her front door

Tak pracujemy!

To tu spływają wszystkie zgłoszenia dotyczące awarii i tu też są podejmowane decyzje o wysyłaniu ekip remontowych oraz podstawianiu beczkowozów – dyspozytornia PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. działa przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, dbając o bieżące dostawy wody.
Drodzy Mieszkańcy, przypominamy, że zgłoszenia o braku wody💧 lub awariach można zgłaszać telefonicznie pod nr 58 66 87 311 lub pod bezpłatny nr tel. 994, mailowo: ed@pewik.gdynia.pl
Zachęcamy do rejestracji naszej usługi sms – powiadomienia o awariach. Więcej na ten temat: https://www.pewik.gdynia.pl/komunikaty-sms