Zielony Laur – 2009

Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój” decyzją Kapituły pod przewodnictwem prof. dra Marka Gromca przyznała Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni nagrodę „Zielony Laur – 2009”. Uroczysta Gala V Edycji Konkursu odbyła się 27 kwietnia 2010 r. w Warszawie. Nagrodę w imieniu Spółki odebrał Prezes Zarządu Henryk Tomaszewski. (więcej…)

Zintegrowany System Zarządzania

W PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) spełniający wymagania normy ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001.

System ten obejmuje wszystkie działania i osoby bezpośrednio i pośrednio związane z usługami w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Ustanowiona polityka ZSZ jest wyrazem pełnego zaangażowania Najwyższego Kierownictwa w skuteczne funkcjonowanie zintegrowanego systemu zarządzania.

Proces wdrożenia ZSZ przebiegał dwuetapowo.

W 2005 roku został wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego (ZSZJiZŚ) w celu lepszego zaspokajania potrzeb swych klientów, poprawy skuteczności i efektywności zarządzania oraz poprawy efektów działalności środowiskowej poprzez ciągłe doskonalenie.

Potwierdzeniem zgodności ZSZJiZŚ z normami ISO 9001:2000 oraz ISO 14001:2004 było przyznanie certyfikatu przez niezależną jednostkę certyfikacyjną – Polski Rejestr Statków S.A. – na podstawie rozważenia i oceny obiektywnych dowodów zebranych podczas audytu przeprowadzonego w dniach 11 i 12 kwietna 2005 r.

Kolejnym etapem było wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w celu zapewnienia wszystkim pracownikom warunków bezpiecznej pracy oraz nieustannego doskonalenia stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce.

Pozytywny wynik audytu certyfikacyjnego potwierdził, że nasze działanie jest zgodne ze standardami, w tym również międzynarodowymi, ku zadowoleniu klientów, otoczenia i stron zainteresowanych oraz pracowników. Jednocześnie zobowiązuje nas do stałego utrzymywania osiągniętego poziomu oraz ciągłego doskonalenia, w tym poprzez skuteczne usuwanie wszelkich zauważonych niedoskonałości i ich przyczyn.

Istotnym uzupełnieniem zintegrowanego systemu zarządzania jest wdrożony system jakości w Dziale Laboratorium Wody i Ścieków PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., który uzyskał 7 kwietnia 2006 r. akredytację nr AB 697. Jednostka akredytująca, Polskie Centrum Akredytacji, potwierdziła kompetencje techniczne laboratorium oraz spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2001 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Obecnie Dział Laboratorium Wody i Ścieków posiada certyfikat akredytacji potwierdzający spełnienie wymagań najnowszego wydania w/w normy z 2005 roku.