Ważne dla mieszkańców dzielnicy Wiczlino

Ważne dla mieszkańców dzielnicy Gdynia Wiczlino!

Z przyjemnością informujemy, iż zostały zakończone roboty budowlane związane z realizacją inwestycji „Rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni”.

W przekazano do eksploatacji sieci w następujących ulicach:

Sieć wodociągowa:

 1. ul. Chwarznieńska,
 2. ul. Danusi, Jagienki,
 3. ul. Juranda ze Spychowa,
 4. ul. Maćka z Bogdańca,
 5. ul. Zbyszka z Bogdańca,
 6. ul. Sucha,
 7. ul. Św. Antoniego,
 8. ul. Św. Faustyny,
 9. ul. bpa. Pelczara,
 10. ul. o. Pio,
 11. ul. Kardynała Wyszyńskiego,
 12. ul. Tęczowa,
 13. ul. Joachima Joachimczyka,
 14. ul. Wichrowa,
 15. ul. Gen. Mariusza Zaruskiego.
 16. ul. Żaglowa,
 17. łącznik ul. Kormorana/ul. Onufrego Zagłoby,
 18. ul. Kormorana,
 19. ul. Jana Kazimierza,
 20. ul. Jana Skrzetuskiego.

Sieć kanalizacji sanitarnej:

 1. ul. Chwarznieńska,
 2. ul. Danusi,
 3. ul. Jana Kamrowskiego,
 4. ul. Jagienki,
 5. ul. Wiesławy Kwiatkowskiej,
 6. ul. Lazurowa,
 7. ul. Maćka z Bogdańca,
 8. ul. Zbyszka z Bogdańca,
 9. ul. Juranda ze Spychowa,
 10. ul. Sucha,
 11. ul. bpa. Pelczara,
 12. ul. Św. Antoniego,
 13. ul. Św. Faustyny,
 14. ul. o. Pio,
 15. ul. Tęczowa,
 16. ul. Wiczlińska,
 17. ul. Kardynała Wyszyńskiego,
 18. ul. Wichrowa,
 19. ul. Gen. Mariusza Zaruskiego.
 20. ul. Żaglowa,
 21. łącznik ul. Kormorana/ul. Onufrego Zagłoby,
 22. ul. Kormorana,
 23. ul. Jana Kazimierza,
 24. ul. Jana Skrzetuskiego.

 

 

Attached Files:

Zielony Laur – 2009

Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój” decyzją Kapituły pod przewodnictwem prof. dra Marka Gromca przyznała Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni nagrodę „Zielony Laur – 2009”. Uroczysta Gala V Edycji Konkursu odbyła się 27 kwietnia 2010 r. w Warszawie. Nagrodę w imieniu Spółki odebrał Prezes Zarządu Henryk Tomaszewski. (więcej…)

Zintegrowany System Zarządzania

W PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) spełniający wymagania normy ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001.

System ten obejmuje wszystkie działania i osoby bezpośrednio i pośrednio związane z usługami w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Ustanowiona polityka ZSZ jest wyrazem pełnego zaangażowania Najwyższego Kierownictwa w skuteczne funkcjonowanie zintegrowanego systemu zarządzania.

Proces wdrożenia ZSZ przebiegał dwuetapowo.

W 2005 roku został wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego (ZSZJiZŚ) w celu lepszego zaspokajania potrzeb swych klientów, poprawy skuteczności i efektywności zarządzania oraz poprawy efektów działalności środowiskowej poprzez ciągłe doskonalenie.

Potwierdzeniem zgodności ZSZJiZŚ z normami ISO 9001:2000 oraz ISO 14001:2004 było przyznanie certyfikatu przez niezależną jednostkę certyfikacyjną – Polski Rejestr Statków S.A. – na podstawie rozważenia i oceny obiektywnych dowodów zebranych podczas audytu przeprowadzonego w dniach 11 i 12 kwietna 2005 r.

Kolejnym etapem było wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w celu zapewnienia wszystkim pracownikom warunków bezpiecznej pracy oraz nieustannego doskonalenia stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce.

Pozytywny wynik audytu certyfikacyjnego potwierdził, że nasze działanie jest zgodne ze standardami, w tym również międzynarodowymi, ku zadowoleniu klientów, otoczenia i stron zainteresowanych oraz pracowników. Jednocześnie zobowiązuje nas do stałego utrzymywania osiągniętego poziomu oraz ciągłego doskonalenia, w tym poprzez skuteczne usuwanie wszelkich zauważonych niedoskonałości i ich przyczyn.

Istotnym uzupełnieniem zintegrowanego systemu zarządzania jest wdrożony system jakości w Dziale Laboratorium Wody i Ścieków PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., który uzyskał 7 kwietnia 2006 r. akredytację nr AB 697. Jednostka akredytująca, Polskie Centrum Akredytacji, potwierdziła kompetencje techniczne laboratorium oraz spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2001 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Obecnie Dział Laboratorium Wody i Ścieków posiada certyfikat akredytacji potwierdzający spełnienie wymagań najnowszego wydania w/w normy z 2005 roku.