Budujemy kanalizację sanitarną w ORLU!

Rozpoczęła się budowa IV etapu kanalizacji sanitarnej w Orlu o łącznej długości ok. 8,5 km z jedną przepompownią ścieków za kwotę 8,4 mln zł. W czerwcu ruszyły roboty ziemne i związane z tym utrudnienia dla mieszkańców – zorganizowane zostały objazdy w rejonie zamkniętych dróg i lokalne zwężenia oraz ograniczenia ruchu dla pojazdów.

Wykonawcą robót jest firma ELGRUNT Sp. z o.o z siedzibą w Gdyni, wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nowa sieć kanalizacji sanitarnej wybudowana zostanie w rejonie ulic: Okrężna, Hiacyntowa, Zielona, Jeziorna, Łąkowa, Polna, Cicha, Szkolna, Nadrzeczna, Głogowa, Wiśniowa, Wspólna, Grzybowa, Leśna, Leszczynowa, Bukowa, Klonowa, Lipowa.

Wybudowanie kanalizacji sanitarnej przyczyni się do poprawy warunków socjalno-bytowych mieszkańców, poprzez stworzenie możliwości przyłączenia nieruchomości do systemu kanalizacji zbiorczej i likwidacji istniejących szamb, co spowoduje zmniejszenie zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska.

Zakończenie robót planowane jest w listopadzie 2021 r.

Jednocześnie przypominamy i zachęcamy do przyłączenia swoich nieruchomości do już istniejącej sieci kanalizacyjnej tj.:

Góra – ul. Tulipanowa, ul. Pomorska, ul. Wejhera, ul. Żonkilowa, ul. Astrowa, ul. Liliowa, ul. Różana, ul. Irysowa, ul. Za Lasem, ul. Malinowa, ul. Szeroka, ul. Agrestowa, ul. Porzeczkowa, ul. Głogowa, ul. Orzechowa, ul. Leszczynowa, ul. Wiejska, ul. Żołędziowa, ul. Irysowa, ul. Rajska, ul. Jarzębinowa,
Bolszewo – ul. Św. Huberta, ul. Mieszków, ul. Piastów, ul. Jagiellonów, ul. Zamostna, ul. Spokojna,
Orle – ul. Zamostna, ul. Topolowa, ul. Brzozowa, ul. Świerkowa, ul. Makowa, ul. Kwiatowa, ul. Pomorska, ul. Chabrowa, ul. Różana, ul. Szczęśliwa, ul. Krótka, ul. Spokojna, ul. Boczna, ul. Ceynowy, ul. Brukowa, ul. Wejhera, ul. Lipowa, ul. Akacjowa, ul. Słoneczna, ul. Konopnickiej, ul. Ogrodnicza, ul. Wesoła,
W celu przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej należy postępować w trybie opisanym na stronie internetowej www.pewik.gdynia.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. na nr tel. 58 66 87 311.
Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej jest możliwe po uzyskaniu warunków przyłączenia nieruchomości do sieci (wniosek – druk ZOT-D-03) https://www.pewik.gdynia.pl/strefa-klienta.
Po otrzymaniu ww. warunków przyłączeniowych przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych i instalacyjnych należy złożyć do PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. – Zlecenie kontroli przyłączenia nieruchomości do sieci https://www.pewik.gdynia.pl/strefa-klienta.
Po zakończonym odbiorze należy dokonać formalności związanych z podpisaniem umowy. Całość korespondencji dot. przyłączenia nieruchomości do sieci można prowadzić w formie korespondencji elektronicznej: bok@pewik.gdynia.pl lub papierowej poprzez operatora pocztowego.
Informujemy, że PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. nie pobiera opłat za wydanie ww. dokumentów jak i opłat za przyłączenie, a prace dotyczące wykonania instalacji kanalizacyjnej na terenie nieruchomości można wykonać „własnymi siłami”.
Obszar, w którym wykonywane będą roboty w ramach IV etapu

Najem – Gdynia ul. Wielkopolska 245

W związku z zamiarem oddania w wieloletni najem  

nieruchomości zabudowanej o łącznej powierzchni 4 774 m2  

zlokalizowanej przy ul. Wielkopolskiej 245 w Gdyni,

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty

do składania wniosków

o przystąpienie do wstępnego określenia kluczowych warunków najmu

 

Oddający w najem:

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., zwany dalej „PEWIK GDYNIA” Witomińska 29, 81-311 Gdynia, e-mail: biuro@pewik.gdynia.pl

KRS nr 0000126973, kapitał zakładowy Spółki 308.505.900 zł, NIP 586-010-44-34, REGON 190563879

 

Kontakt w sprawie po stronie PEWIK GDYNIA

w godz. 7.00-15.00

i.rogozinska@pewik.gdynia.pl

telefon: 586687440

 

 

  1. Celem postępowania PEWIK GDYNIA jest ustalenie istotnych warunków najmu nieruchomości.

 

  1. Określenie kluczowych warunków najmu nieruchomości ma służyć ustaleniu warunków ustnego przetargu nieograniczonego, w którym zostanie wyłoniony przyszły najemca.

 

  1. Wnioski o ustalenie terminu obejrzenia nieruchomości należy przekazywać drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@pewik.gdynia.pl

Terminy oględzin nieruchomości będą ustalane indywidualnie z wnioskodawcami.

 

  1. Wnioski o przystąpienie do wstępnego określenia kluczowych warunków najmu, zgodne z załączonym dalej formularzem, należy składać w terminie do 21 czerwca 2021 roku drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@pewik.gdynia.pl

 

  1. Podstawowe założenia przyszłej umowy najmu, zwanej dalej „Umową”:

a. oddanie w najem oznaczonej nieruchomości nastąpi wyłącznie na czas oznaczony nie dłuższy niż trzydzieści lat, licząc od dnia podpisania Umowy,

 

b. najemca będzie miał prawo do użytkowania istniejących naniesień, ich modernizacji lub wyburzenia i wybudowania nowych obiektów zgodnie z postanowieniami umowy i obowiązującymi przepisami,

 

c. Umowa będzie mogła zostać wypowiedziana przez PEWIK GDYNIA przed upływem terminu na jaki zostanie zawarta, wyłącznie w przypadku:

– gdy nieruchomość stanie się niezbędna na potrzeby prowadzonej przez PEWIK GDYNIA działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (za zwrotem najemcy niezamortyzowanej części poniesionych nakładów inwestycyjnych),

– rażącego naruszenia przez Najemcę postanowień Umowy, w tym nieterminowej lub niepełnej zapłaty czynszu,

 

d. Najemcy nie będzie przysługiwało prawo zwrotu nakładów poniesionych na nieruchomość, z wyjątkiem przypadku, gdy dojdzie do wypowiedzenia przez PEWIK GDYNIA Umowy z powodu niezbędności nieruchomości na prowadzenie swojej działalności statutowej, z uwzględnieniem odpowiedniego rozliczenia nakładów w stosunku do czasu trwania Umowy,

 

e. Najemca ponosi wszelkie ryzyka i koszty związane z użytkowaniem nieruchomości objętej przedmiotem najmu, w tym opłaty z tytułu podatku od nieruchomości

 

f. okres rozliczeniowy do wnoszenia czynszu stanowi jeden miesiąc kalendarzowy,

 

g. wysokość czynszu podlegać będzie corocznej waloryzacji na dzień 1 marca każdego roku najmu, począwszy od roku 2023, o ogłoszony przez Prezesa GUS dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni. Zmiana wysokości czynszu o wskaźnik waloryzacji nie stanowi zmiany warunków Umowy i nie wymaga podpisania aneksu,

 

h. zapłata czynszu następować będzie z góry za każdy miesiąc na podstawie faktury wystawionej przez PEWIK GDYNIA do piętnastego dnia każdego miesiąca na jego rachunek bankowy, w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku PEWIK GDYNIA. W przypadku opóźnienia w zapłacie Najemca zobowiązuje się zapłacić odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

 

  1. Szczegółowy opis przedmiotu najmu zostanie przekazany podmiotom, które złożą wniosek o przystąpienie do wstępnego określenia kluczowych warunków najmu.

 

  1. PEWIK GDYNIA zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia zgłaszanych wniosków w warunkach przyszłego przetargu oraz do unieważnienia postępowania określonego przedmiotowym Zaproszeniem bez podania przyczyny.

 

Światowy Dzień Ochrony Środowiska!

W tym dniu szczególnie podkreślamy, jak ważna jest otaczająca nas przyroda, zrównoważony rozwój, stan wód, ziemi i powietrza… Święto jest też dobrą okazją by przypomnieć jak wiele działań podejmujemy by chronić przyrodę.

Modernizujemy oczyszczalnię, budujemy nowe, bardziej bezpieczne przepompownie ścieków, inwestujemy w informatyczne technologie zarządzania pracą sieci, budujemy sieci kanalizacji sanitarnej dzięki którym likwidowane są nieszczelne szamba.

Od wielu lat prowadzimy warsztaty edukacyjne, uczymy odpowiedzialności i wyjaśniamy, jak korzystać z wody i pozbywać się ścieków żyjąc w harmonii ze środowiskiem.

Komunikat

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy że w piątek 4 czerwca 2021 r. PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. będzie nieczynny.

 

Zgłoszenia awarii przyjmuje dyspozytor systemu wodociągowego i kanalizacyjnego. Telefony czynne całą dobę: 994 (połączenie bezpłatne), 58 66 87 311 (połączenie płatne wg. taryfy operatora)

 

Przepraszamy za utrudnienia

Zarząd PEWIK GDYNIA Sp. z o. o.