Rozliczenia projektu nr 2003/PL/16/P/PE/038

Z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 05.11.2014 r. otrzymaliśmy ostatnią część dofinansowania z Funduszu Spójności projektu nr 2003/PL/16/P/PE/038 pn. „Dolina Redy i Chylonki – zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków”, realizowanego w latach 2003 – 2010. Tym samym zamknięte zostało rozliczenie całego przedsięwzięcia i rozpoczęty został pięcioletni okres trwałości projektu.
Projekt został zrealizowany w terminie i poniżej planowanego budżetu na ten cel. Dla przypomnienia całkowity koszt projektu wyniósł 267,7 mln zł, a dofinansowanie Unii Europejskiej – 123,8 mln zł
Efekty rzeczowe projektu obejmują:
► w gospodarce ściekowej:
● budowę 139,0 km sieci kanalizacji sanitarnej, w gminach Wejherowo, Kosakowo, Puck i miastach Wejherowo, Reda i Gdynia,
● budowę 23 przepompowni ścieków,
● rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków „Dębogórze”, w zakresie zapewniającym poprawę wszystkich faz procesu oczyszczania ścieków i zmniejszenie ich uciążliwości dla otoczenia,
● uszczelnienie 2,257 km kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone do Zatoki Puckiej,
● budowę głębokowodnego kanału, odprowadzającego ścieki z oczyszczalni ścieków „Dębogórze” na odległość ok. 2,3 km w głąb Zatoki Puckiej na głębokość ponad 8 m,
● modernizację i renowację kanalizacji sanitarnej na łącznej długości 4,027 km.
► w gospodarce wodnej:
● budowę 73,0 km sieci wodociągowej, w gminach Wejherowo, Kosakowo i miastach Wejherowo, Reda i Gdynia,
● budowę stacji uzdatniania wody Wielki Kack w Gdyni,
● rozbudowę i przebudowę trzech istniejących stacji uzdatniania wody: Reda, Sieradzka i Wiczlino,
● rozbudowę ujęcia wody w Gościcinie w gminie wiejskiej Wejherowo.
Wszystkie zbudowane, rozbudowane lub zmodernizowane obiekty budowlane są eksploatowane zgodnie z założeniami i osiągają wszelkie zaplanowane parametry, a w szczególności zapewniają bardzo dobrą jakość wody oraz wysoką skuteczność oczyszczania ścieków.

Henryk Tomaszewski
Prezes Zarządu