Wysokość cen i stawek opłat na 2016 r. dla KZG

W dniu 3 grudnia 2015 roku Zgromadzenie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni podjęło uchwałę Nr 20/2015 w sprawie zatwierdzenia taryfy za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni na okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

 

Wyjaśnienie dotyczące wprowadzonej opłaty abonamentowej za wystawienie i wysyłkę faktury papierowej.

Od 1 stycznia 2016 roku ceny netto dla grupy taryfowej: „zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia lub na cele socjalno-bytowe, w tym: za wodę zużytą do zasilania publicznych zdrojów, fontann, do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych oraz na cele przeciwpożarowe” wynosić będą: za 1 m3 dostarczonej wody – 3,66 zł (wzrost o 1 grosz w stosunku do roku 2015) i 5.02 zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków ( wzrost o 16 gr). Podatek VAT od naszych usług wynosi 8%.
Przy kalkulacji cen jednostkowych wyłączono z podstawy kosztów nakłady związane w fakturami generowanymi w formie papierowej. Spółka, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów korzystających w coraz większym stopniu z usług Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-bok), umożliwiła otrzymywanie faktur elektronicznych. Oczywiste jest, że ci klienci nie powinni być obciążani kosztami wysyłki faktur papierowych.
Na podstawie wyodrębnionych kosztów skalkulowano w taryfie na 2016 rok stałą opłatę abonamentową za wystawienie i wysyłkę faktury papierowej, doliczaną do każdej wystawionej i wysłanej faktury papierowej, w wysokości 1,09 zł netto (1,18 zł brutto).Z opłaty abonamentowej zwolnieni są klienci, którzy złożyli odpowiedni wniosek o wystawienie e-faktury.
Stawka tej opłaty obejmuje wyłącznie koszt ponoszony przez Spółkę związany z dystrybucją faktur papierowych, realizowaną przez podmiot zewnętrzny, zgodnie z obowiązującą umową.
Taryfa opracowana została w zgodzie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisami wykonawczymi i zweryfikowana przez Zarząd KZG”Dolina Redy i Chylonki”.

 

Wyciąg z uchwały taryfa 2016 

 

Uchwała_KZG_taryfa_2016