Rozbudowa oczyszczalni

 

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. obecnie realizuje kolejny projekt unijny pn.: „Modernizacja ciągu gospodarki osadowej i innych obiektów oczyszczalni ścieków Dębogórze oraz rozwój sieci kanalizacji sanitarnej PEWIK GDYNIA” nr POIS.02.03.00-00-0023/17 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 104,14  mln zł.

Dofinansowanie Projektu, udzielone zostanie w kwocie nie większej niż 54.22 mln zł.

Planowany termin zakończenia realizacji Projektu to czerwiec 2022 roku.
Zakres Projektu obejmuje:

1/ Modernizację ciągu przeróbki osadów GOŚ „Dębogórze” w zakresie:

  • budowy nowych komór fermentacyjnych w celu poprawy stopnia stabilizacji osadów powstających w procesach oczyszczania ścieków, zwiększenia produkcji biogazu, a co za tym idzie – wzrostu produkcji energii elektrycznej i cieplnej uzyskiwanej z biogazu, poprawy bilansu energetycznego oczyszczalni oraz zmniejszenia uciążliwości zapachowej;
  • budowy podczyszczalni wód poosadowych w celu zabezpieczenia procesów biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych przed podwyższonymi ładunkami zanieczyszczeń – głównie azotu w odciekach pochodzących z pogłębionych procesów stabilizacji osadów (z możliwością przyszłościowej rozbudowy o odzysk fosforu); działanie to ma niebagatelne znaczenie dla spełnienia zapisów dyrektywy UE, której celem jest dalsze ograniczenie dopływów związków azotu do wód Morza Bałtyckiego;
  • budowy lub modernizacji obiektów i urządzeń towarzyszących m.in.: pompowni tłuszczu, stacji odsiarczania biogazu;
  • budowy i przebudowy sieci i obiektów powiązanych technologicznie;
  • likwidacji obiektów wyłączonych z eksploatacji wraz z instalacjami zewnętrznymi.

2/ Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Prostokątnej w Gdyni Chwarzno – Wiczlino o dł. 0,55 km.

3/ Hermetyzację najbardziej uciążliwych obiektów związanych z procesami mechanicznego
oczyszczania ścieków oraz nasadzenia drzew i krzewów najefektywniej ograniczających obszar
oddziaływania oczyszczalni na środowisko.

4/ Wykorzystanie źródeł odnawialnych do produkcji energii elektrycznej poprzez instalację paneli
fotowoltaicznych.