Komunikat o jakości wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni informuje, ze przyczyną zmiany parametrów organoleptycznych wody jest potrzeba stosowania dezynfekcji wody (potocznie zwanej chlorowaniem) mieszanką wody i podchlorynu sodu. Sytuacja ta zaistniała w związku ze stwierdzeniem w wodzie podwyższonej ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 stopniach po 72h inkubacji. Jest to jeden z parametrów wskaźnikowych służących do oceny jakości mikrobiologicznej wody przeznaczonej do spożycia zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Cytowane wyżej Rozporządzenia dopuszcza ich obecność w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi a jako wartość parametryczną zaleca aby ich liczba w wodzie z kranu u Konsumenta nie przekraczała 200 jednostek tworzących kolonię w 1 ml wody. W wyniku prowadzonej przez Przedsiębiorstwo wewnętrznej kontroli jakości wody stwierdzono wzrost tego parametru powyżej 300 jtk/1ml w kilku punktach poboru wody, zwanych punktami zgodności, w których woda musi spełniać wymagania jakościowe.

Podkreślamy jednocześnie, że pozostałe badane parametry fizyko-chemiczne (jon amonu, mangan, mętność, pH, przewodność elektrolityczna właściwa, twardość ogólna, żelazo) oraz mikrobiologiczne ( bakterie z grupy coli oraz Escherichia coli) są zgodne z wymaganiami stawianymi wodzie przeznaczonej do spożycia.

W treści Komunikatu zamieszczonego na witrynie internetowej Przedsiębiorstwa www.pewik.gdynia.pl widnieje informacja, że przedmiotowe bakterie nie stanowią istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Stanowią one lokalną, naturalną mikroflorę wody. Informujemy również, że następstwem dezynfekcji wody jest zmiana smaku, zapachu oraz barwy wody.

Zgodnie z komunikatem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni, dostępnym również na witrynie https://psse.gdynia.pl woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze, natomiast wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. po transplantacji, chemioterapii, chorych na AIDS) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie pozostawić do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.

Służby PEWIK  pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni podjęły natychmiastowe, wielokierunkowe działania naprawcze, których zasadnicze elementy stanowią wyżej wymieniona dezynfekcja oraz płukanie przyłączy oraz sieci wodociągowych, kontrola parametrów mikrobiologicznych wody oraz stężenia wolnego chloru w  wodzie w trzech dziennicach Gdyni: Działkach Leśnych, Śródmieściu oraz Kamiennej Górze. Obecnie wdrożony przez Przedsiębiorstwo Plan działań naprawczych realizowany będzie do 31.03.2020 r.

O zakończeniu działań Klienci zostaną powiadomieni komunikatem.

W przypadkach wystąpienia zakłóceń jakości zimnej wody fakt ten prosimy zgłosić telefonicznie do dyspozytora PEWIK GDYNIA sp. z o.o. pod bezpłatny numer telefonu 994.