Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni informuje, że zakończyła realizację Kontraktu pn.: „Budowa IV etapu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Orle w gminie Wejherowo”   współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu nr POIS.02.03.00-00-0023/17 pn.: „Modernizacja ciągu gospodarki osadowej i innych obiektów oczyszczalni ścieków „Dębogórze” oraz rozwój sieci kanalizacji sanitarnej”.

 

 

 

W ramach Kontraktu pn.: „Budowa IV etapu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Orle w gminie Wejherowo” nr ZP/78/POIS/2020 wykonano i przekazano łącznie do eksploatacji 8,6 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z jedną przepompownią ścieków o wartości brutto 9,2 mln zł.

 

 

 

W dniu 28.02.2022 r. Spółka uzyskała wszystkie niezbędne zgody i pozwolenia związane z przejęciem do użytkowania i eksploatacji wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

 

W związku z powyższym mieszkańcy Orla od 01.03.2022 r. mogą przystąpić do podłączania swoich nieruchomości do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej z rejonu ulic:

Okrężna, Hiacyntowa, Zielona, Jeziorna, Łąkowa, Polna, Cicha, Szkolna, Nadrzeczna, Głogowa, Wiśniowa, Wspólna, Grzybowa, Leśna, Leszczynowa, Bukowa, Klonowa, Lipowa.

 

Wybudowana kanalizacja sanitarna przyczyni się do poprawy warunków socjalno-bytowych mieszkańców, poprzez możliwość przyłączenia nieruchomości do systemu kanalizacji zbiorczej i likwidację istniejących szamb, co spowoduje zmniejszenie zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska.

 

Schemat z zakresem ulic objętych możliwością przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej

 

 

Jednocześnie informujemy, że w celu przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej należy postępować w trybie opisanym na stronie internetowej Spółki www.pewik.gdynia.pl lub telefonicznie poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. tel. (58) 66 87 311.

Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej jest możliwe po uzyskaniu warunków przyłączenia nieruchomości do sieci (wniosek nr 2 – druk ZOT-D-03-a) wraz z wymaganymi załącznikami.

Po otrzymaniu ww. warunków przyłączeniowych przed przystąpieniem do wykonywania prac ziemnych i przyłączeniowych należy złożyć do PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. – Wniosek o wykonanie włączenia i kontrolę przyłączenia nieruchomości do sieci (wniosek nr 4 – druk ZOT-D-07a) wraz z wymaganymi załącznikami.

 

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. nie pobiera opłat za obsługę wniosków oraz za czynności wykonania włączenia i kontrolę przyłączenia nieruchomości do sieci.

Po zakończonym odbiorze należy dokonać formalności związanych z podpisaniem umowy na odbiór ścieków. Całość korespondencji dot. przyłączenia nieruchomości do sieci można prowadzić w formie:

elektronicznie – mailowo na adres: bok@pewik.gdynia.pl;

korespondencyjnie pocztą na adres: Biuro Obsługi Klienta PEWIK GDYNIA Sp z o.o., ul. Witomińska 21, 81–311 Gdynia;

korespondencyjnie do „wrzutni” przy wejściu do Biura Obsługi Klienta w dni robocze w godzinach 6:30- 16:30;

osobiście w Biurze Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 –15:00.

 

W przypadku pytań zapraszamy również do kontaktu telefonicznego pod nr tel. +48 58 66 87 311 w godzinach 7:00 – 15:00.

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że osoby, których nieruchomości są obecnie przyłączone do sieci wodociągowej i/lub do sieci kanalizacji sanitarnej tut. Przedsiębiorstwa i które dotychczas pobierają wodę i/lub odprowadzają ścieki bezumownie, mogą w terminie od 1 marca do 1 czerwca 2022 roku zgłosić się do Spółki w celu zawarcia umowy o zaopatrzenie wody i/lub odbiór ścieków.

 

W stosunku do osób zgłaszających przyłączenie nieruchomości do sieci, Spółka rezygnuje z dochodzenia jakichkolwiek roszczeń finansowych z tytułu przyłączenia się do jej sieci i bezumownego pobierania wody i/lub odprowadzania ścieków.

 

Zgłoszenia należy dokonać na wniosku nr 9 tj. „Zgłoszenie bezumownego pobierania wody i/lub odprowadzania ścieków”. Wniosek można pobrać z naszej strony internetowej i wysłać do nas mailem.

 

Niezgłoszenie faktu bezumownego poboru wody i/lub odprowadzania ścieków w powyższym terminie skutkuje m. in. obciążeniem klienta kosztami świadczenia tych usług za 36 miesięcy wstecz.

 

W przypadku braku przyrządów pomiarowych, warunkiem zawarcia umowy zaopatrzenia w wodę jest przygotowanie instalacji wodociągowej i pomieszczenia do montażu wodomierza.

 

Zarząd PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.