Komunikat PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. o możliwości uzyskania wsparcia w projektowaniu i budowie przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. informuje właścicieli nieruchomości, że zgodnie z przepisami art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej jest ustawowym obowiązkiem właściciela nieruchomości. Jest to również rozwiązanie przyjazne dla środowiska i korzystne finansowo, gdyż koszt usługi odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej wynosi obecnie tylko 5,49 zł/m3 brutto i jest znacznie niższy niż koszt odbioru nieczystości z szamba.

 

W celu przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej należy:
1. Wystąpić do PEWIK-u ze „Zleceniem wydania warunków przyłączenia”.
(Usługa ta jest nieodpłatna, realizowana w ciągu 7 dni, również w trybie on-line.)
2. Opracować i uzgodnić z PEWIK-iem projekt przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.
(Opracowanie dokumentacji projektowej właściciel nieruchomości musi zapewnić własnym staraniem i na własny koszt – uzgodnienie przez PEWIK jest usługą nieodpłatną, realizowaną w ciągu 7 dni.)
3. Wybudować przyłącze i zgłosić je do kontroli i odbioru technicznego przez Spółkę.
(Budowę przyłącza kanalizacyjnego właściciel nieruchomości musi zapewnić własnym staraniem i na własny koszt – kontrola, odbiór techniczny przyłącza i połączenie go z siecią jest usługą nieodpłatną.)

 

Aby ułatwić osobom fizycznym, będącym właścicielami nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi przyłączenie ich do istniejącej sieci kanalizacyjnej, PEWIK oferuje nieodpłatne wsparcie organizacyjne, techniczne i finansowe w postaci kompleksowej usługi o zastępstwa inwestycyjnego.
Za realizację usługi zastępstwa inwestycyjnego PEWIK nie pobiera wynagrodzenia. Prace projektowe i budowlane będą wykonywane, pod nadzorem specjalistów PEWIK-u, przez zewnętrzną firmę wyłonioną w trybie konkurencyjnym.
Koszt zaprojektowania i wybudowania przyłącza będzie określany indywidualnie na podstawie ofert wykonawców, przed zawarciem umowy z właścicielem nieruchomości. Jeżeli uzna on proponowany koszt usługi za zbyt wysoki, może zrezygnować z podpisania umowy.

 

Wynagrodzenie za prace projektowe i budowlane ponoszone przez właściciela nieruchomości może zostać rozłożone na 36 nieoprocentowanych rat miesięcznych.

 

W usłudze zastępstwa inwestycyjnego PEWIK zobowiązany będzie m.in. do:

  • zawarcia umowy z wybranym wykonawcą,
  • prowadzenia nadzoru, kontroli i odbioru robót realizowanych przez wykonawcę,
  • dopełnienia formalności niezbędnych do uzyskania dofinansowania na budowę przyłącza, o ile gmina takie dofinansowanie zapewnia,
  • zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy projektu i budowy przyłącza.

Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie m.in. do:

  • udostępnienia nieruchomości na potrzeby budowy przyłącza,
  • zwrotu poniesionych przez PEWIK kosztów zaprojektowania i budowy przyłącza w maksymalnie 36 nieoprocentowanych ratach miesięcznych.

 

Osoby zainteresowane usługą zapraszamy na stronę internetową https://www.pewik.gdynia.pl
lub do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta w Gdyni ul. Witomińskiej 21, nr. tel. 58-66-87-311.

 

Formularz do pobrania: