Najem – Gdynia ul. Wielkopolska 245

W związku z zamiarem oddania w wieloletni najem  

nieruchomości zabudowanej o łącznej powierzchni 4 774 m2  

zlokalizowanej przy ul. Wielkopolskiej 245 w Gdyni,

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty

do składania wniosków

o przystąpienie do wstępnego określenia kluczowych warunków najmu

 

Oddający w najem:

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., zwany dalej „PEWIK GDYNIA” Witomińska 29, 81-311 Gdynia, e-mail: biuro@pewik.gdynia.pl

KRS nr 0000126973, kapitał zakładowy Spółki 308.505.900 zł, NIP 586-010-44-34, REGON 190563879

 

Kontakt w sprawie po stronie PEWIK GDYNIA

w godz. 7.00-15.00

i.rogozinska@pewik.gdynia.pl

telefon: 586687440

 

 

  1. Celem postępowania PEWIK GDYNIA jest ustalenie istotnych warunków najmu nieruchomości.

 

  1. Określenie kluczowych warunków najmu nieruchomości ma służyć ustaleniu warunków ustnego przetargu nieograniczonego, w którym zostanie wyłoniony przyszły najemca.

 

  1. Wnioski o ustalenie terminu obejrzenia nieruchomości należy przekazywać drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@pewik.gdynia.pl

Terminy oględzin nieruchomości będą ustalane indywidualnie z wnioskodawcami.

 

  1. Wnioski o przystąpienie do wstępnego określenia kluczowych warunków najmu, zgodne z załączonym dalej formularzem, należy składać w terminie do 21 czerwca 2021 roku drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@pewik.gdynia.pl

 

  1. Podstawowe założenia przyszłej umowy najmu, zwanej dalej „Umową”:

a. oddanie w najem oznaczonej nieruchomości nastąpi wyłącznie na czas oznaczony nie dłuższy niż trzydzieści lat, licząc od dnia podpisania Umowy,

 

b. najemca będzie miał prawo do użytkowania istniejących naniesień, ich modernizacji lub wyburzenia i wybudowania nowych obiektów zgodnie z postanowieniami umowy i obowiązującymi przepisami,

 

c. Umowa będzie mogła zostać wypowiedziana przez PEWIK GDYNIA przed upływem terminu na jaki zostanie zawarta, wyłącznie w przypadku:

– gdy nieruchomość stanie się niezbędna na potrzeby prowadzonej przez PEWIK GDYNIA działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (za zwrotem najemcy niezamortyzowanej części poniesionych nakładów inwestycyjnych),

– rażącego naruszenia przez Najemcę postanowień Umowy, w tym nieterminowej lub niepełnej zapłaty czynszu,

 

d. Najemcy nie będzie przysługiwało prawo zwrotu nakładów poniesionych na nieruchomość, z wyjątkiem przypadku, gdy dojdzie do wypowiedzenia przez PEWIK GDYNIA Umowy z powodu niezbędności nieruchomości na prowadzenie swojej działalności statutowej, z uwzględnieniem odpowiedniego rozliczenia nakładów w stosunku do czasu trwania Umowy,

 

e. Najemca ponosi wszelkie ryzyka i koszty związane z użytkowaniem nieruchomości objętej przedmiotem najmu, w tym opłaty z tytułu podatku od nieruchomości

 

f. okres rozliczeniowy do wnoszenia czynszu stanowi jeden miesiąc kalendarzowy,

 

g. wysokość czynszu podlegać będzie corocznej waloryzacji na dzień 1 marca każdego roku najmu, począwszy od roku 2023, o ogłoszony przez Prezesa GUS dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni. Zmiana wysokości czynszu o wskaźnik waloryzacji nie stanowi zmiany warunków Umowy i nie wymaga podpisania aneksu,

 

h. zapłata czynszu następować będzie z góry za każdy miesiąc na podstawie faktury wystawionej przez PEWIK GDYNIA do piętnastego dnia każdego miesiąca na jego rachunek bankowy, w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku PEWIK GDYNIA. W przypadku opóźnienia w zapłacie Najemca zobowiązuje się zapłacić odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

 

  1. Szczegółowy opis przedmiotu najmu zostanie przekazany podmiotom, które złożą wniosek o przystąpienie do wstępnego określenia kluczowych warunków najmu.

 

  1. PEWIK GDYNIA zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia zgłaszanych wniosków w warunkach przyszłego przetargu oraz do unieważnienia postępowania określonego przedmiotowym Zaproszeniem bez podania przyczyny.