Ogłoszenie wyniku przetargu ZP/19/2006

 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni Sp. z o.o., ul. Witomińska 21

81-311 Gdynia, tel.:  058/ 6687-311   fax.: 058/ 6687-266, biuro@pewik.gdynia.pl

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR ZP/19/2006

PRZETARG NIEOGRANICZONY

O WARTOŚCI, KTÓRA NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 60.000 euro

na dostawę, uruchomienie oraz serwis stacjonarnych urządzeń do poboru prób ścieków dla GOŚ Dębogórze.

 CPV 298

ZAMÓWIENIE NINIEJSZE NIE PODLEGA STOSOWANIU PROCEDUR OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - PODSTAWA: ART. 122 I 123 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R., NR 19 POZ. 177).

PRZETARG REALIZOWANY ZGODNIE Z REGULAMINEM UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PEWIK GDYNIA SP. Z O.O.

Z treścią Regulaminu można zapoznać się na stronie internetowej Zamawiającego:
 www.pewik.gdynia.pl (>zamówienia publiczne>regulamin)

1.             Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania (bez podatku VAT): 15 942,86 EURO.

2.             Ogłoszenie o postępowaniu nie zostało ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych.

3.             Zamawiający nie dopuszczał możliwości złożenia ofert wariantowych.

4.             Zamawiający nie dopuszczał możliwości złożenia ofert częściowych.

5.             Dane o ofertach:

Złożono jedną ofertę.

Ofert odrzuconych nie było.

Wykonawców wykluczonych nie było.

6.             Wybrano ofertę firmy HACH LANGE Sp. z o.o., ul. Opolska 143a, Wrocław z ceną 72 736,40 zł brutto.

 

 

Gdynia, dnia 18-07-2006 r.