Akty prawne

  1. Ustawa z dnia 8 października 2020 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
  2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
  4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.
  5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  7. OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 11 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości stawki opłaty na rok 2020 za  wydanie decyzji zatwierdzającej taryfę
  8. a. UCHWAŁA NR 14/2018 ZGROMADZENIA KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN ,,DOLINA REDY I CHYLONKI” z dnia 24 września 2018 r. w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

8. b. UCHWAŁA NR 9/2021 ZGROMADZENIA KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN ,,DOLINA REDY I CHYLONKI” z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie: zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

9. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Puck (UCHWAŁA NR X/69/19 Rada Gminy Puck z dnia 27 czerwca 2019 r.)