Komunikat:
Opis: źródło: System PEWIK NEWS
 

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna w przypadku złożenia dokumentu


Ochrona danych osobowych.

 

Zachowanie poufności danych jest dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni, z siedzibą w Gdyni ul Witomińska 29, 81-311, zwane dalej: „Spółką”, niezwykle ważne i chcemy, aby każda osoba, której dane przetwarzamy wiedziała, że stosujemy odpowiednie środki ochrony danych. Dlatego w związku wdrożeniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Spółka m.in.:

 

 • powołała zgodnie z art. 37 RODO Inspektora Ochrony Danych, który nadzoruje przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych,
 • wdrożyła na podstawia art. 24 ust. 1 i 2 RODO dokumentację dotycząca ochrony danych osobowych tj.: Politykę Bezpieczeństwa, i Instrukcje zarządzania systemem informatycznym.
 • Zastosowała środki ochrony bezpieczeństwa danych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt f RODO.

 

Celem wdrożenia ww. środków jest zapewnienie należytej ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę jako administratora danych, a dotyczących m.in. Odbiorców, Kontrahentów i Pracowników Spółki.

Spółka przechowuje zebrane dane osobowe wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Jeśli okaże się, że dane osobowe muszą zostać przekazane poza obszar EOG zostaną zastosowane w zależności od potrzeby Standardowe klauzule umowne oraz Tarcza prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zrealizowania lub egzekucji umowy i/lub usług Spółki udzielania informacji i przyjmowania zgłoszeń dotyczących zawartej umowy. Dane  mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie w wyżej wymienionym celu, odbiorcami bądź kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności:

 

 • Poczta Polska S.A. lub inne podmioty świadczące usługi pocztowe,
 • sądy, komornicy, podmioty prowadzące działalność windykacyjną – w zakresie realizacji umowy i/lub usług Spółki.

 

Spółka przetwarza dane osobowe wyłącznie przez okres wskazany w przepisach prawa albo dopóki będą one niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

 

Mają Państwo prawo do:

 

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

 

Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

 

Kontakt:

 

Jeśli potrzebuje Pan/Pani dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcą Państwo skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt:

 

Inspektor Ochrony Danych:

Łukasz Jasiński,  e-mail: iodo@pewik.gdynia.pl  

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni, z siedzibą w Gdyni ul Witomińska 29, 81-311 Gdynia.