Formularze do pobrania

Poniższe formularze zostały zapisane w formacie PDF. Program Adobe Reader pozwalający na wyświetlanie plików PDF można pobrać ⇒ klikając na ten link. Program jest darmowy i dostępny m.in. dla systemów Windows, Mac i Linux.

Warunki przyłączenia

Formularz

Opis formularza

FOT-D-01-c ZLECENIE WYDANIA WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI

 TT-D-18

ZLECENIE WYDANIA WARUNKÓW TECHNICZNYCH WYKONANIA I PRZYŁĄCZENIA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I/LUB KANALIZACYJNYCH DO SIECI

TT-D-19

ZLECENIE UZGODNIENIA dokumentacji projektowej

FOT-D-07-a

WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI W SPRAWIE przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub  kanalizacyjnej

FOT-D-08

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA o przyłączeniu nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

FOT-D-09

ZLECENIE ZMIANY WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG

 

Odbiory techniczne i włączenie do sieci

Formularz

Opis formularza

TN-D-01-a

Zlecenie kontroli budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

TN-D-03-a

Zawiadomienie o zakończeniu budowy (etapu…)

obiekty oraz sieci i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne

TN-D-09-b

Zlecenie kontroli robót przyłączenia nieruchomości do sieci
   

TN-D-11-a

Zawiadomienie o zakończeniu budowy przyłączenia nieruchomości do sieci

Umowy i ich zmiany

Formularz

Opis formularza

FOS-D-07

Wniosek o zawarcie/zmianę warunków umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

 

Pomiar wody bezpowrotnie zużytej

Formularz

Opis formularza

TT-D-12

Warunki techniczne montażu wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody

EW-D-01-b

Zlecenie kontroli montażu wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody

 

Rozliczenie lokalowe

Formularz

Opis formularza

FOT-D-11

Zlecenie wydania warunków technicznych montażu wodomierzy lokalowych

FOS-D-05

Raport o ilości wody i ścieków przypadającej na poszczególnych użytkowników lokali, z którymi Przedsiębiorstwo łączą umowy o indywidualne rozliczanie

FOS-D-06

Raport o ilości wody i ścieków przypadającej na poszczególnych użytkowników lokali, z którymi Przedsiębiorstwo łączą umowy o indywidualne rozliczanie z uwzględnieniem wodomierza odliczającego

FOT-D-12

ZLECENIE KONTROLI montażu wodomierzy lokalowych

Usługi

Formularz

Opis formularza

FO-D-01

Druk zlecenia – dotyczy usług świadczonych przez Wydział Sieci Wodociągowej i Kanalizacyjnej

Klauzula informacyjna w przypadku złożenia dokumentu


Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuję, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni, z siedzibą w Gdyni ul Witomińska 29, 81-311, zwane dalej: „Spółką”,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zrealizowania umowy i/lub usług Spółki i mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie w wyżej wymienionym celu,
  • odbiorcami bądź kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności:
    • Poczta Polska S.A. lub inne podmioty świadczące usługi pocztowe,
    • sądy, komornicy, podmioty prowadzące działalność windykacyjną – w zakresie realizacji umowy i/lub usług Spółki
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  • podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne.