Wodomierz na instalacji (w tym ogrodowy)

 

WARUNKI MONTAŻU ZGODNIE Z PROCEDURAMI I WYMOGAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W SPÓŁCE

 

Wodomierze do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej tzw. ogrodowe

 

Na podstawie art. 27, ust. 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku z zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.1152 z późn. zm.) w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody, tj. takiej, z której nie powstają ścieki, uwzględnia się w przypadku, gdy ilość wody zużytej bezpowrotnie ustalana jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego i eksploatowanego na koszt Usługobiorcy. Dodatkowy wodomierz należy zainstalować zgodnie z ustaleniami zawartymi w warunkach technicznych.

Przed podjęciem decyzji o montażu wodomierza opomiarowującego bezpowrotnie zużytą wodę prosimy Państwa o przeanalizowanie kosztów związanych z montażem wodomierza oraz korzyści wynikających z prowadzenia rozliczeń w oparciu o jego wskazania.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na to, iż montaż wodomierza może przynieść zakładane efekty tylko wtedy, gdy ilość wody zużywanej do podlewania ogrodu itp. celów, będzie znaczna. W przeciwnym wypadku koszt całego przedsięwzięcia może przekroczyć korzyści z niego wynikające.

Ponadto informujemy, że wodomierz ten posiada 5 letni okres legalizacji. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 969), właściciele urządzeń muszą zapewnić ich okresową legalizację. W tym celu, we własnym zakresie, należy dokonać wymiany licznika, a następnie zgłosić do kontroli montażu oraz oplombowania EW-D-01-b (usługa nieodpłatna). Wskazania wodomierza, który nie posiada aktualnego świadectwa legalizacji nie będą uwzględniane w kolejnych okresach rozliczeniowych.

Informujemy, że udostępniliśmy Państwu możliwość bieżącej kontroli terminu legalizacji wodomierza tzw. ogrodowego. W tym celu należy zarejestrować się do e-BOK. Termin legalizacji tego wodomierza jest dostępny w zakładce Odczyty/punkty/wykaz punktów/szczegóły.

 

Korzyści z montażu wodomierza wody bezpowrotnie zużytej:

 • niższe wartości faktur, spowodowane zmianą sposobu rozliczeń z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków,
 • możliwość dokładnej kontroli ilości pobranej wody i odprowadzonych ścieków

Koszty, konieczne do poniesienia:

 • koszt zakupu wodomierza posiadającego ważną cechę legalizacyjną i plomby
 • koszt materiału i robocizny związany z montażem wodomierza
 • koszt związany z okresową (co 5 lat) legalizacją wodomierza.

Szczegółowych wyjaśnień na temat warunków rozliczania wodomierzy wody bezpowrotnie zużytej udziela Biuro Obsługi Klienta.

 

Druki do pobrania:

 

Rozliczanie lokalowe

 

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. może, zgodnie z art.6. pkt. 6 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym zaopatrzeniu ścieków, na wniosek właściciela lub zarządcy wyrazić zgodę na zawarcie umowy z osobami korzystającymi z lokali, o ile spełnione są warunki określone w cytowanej Ustawie

 

 • właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych złoży pisemny wniosek, w którym wskaże osobę, z którą ma być zawarta Umowa,
 • instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych,
 • jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z właścicielem lub zarządcą,
 • właściciel lub zarządca rozlicza, na podstawie Umowy, różnicę wskazań między wodomierzem głównym, a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,
 • właściciel lub zarządca na podstawie Umowy, reguluje należności wynikające z różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,
 • właściciel lub zarządca określa warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami,
 • został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócania dostaw wody do pozostałych lokali; w szczególności przez możliwość przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się założenie plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu,
 • został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerywania dostarczania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bez zakłócania dostaw wody do lokali.

 

Szczegółowych wyjaśnień na temat warunków przystąpienia do rozliczeń lokalowych udziela Biuro Obsługi Klienta.

Warunki techniczne montażu wodomierzy lokalowych wydaje Biuro Obsługi Klienta na podstawie złożonego w Biurze Obsługi wniosku (Zlecenie wydania warunków technicznych montażu wodomierzy lokalowych).

Kontroli montażu wodomierzy lokalowych dokonują służby techniczne PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. na podstawie Zlecenia kontroli i jest to usługa nieodpłatna.

Przedsiębiorstwo pobiera (zgodnie z taryfą) dodatkowe opłaty z tytułu dokonywania rozliczeń lokalowych. Taryfa przewiduje naliczenie abonamentu za usługę odczytu wodomierzy lokalowych i abonament za rozliczenie lokali.

 

Druki do pobrania: