Informacje dla projektantów

PRZEDMIOT WYTYCZNYCH

Przedmiotem wytycznych są ogólne warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne na terenie działania Spółki.
Opracowanie zawiera wymagania wynikające z obowiązujących przepisów w tym techniczno – budowlanych, obowiązujących Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i rozwiązań technicznych istniejących urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsze wytyczne obowiązują przy projektowaniu i budowie nowych, oraz przy remontach i modernizacji istniejących urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie działania Spółki.