Komunikat:
Opis: źródło: System PEWIK NEWS
 

Warunki zawierania umów

WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW

O ZAOPATRZENIE W WODĘ I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Informacje ogólne:

Umowa o zaopatrzenie w wodę i/ lub odprowadzanie ścieków (dalej: umowa) jest zawierana z osobą, której nieruchomość jest przyłączona do sieci oraz która posiada tytuł prawny do korzystania z tej nieruchomości lub która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

 

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, umowa jest zawierana z ich właścicielem lub z zarządcą.

 

Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawiera umowę także z osobą korzystającą z lokalu wskazaną we wniosku, jeżeli:

 • instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych;
 • jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z właścicielem lub zarządcą;
 • właściciel lub zarządca rozlicza, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody;
 • właściciel lub zarządca na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1, reguluje należności wynikające z różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody;
 • właściciel lub zarządca określa warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami;
 • został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócania dostaw wody do pozostałych lokali; w szczególności przez możliwość przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się założenie plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;
 • został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerywania dostarczania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bez zakłócania dostaw wody do lokali.

 

Wniosek o zawarcie umowy:

 

Warunkiem zawarcia umowy jest wystąpienie z wnioskiem do przedsiębiorstwa.

Wzór wniosku do pobrania: FOS-D-07

 

Do wniosku o zawarcie umowy należy załączyć:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
 • jeżeli wniosek dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – informację, że stan prawny nieruchomości jest nieuregulowany wraz z uzasadnieniem oraz oświadczenie, że wnioskodawca korzysta z tej nieruchomości,
 • dokument potwierdzający status prawny wnioskodawcy innego niż osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej – np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, potwierdzenie wpisu do CEIDG, dokument potwierdzający nadanie wspólnocie mieszkaniowej numeru REGON),
 • dokument potwierdzający podstawę umocowania osoby/osób działających w imieniu Wnioskodawcy – w przypadku, gdy Wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika lub organ, którego skład osobowy nie wynika z dokumentu określonego w pkt 3),
 • informację o numerze NIP – w przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,
 • protokół zdawczo-odbiorczy wskazujący stan wodomierza, podpisany przez dotychczasowego usługobiorcę i wnioskodawcę – jeżeli do chwili złożenia wniosku rozliczenia z tytułu dostarczania wody/odprowadzania ścieków prowadzone były z inną osobą,
 • oświadczenie o właściwych jednostkach odniesienia wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących (np. w przypadku gospodarstw domowych – informacji o ilości osób zamieszkałych na nieruchomości), w przypadku, gdy rozliczenia mają być prowadzone w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.

 

W przypadku nowo wybudowanego przyłącza, zawarcie umowy nie może nastąpić przed odbiorem technicznym przyłącza przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

 

W terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania wniosku, PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. informuje wnioskodawcę o gotowości do zawarcia umowy.

 

Zawarcie umowy:

 

Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, umowy zawierane są w formie pisemnej.

 

Umowa może zostać zawarta w lokalu PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Witomińskiej 21 w Gdyni w  godzinach obsługi: poniedziałek: 9.30 – 16.30, wtorek – piątek: 8.00 – 15.00.

 

Osoba zamierzająca zawrzeć umowę, może złożyć wniosek o przesłanie jej projektu umowy. W takim przypadku PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. przesyła wnioskodawcy dwa egzemplarze projektu umowy w celu ich podpisania przez wnioskodawcę i zwrotu do PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Po podpisaniu umowy przez obie strony, PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. przekazuje jeden egzemplarz umowy osobie, z którą zawarto umowę.

 

WZORCE UMÓW

Umowa o zaopatrzenie w wodę

Umowa o odprowadzanie ścieków

Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (budynek wielolokalowy)

Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (lokale)

 

Ogólne warunki umowy