Zawarcie, zmiana, rozwiązanie umowy

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług – Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U.nr 72, poz.747 z późn.zm.)

Zawieranie umów (nowe przyłącze)

Warunki jakie należy spełnić:

 • Przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne zostało wykonane zgodnie z przepisami prawa oraz warunkami technicznymi i uzgodnieniami
 • Przyłącze zostało odebrane przez PEWIK GDYNIA Sp.z o.o.
 • Podmiot ubiegający się o zawarcie umowy posiada tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością)

Przepisanie i zmiana warunków umowy (istniejące przyłącze)

Przepisania umowy dokonuje się na skutek zmiany::

Dokumenty wymagane do przepisania umowy:

 • Klienci indywidualni:
  • wniosek o przepisanie umowy
  • akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością
  • protokół zdawczo-odbiorczy za stanem wodomierza podpisany przez obie strony
 • Wspólnoty Mieszkaniowe:
  • wniosek o przepisanie umowy
  • protokół powołania składu zarządu wspólnoty
  • protokół zdawczo-odbiorczy za stanem wodomierza podpisany przez obie strony
  • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
 • Podmioty prowadzące działalność gospodarczą:
  • wniosek o przepisanie umowy
  • akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością
  • protokół zdawczo-odbiorczy za stanem wodomierza podpisany przez obie strony
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z KRS
  • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON

 

Przydatne informacje:

Rozwiązanie umowy

 • Umowa może być rozwiązana:
  • z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia
  • za porozumieniem stron
  • w trybie określonym w § 7 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gmin-członków KZG „Dolina Redy i Chylonki”
 • Wypowiedzenie umowy wymaga zachowania formy pisemnej
 • Usługobiorca obowiązany jest do zapłaty należności za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo za okres obowiązywania umowy
 • Rozwiązanie umowy skutkuje zaprzestaniem dostawy wody lub/i odbioru ścieków.

Attached Files: