Warunki zawierania umów

WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW

O ZAOPATRZENIE W WODĘ I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Informacje ogólne:

Umowa o zaopatrzenie w wodę i/ lub odprowadzanie ścieków (dalej: umowa) jest zawierana z osobą, której nieruchomość jest przyłączona do sieci oraz która posiada tytuł prawny do korzystania z tej nieruchomości lub która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

 

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, umowa jest zawierana z ich właścicielem lub z zarządcą.

 

Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawiera umowę także z osobą korzystającą z lokalu wskazaną we wniosku, jeżeli:

  • instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych;
  • jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z właścicielem lub zarządcą;
  • właściciel lub zarządca rozlicza, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody;
  • właściciel lub zarządca na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1, reguluje należności wynikające z różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody;
  • właściciel lub zarządca określa warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami;
  • został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócania dostaw wody do pozostałych lokali; w szczególności przez możliwość przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się założenie plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;
  • został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerywania dostarczania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bez zakłócania dostaw wody do lokali.

 

Wniosek o zawarcie umowy:

Warunkiem zawarcia umowy jest wystąpienie do przedsiębiorstwa z poniższymi dokumentami:

  • wnioskiem o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków ZOS-D-07, ZOS-D-07 Interaktywny
  • protokołem zdawczo-odbiorczym wskazującym stan wodomierza na dzień przepisania umowy, podpisanym przez dotychczasowego usługobiorcę i wnioskodawcę.

 

Zawarcie umowy:

 

Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, umowy zawierane są w formie pisemnej.

 

Umowa może zostać zawarta w lokalu PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Witomińskiej 21 w Gdyni w  godzinach obsługi: poniedziałek: 9.30 – 16.30, wtorek – piątek: 8.00 – 15.00.

 

Osoba zamierzająca zawrzeć umowę, może złożyć wniosek o przesłanie jej projektu umowy. W takim przypadku PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. przesyła wnioskodawcy dwa egzemplarze projektu umowy w celu ich podpisania przez wnioskodawcę i zwrotu do PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Po podpisaniu umowy przez obie strony, PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. przekazuje jeden egzemplarz umowy osobie, z którą zawarto umowę.

 

WZORCE UMÓW

Umowa o zaopatrzenie w wodę

Umowa o odprowadzanie ścieków

Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (budynek wielolokalowy)

Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (lokale)

 

Ogólne warunki umowy