Faktury, rozliczenia, płatności, reklamacje

Wyjaśnienie faktury dla klientów indywidualnych

Z prawej strony znajduje się wzór faktury z objaśnieniami poszczególnych pozycji.

Kliknięcie w grafikę spowoduje otworzenie dokumentu PDF.

Uwaga! W zależności od przepustowości łącza czas oczekiwania na pojawienie się dokumentu może być znaczny.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Zachęcamy do skorzystania z możliwości otrzymywania faktur drogą e-mailową.

Faktura elektroniczna jest bezpłatną usługą, skierowaną do wszystkich klientów PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. polegającą na zastąpieniu tradycyjnej, papierowej faktury – e-fakturą. Faktura elektroniczna zawiera takie same dane jak faktura papierowa oraz posiada taką samą wartość prawną.

 

Wniosek o e-fakturę można złożyć poprzez elektroniczne Biuro Obsługi Klienta.

 

Korzyści z e-faktury:

  • krótszy czas dostarczenia w stosunku do faktury papierowej, wysyłanej pocztą,
  • możliwość odebrania faktury z każdego miejsca na świecie gdzie jest dostęp do Internetu,
  • brak konieczności gromadzenia papierowych dokumentów,
  • przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

 

 

Okresy rozliczeniowe dla poszczególnych grup Usługobiorców

Rozliczenie należności za pobraną wodę i odprowadzone ścieki następuje na podstawie faktur wystawianych przez Przedsiębiorstwo:

  • w kwartalnych okresach rozliczeniowych – w przypadku Usługobiorców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej
  • w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych – w  przypadku pozostałych Usługobiorców.

 

Podawanie odczytów przez Usługobiorców

W przypadku nie dokonania odczytu wodomierza przez naszego pracownika, Odbiorca może osobiście odczytać i przekazać stan wskazań zamontowanego wodomierza zgodnie z informacją zawartą na pozostawionej przez niego ulotce.

  • telefonicznie – dzwoniąc na numer 58 66-87-311/podaj stan licznika
  • korzystając z możliwości przekazania stanu wodomierza poprzez stronę WWW ⇒ podaj stan licznika
  • korzystając z e-BOK
  • osobiście w Biurze Obsługi Klienta

 

Ilość pełnych metrów sześciennych zużytej wody jest oznaczona kolorem czarnym, natomiast cyfry w kolorze czerwonym oznaczają wartości dziesiętne, setne i tysięczne. Podając wskazanie wodomierza należy podawać wyłącznie cyfry czarne, oznaczające pełne metry sześcienne.

 

Reklamacje

 

PROCEDURA REKLAMACYJNA

 

Przy zgłoszeniu reklamacji można skorzystać z formularza ,,Zgłoszenie reklamacji.”

Druki do pobrania

Zgłoszenie reklamacji

 

SPOSÓB ROZSTRZYGANIA SPRAW SPORNYCH

 

PRAWA KONSUMENTA