Komunikat:
Opis: źródło: System PEWIK NEWS
 

Projektowanie i budowa przyłączy kanalizacyjnych

Przyłącz swoją nieruchomości do sieci kanalizacyjnej!

 

Odprowadzenie ścieków z nieruchomości, bezpośrednio do sieci kanalizacji sanitarnej jest rozwiązaniem niosącym szereg korzyści, zarówno finansowych, ekologicznych jak również jest spełnieniem ustawowego obowiązku nałożonego na wszystkich właścicieli nieruchomości. Projekt i realizacja przyłączenia nieruchomości do sieci musi zostać wykonana z inicjatywy właściciela nieruchomości i na Jego koszt jednak, nasze Przedsiębiorstwo oferuje zainteresowanym osobom wsparcie formalne, techniczne i finansowe w wykonaniu tego działania.

Od 2 kwietnia 2020 roku osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości zabudowanych, które są przyłączone do sieci wodociągowej PEWIK i mają możliwość przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, mogą zawrzeć z tut. Przedsiębiorstwem umowę w wyniku której:

  • PEWIK zobowiąże się m. in. do:
    1. zawarcia umowy z firmą wykonawczą, którego obowiązkiem będzie zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej przyłącza i instalacji,
    2. prowadzenia nadzoru nad terminową realizacją prac przez wykonawcę,
    3. realizacji bieżących rozliczeń finansowych z wykonawcą,
  • właściciel zobowiązany będzie, m. in. do pokrycia całkowitych kosztów przyłączenia nieruchomości do sieci po jej wykonaniu, z możliwością rozłożenia płatności na raty.

 

Koszty zaprojektowania, wykonania przyłącza i instalacji będą określone indywidualnie dla danej nieruchomości przez podpisaniem umowy. Realizacja przez PEWIK umów zawartych z właścicielem nieruchomości i wykonawcą nie będzie wiązała się z poniesieniem dodatkowych kosztów przez inwestora.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z nowej oferty PEWIK zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta w Gdyni ul. Witomińskiej 21, nr. tel. 58-66-87-311.

Właściciele nieruchomości, dla których wydane zostały Warunki Przyłączenia mogą złożyć wniosek  o zawarcie umowy.