Przyłączenie do sieci

CO ZROBIĆ ABY PRZYŁĄCZYĆ SIĘ DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ ZGODNIE Z PROCEDURAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W SPÓŁCE?

 

KROK 1. Uzyskanie informacji.

 

Inwestor uzyskuje informację czy w rejonie planowanej inwestycji istnieją sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta albo składając pisemnie wniosek o jej wydanie. Do wniosku należy dołączyć mapę sytuacyjno-wysokościową do celów informacyjnych.
Pobierz wniosek:

ZOT-D-01 

ZOT-D-01 Interaktywny

 

KROK 2. Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci.

 

Przypadek I Przypadek II
Przyłączenie do nieruchomości nie wymaga budowy sieci wodociągowej i/lub ściekowej Przyłączenie do nieruchomości wymaga budowę sieci wodociągowej i/lub ściekowej
Właściciel nieruchomości składa odpowiednie zlecenie wydania warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wraz z aktualną mapą sytuacyjno-wysokościową do celów informacyjnych i oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z zawartymi danymi dokumentów potwierdzającymi ten fakt oraz charakterystyką inwestycji obejmującą m.in. zagospodarowanie terenu z planowaną zabudową. Inwestor składa odpowiednie zlecenie wydania warunków technicznych wykonania i przyłączenia urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych do sieci razem z niezbędnymi dokumentami wymienionymi w zleceniu, po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu z PEWIK sposobu podłączenia do sieci będącej w eksploatacji przedsiębiorstwa oraz sposobu realizacji budowy inwestycji i warunków przekazania do eksploatacji.
Warunki przyłączenia dla domów jednorodzinnych są nieodpłatne i wydane zostaną w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zlecenia. W przypadku spraw skomplikowanych termin może zostać przedłużony, o czym Inwestor zostanie poinformowany. Właściciel nieruchomości odbiera je osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przekazywane są pocztą.
Warunki przyłączenia zachowują ważność w okresie 2 lat od dnia ich wydania. W szczególnych przypadkach mogą być wydane z krótszym niż 2 lata okresem ważności.
W przypadku spraw skomplikowanych termin uzgodnień poprzedzających zlecenie wydania warunków technicznych może zostać przedłużony, o czym Inwestor zostanie  poinformowany.Warunki techniczne wydane zostaną w terminie do 14 dni roboczych od daty złożenia zlecenia. Zleceniodawca odbiera je osobiście w Biurze Obsługi Klienta.
Warunki techniczne wykonania  zachowują ważność w okresie 2 lat od dnia ich wydania.

Pobierz wniosek:  

ZOT-D-03-a

ZOT-D-03-a Interaktywny

 

 

KROK 3. Uzyskanie uzgodnienia dokumentacji.

 

Na podstawie wydanych warunków Inwestor zleca opracowanie dokumentacji projektowej, która musi uzyskać od przedsiębiorstwa odpowiednie uzgodnienie. Postępowanie sprawdzające projektu przeprowadzane jest na podstawie pisemnego zlecenia składanego przez Inwestora lub upoważnionego przez niego projektanta. Do zlecenia uzgodnienia należy dołączyć 2 egzemplarze dokumentacji projektowej.

Termin uzgodnienia dokumentacji wynosi 14 dni roboczych od daty złożenia zlecenia.
W przypadku spraw skomplikowanych termin może zostać przedłużony, o czym Inwestor zostanie poinformowany. Opłata za uzgodnienia zgodnie z cennikiem usług Spółki, dostępnym na stronie www.pewik.gdynia.pl.

Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji projektowej będzie wydawany zleceniodawcy po okazaniu dowodu wpłaty.

Uzgodnienie projektu ważne jest 2 lata od dnia ich wydania. W szczególnych sytuacjach okres ten może być skrócony.

Uzgodnienie koncepcji projektowej, lokalizacji, kolizji dokonywane jest w trybie uzgodnienia projektu.

Przedłużenie ważności wydanych warunków przyłączenia i uzgodnień projektów lub ich zmiany odbywają się w trybie ich wydania.

Pobierz wniosek: TT-D-19

 

KROK 4. Odbiory techniczne i włączenia do sieci.

 

Do odbioru technicznego przyłączenia nieruchomości można przystąpić po uzyskaniu uzgodnień projektowych w ZUD, zgodnych z wydanymi przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. warunkami przyłączenia nieruchomości do zewnętrznej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

 

Przypadek I. Przypadek II.
Przyłączenie do nieruchomości nie wymaga budowy sieci wodociągowej i/lub ściekowej oraz jest wykonywane na zgłoszenie w odpowiednim urzędzie. Przyłączenie do nieruchomości wymaga budowy sieci wodociągowej i/lub ściekowej oraz jest wykonywane po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

zlecenie kontroli robót przyłączenia nieruchomości do sieci – wypełnione i podpisane przez Inwestora lub Pełnomocnika należy zarejestrować w kancelarii min. 7 dni przed datą rozpoczęcia robót.

Pobierz wniosek:

ZOT-D-07

ZOT-D-07 interaktywny

 

zlecenie kontroli budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych  – wypełnione i podpisane przez Inwestora lub Pełnomocnika należy zarejestrować w kancelarii min. 7 dni przed datą rozpoczęcia robót.

Pobierz wniosek:

TN-D-01-a.Zlecenie kontroli

 

 

Odbiór techniczny musi być dokonany w otwartym wykopie i następuje po powiadomieniu inspektora kontroli i odbiorów technicznych tel. 66-87-240 (328) na 2 dni przed terminem odbioru. Każda wizyta inspektora PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. jest zarejestrowana i potwierdzona przez Inwestora Kartą Kontroli Inwestycji. Wszelkie prace związane z podłączeniem z czynną siecią wodociągową i/lub kanalizacyjną muszą być prowadzone pod ścisłym nadzorem służb eksploatacyjnych Spółki z wcześniejszym uzgodnieniem przez Wykonawcę sposobu wykonania wcinki.
Odbiór końcowy należy zgłosić pisemnie. Zawiadomienie o zakończeniu budowy –wypełnione i podpisane przez Inwestora i Wykonawcę wraz z 1 egz. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej uzgodnionej w ZUD, pozytywnym wynikiem badania bakteriologicznego wody. Odbiór końcowy należy zgłosić pisemnie. Zawiadomienie o zakończeniu budowy –wypełnione i podpisane przez Inwestora i Wykonawcę wraz z 1 egz. dokumentacji technicznej wykonanego zakresu robót, 1 egz. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej uzgodnionej w ZUD, pozytywnym wynikiem badania bakteriologicznego wody, zestawieniem długości przewodów, certyfikatami dopuszczeń do stosowania materiałów.
Oświadczenie odbioru jest podstawą do wystawienia umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków.
Pobierz wniosek: TN-D-11-a Pobierz wniosek: TN-D-03-a

 

Odbiór techniczny częściowy i końcowy jest odpłatny zgodnie z cennikiem PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., dostępnym na stronie www.pewik.gdynia.pl.

 

Zakres rzeczowy usługi włączenia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego do sieci wodociągowej albo kanalizacyjnej:

  

Włączenie przyłącza do sieci wodociągowej:

 1. Powiadomienie klientów o zakłóceniach w systemie dystrybucji wody.
 2. Zamknięcie przepływu wody na odcinku przewodu przeznaczonym do wykonania włączenia.
 3. Zastępcza dostawa wody, w tym wykonanie obejścia ograniczającego przerwy w dostawie wody.
 4. Odwodnienie i ponowne nawodnienie przewodu przeznaczonym do wykonania włączenia.
 5. Dezynfekcja elementów wbudowywanych w trakcie wykonania włączenia.
 6. Montaż opaski do nawiercania i wykonanie nawiercenia do sieci lub montaż trójnika na sieci.
 7. Przemywanie wszystkich odcinków sieci odciętych w trakcie wykonywania usługi
 8. Przywrócenie systemu wodociągowego do stanu eksploatacji

 

Włączenie przyłącza do sieci kanalizacyjnej:

 1. Zamknięcie przepływu ścieków na odcinku przewodu przeznaczonym do wykonania włączenia.
 2. Zapewnienie zastępczego sposobu transportu ścieków.
 3. Czyszczenie fragmentu sieci kanalizacyjnej w miejscu włączenia.
 4. Wykonanie włączenia przyłącza do:
  1. kanału ściekowego poprzez trójnik, wcinkę/nawiercenie lub projektowanej studzienki rewizyjnej lub
  2. istniejącej studzienki rewizyjnej lub komory poprzez przejście szczelne.
 5. Montaż kaskady, wykonanie przejścia szczelnego i profilowanie kinety w studzience rewizyjnej.
 6. Przywrócenie systemu kanalizacyjnego do stanu eksploatacji

 

Uwaga! Usługa jest wykonywana z materiałów dostarczonych przez Inwestora budowy przyłącza. Przygotowanie i zabezpieczenie wykopu, wykonanie projektowanej studzienki rewizyjnej oraz koszty związane z zajęciem i uporządkowaniem terenu ponosi Inwestor.

 

 

KROK 5. Montaż wodomierzy.

 

Wodomierze główne są dostarczane i montowane przez PEWIK na koszt Spółki po zakończeniu odbioru końcowego. Klient jest zobowiązany zabezpieczyć wodomierz przed uszkodzeniem mechanicznym, kradzieżą lub usunięciem plomb oraz chronić go przed niską temperaturą, zalaniem wodami gruntowymi i innymi działaniami mogącymi zakłócić jego pracę. Przedsiębiorstwo przeprowadza okresowe kontrole funkcjonowania wodomierzy oraz ich legalizację.

 

KROK 6. Zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków.

 

Usługi w zakresie dostawy wody i/lub odprowadzenia ścieków realizowane są na podstawie pisemnej umowy zawartej między PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. a odbiorcą usług. Zawarcie umowy następuje na podstawie wniosku odbiorcy, którego nieruchomość została przyłączona do sieci. W przypadku zawierania pierwszej umowy po przyłączeniu do sieci-podstawą jej zawarcia jest ,,Oświadczenie odbioru przyłączy”, a rolę wniosku zastępuje: TN-D-09-b

 

Wszelkie niezbędne dokumenty dostępne są w Biurze Obsługi Klienta lub na stronie internetowej PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.; www.pewik.gdynia.pl.