Ogłoszenie wyniku przetargu ZP/11/2008

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NR SPRAWY ZP/11/2008

na sukcesywne dostawy wodomierzy domowych CPV-241.Postępowanie realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni,

ul.Witomińska 29, 81-311 Gdynia, wysokość kapitału zakładowego: 193.495.300 zł, KRS 0000126973, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy KRS, NIP 586-010-44-34, tel. 058-6687311, fax. 058-6687266, web: www.pewik.gdynia.pl. 1. Opis przedmiotu zamówienia:

  Sukcesywne dostawy wodomierzy domowych CPV-332.

 2. Kryteria oceny ofert: cena – 100%.

 3. Liczba otrzymanych ofert: 1 (jedna).

 1. Cena oferty:

  223.500,00 zł nett; 272.670,00 zł brutto.

 2. Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

  Fabryka Wodomierzy PoWoGaz S.A.

  60-542 Poznań, ul. Klemensa Janickiego 23/25

  Data zawarcia umowy: 23.04.2008 r.

  Wartość umowy: 223.500,00 zł netto; 272.670,00 zł brutto.

PREZES ZARZĄDU

mgr Henryk Tomaszewski

Data: 05.05.2008 r.