Ogłoszenie wyniku przetargu ZP/07/2007

 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni Sp. z o.o., ul. Witomińska 21

81-311 Gdynia, tel.:  058/ 6687-311   fax.: 058/ 6687-266, biuro@pewik.gdynia.pl

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr ZP/07/2007

O WARTOŚCI, KTÓRA NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 60.000 euro

na dostawy narzędzi specjalistycznych z podziałem na trzy pakiety

CPV 286, 291, 294, 332

ZAMÓWIENIE NINIEJSZE NIE PODLEGA STOSOWANIU PROCEDUR OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZYCH (PODSTAWA: ART. 132 i 133 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (tekst jednolity DZ.U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami).

PRZETARG REALIZOWANY ZGODNIE Z REGULAMINEM UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PEWIK GDYNIA SP. Z O.O.

Z treścią Regulaminu można zapoznać się na stronie internetowej Zamawiającego:
 www.pewik.gdynia.pl (>zamówienia publiczne>regulamin)

1.             Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania (bez podatku VAT): 8 337,81 EURO.

2.             Ogłoszenie o postępowaniu nie zostało ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych.

3.             Zamawiający nie dopuszczał możliwości złożenia ofert wariantowych.

4.             Zamawiający dopuszczał możliwość złożenia ofert częściowych.

5.             Dane o ofertach:

PAKIET I

Złożono jedną ofertę.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

PAKIET II

Złożono jedną ofertę.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

PAKIET III

Złożono jedną ofertę.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

6.             Przyjęto następujące oferty Wykonawców jako spełniające wymagania:

 

PAKIET I

numer oferty:2

firma (nazwa): PHU MIR S.C. M. Piotrowska, M. Piotrowski

adres: ul. Potokowa 9A, 80-283 Gdańsk

 

PAKIET II i PAKIET III

numer oferty:1

firma (nazwa): BOSCH CENTRUM Sp. J

adres: ul. Morska 122A, 81-225 Gdynia

 

Gdynia, dnia 28.05.2007