Jak określić okres legalizacji wodomierza?

Jak określić okres legalizacji wodomierza?

 

Krok po kroku

 1. Okres legalizacji dla wodomierza głównego, którego właścicielem jest Przedsiębiorstwo.
  W tym przypadku, Usługobiorca nie musi ustalać okresu legalizacji, ponieważ to my go pilnujemy i we własnym zakresie wymieniamy wodomierz gdy zajdzie taka potrzeba.
 2. Okres legalizacji dla wodomierza, nie będącego głównym, którego właścicielem jest Usługobiorca, jak np.:

wodomierz ogrodowy (WBZ),

wodomierz na ujęciu własnym,

wodomierze lokalowe.

 

 1. Jak sprawdzić okres legalizacji swojego wodomierza:
  1. każdy wodomierz ma podaną datę od której okres legalizacji trwa 5 lat,
  2. informacja na temat okresu legalizacji dostępna na e-BOK 24h/ dobę,
  3. kontaktując się z nami w dowolny sposób (e-mailem lub telefonicznie),
  4. każdy Usługobiorca może się do nas zgłosić po zawieszkę z wpisanym okresem legalizacji do samodzielnego montażu na swoim wodomierzu.
 2. Dla wodomierzy, nie będących głównymi, których właścicielami nie jest Przedsiębiorstwo, prowadzimy powszechną akcję informacyjną, przypominającą o sprawdzaniu okresu legalizacji swoich wodomierzy zamieszczając przypominający komunikat na fakturach. Właściciel wodomierza samodzielnie podejmuje decyzję, czy chce dalej korzystać ze swojego wodomierza  i wówczas, jego obowiązkiem jest zadbanie, aby wymienić wodomierz przed końcem lub zaraz po jego okresie legalizacji. Informacja na ten temat jest również przez nas publikowana na stronie www.

 

Opłaty

Nie pobieramy opłat za obsługę Twoich wniosków ani przekazywanie danych na temat okresu ważności legalizacji wodomierza.

 

Uwagi

 1. Cała procedura począwszy od zakupu- po montaż wodomierza, który nie jest wodomierzem głównym, jest przeprowadzana przez Usługobiorcę. Przedsiębiorstwo nie pośredniczy w żaden sposób w ww. działaniach a jedynie na samym końcu, na wyraźny wniosek właściciela wodomierza dokonuje bezpłatnej weryfikacji poprawności jego montażu i założenia plomby.
 2. Wodomierze ogrodowe po okresie ich okresie legalizacji nie są widoczne w e-BOK.

 

Dokumenty powiązane

 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 2. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach
 3. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki
 4. Ogólne warunki umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
 5. Ogólne zasady montażu dodatkowego wodomierza ustalającego ilość bezpowrotnie zużytej wody
 6. Projektanci i wykonawcy na terenie działania PEWIK

 

Słowniczek

 • wodomierz główny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym
 • legalizacja – zespół czynności obejmujących sprawdzenie i stwierdzenie w drodze decyzji, poświadczonej wyłącznie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania
 • okres legalizacji – okres ważności cechy legalizacyjnej wodomierza