Umowy z właścicielami budynków wielolokalowych

Zawieranie umów z właścicielami lub zarządcami budynku lub budynków wielolokalowych

 

Krok po kroku

 1. Wyślij do nas wypełniony Wniosek nr 21.
 2. W odpowiedzi otrzymasz Warunki techniczne montażu wodomierzy lokalowych, w których wskażemy jakie warunki muszą być spełnione w Twoim budynku, tj.:
  • instalacja wodomierzy dla wszystkich lokali na koszt ich użytkowników,
  • właściciel lub zarządca reguluje należności różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy lokalowych,
  • zapewnienie możliwości przerwanie dostarczania wody do każdego lokalu.
 3. Zamontuj wodomierze lokalowe zgodnie z ww. warunkami.
 4. Wyślij do nas wypełniony i podpisany Wniosek nr 22.
 5. W odpowiedzi przeprowadzimy kontrolę montażu wodomierzy lokalowych.
 6. Po kontroli otrzymasz pocztą dwa egzemplarze projektu Umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenia ścieków. Osoby korzystające z lokali otrzymają swoje umowy.
 7. Wyślij do nas jeden podpisany egzemplarz Umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenia ścieków bez załączników.

 

Wymagane dokumenty

Wypełnione Wnioski nr 21 i 22.

 

Opłaty

Nie pobieramy opłat za obsługę Twoich wniosków, ani za kontrolę montażu i oplombowanie wodomierzy. Opłacamy przesyłkę zwrotną podpisanego przez Ciebie egzemplarza umowy.

 

Sposób złożenia i odbioru dokumentów

Wszystkie sposoby wymienione w zakładce kontakt, a w szczególności e-mail i poczta.

 

Uwagi

 1. Wniosek nr 22 może złożyć dotychczasowy Usługobiorca.
 2. Do wniosków nie musisz dołączać dokumentów określających własność nieruchomości.
 3. Zawieranie umów z osobami korzystającymi z lokali.

 

Dokumenty powiązane

 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 2. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki
 3. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Puck
 4. Taryfa za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie działalności Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
 5. Taryfa za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie miejscowości Połchowo, Rekowo Górne i Widlino w Gminie Puck
 6. Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę
 7. Wzór umowy o odprowadzanie ścieków
 8. Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
 9. Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (budynek wielolokalowy)
 10. Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (lokale)
 11. Ogólne warunki umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków